287/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/24-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2018

 

Περίληψη: Περί υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10102/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

 • τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,
 • τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης για το 2018,
 • την υπ’ αριθμ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
 • την από 18.09.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κατωτέρω:

***************************************************

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τροποποιήθηκαν μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα όσον αφορά τη μεθοδολογία κατάρτισης, λαμβάνονται πλέον υπόψη και τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος και στις εμπορικές τράπεζες) του υπόχρεου φορέα κατά την 31.12. του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν γίνει δε αλλαγές τόσο στις κατηγορίες όσο και στις ομαδοποιήσεις.

Με το άρθρο 9 της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α., προβλέφθηκε μεταβατική διάταξη για το τρέχον οικονομικό έτος, αναφερόμενη στην υποχρεωτική αναμόρφωση τω Ο.Π.Δ. των φορέων Γενικής Κυβέρνησης για το 2018.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., δόθηκαν επιπλέον οδηγίες για την αναμόρφωση των Ο.Π.Δ. και τη μεθοδολογία κατάρτισης/αναμόρφωσής τους, προβλέποντας ειδικότερα ότι για το τρέχον έτος, η όλη διαδικασία της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του άρθρου 9 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Σημειώνεται εδώ ότι στην περίπτωσή μας, τα Ο.Π.Δ. που ενσωματώνονται και αποστέλλονται ενιαία προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είναι πέραν του Δήμου Σικυωνίων και των κάτωθι Ν.Π.: α) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», β) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων και γ) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.). Ειδικότερα και σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία κατάρτισης των Ο.Π.Δ., οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

                Τέλος, ουδεμία αλλαγή προβλέπεται στη νέα Κ.Υ.Α. όσον αφορά τις διαδικασίες ψήφισης των ΟΠΔ (Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο) αλλά και ονοματολογίας των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων.

                Κατόπιν αυτών, σας υποβάλλουμε τους Πίνακες Στοχοθεσίας – Ο.Π.Δ.- του Δήμου Σικυωνίων για την έγκρισή τους και την εν συνεχεία, αποστολή τους στην εποπτεύουσα του Δήμου Αρχή, ήτοι την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου. Οι πίνακες στοχοθεσίας των Ν.Π. που προαναφέρθηκαν, θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας μετά την κατά νόμο κατάρτιση και ψήφισή τους από το κάθε ένα ξεχωριστό Ν.Π., έτσι ώστε το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο να αποσταλεί ενιαία στην ως άνω αναφερόμενη Αρχή.

Κιάτο, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

(Τ.Υ.)

***************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 18.09.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τους Πίνακες Στοχοθεσίας – Ο.Π.Δ.- του Δήμου Σικυωνίων καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την από 18.09.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σικυωνίων έτους 2018, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2018

Print Friendly, PDF & Email