286/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/24-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2018

 

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από ιδιώτη

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10102/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή δωρεάς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από ιδιώτη» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 9108/31.08.2018 δωρεάτης Λογίστριας κας Μαρίας Δήμου Καραχλη του Αναστασίου, που αφορά δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή προς αξιοποίησή του από το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Φενεού στη Γκούρα, προκειμένου να ενισχύσει την τεχνολογική υποδομή και να εξυπηρετήσει ανάγκες της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 • την αρ. πρωτ. 9108/31.08.2018 δωρεάτης Λογίστριας κας Μαρίας Δήμου Καραχλη καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεταιτην δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστήαπό τη Λογίστρια κα Μαρία Δήμου Καραχλη του Αναστασίου, προς αξιοποίησή του από το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Φενεού στη Γκούρα, προκειμένου να ενισχύσει την τεχνολογική υποδομή και να εξυπηρετήσει ανάγκες της υπηρεσίας.

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου Σικυωνίων προς την Λογίστρια κα Μαρία Δήμου Καραχλη για την προσφορά της και παρακαλείτε όπως έλθει σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 2742-360124 για την τοποθέτηση του εν λόγω Η/Υ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2018

Print Friendly, PDF & Email