286/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 286/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ανάκληση της 261/2021 απόφασης ΟΕ  

μετά από γνώμη ορισθείσας δικηγόρου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 28/09/2021 γνώμη της ορισθείσας δικηγόρου που αναφέρει ότι:

«….παρόλο που δικονομικά υφίσταται η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ, επί της ουσίας αυτή δε φέρει ελπίδες ευοίωνες, με αποτέλεσμα το ανώτερο Δικαστήριο να κρίνει ομοίως με το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω απόφαση.»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 261/2021 (ΩΔΩΦΩ1Θ-Τ5Μ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 28/09/2021 γνώμη ορισθείσας δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την 261/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ένδικων μέσων –κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως                           (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ», λαμβανομένης υπ’ όψιν, της ως άνω γνώμης της ορισθείσας δικηγόρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email