285/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  285/2020

Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 10309/30-10-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Δ. Σολωμού στην Κ. Σικυώνος – Κιάτου».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  15ο

 

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 10309/30-10-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Δ. Σολωμού στην Κ. Σικυώνος – Κιάτου»  ,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.10390/30-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 10309

           

Κιάτο 30/10/2020

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

ΠΛΗΡΟΦ.: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλ.: 2742360151

Fax : 2742021103

Προς:

 

κ.  ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

  Κοινοποίηση:

 

Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11

20200 ΚΙΑΤΟ

 

ΜΕΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

 

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρου.

Σχετ. : Οι με αριθ. πρωτ. 8975/14-9-2020 και 10309/12/10/2020 αιτήσεις.

 

Σας διαβιβάζουμε τις με αριθ. πρωτ. 8975/14-9-2020 και 10309/12/10/2020 αιτήσεις, που αφορούν την κοπή 2 δέντρων στην οδό Σολωμού στην Κ. Κιάτου, και φωτογραφίες τους, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου διενέργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι πρόκειται για 2 δέντρα (μία λεύκα και ένα πεύκο) που καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο χωρίς να επιτρέπουν την ύπαρξη της ελεύθερης ζώνης όδευσης 1,5μ. η οποία επιβάλλεται να υφίσταται από τη νομοθεσία και επίσης το ριζικό τους σύστημα έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο πεζοδρόμιο. Οι συντεταγμένες των προς κοπή δέντρων είναι: Χ: 389459, Ψ: 4208233 και Χ: 389460, Ψ: 4208235.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η κοπή των δέντρων.

Επισημαίνεται ότι για την κοπή των δέντρων θα υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ηλεκτρονικά η αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τη με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, {Φ.Ε.Κ. Β’ 4520/16.10,2018 διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017}.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία για την έκδοση της άδειας κοπής δέντρων είναι η εξής:

 

«Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας»

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του Ν. 4495/2017 με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Επίσης σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία προβλέπεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

«α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ.10390/30-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Λέγγα, Β. Γαλάνη, Α. Κατσιμπούλα,  Ν. Ζαχαρόπουλου. 

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την κοπή δυο (2) δένδρων  (μιας  λεύκας και ενός πεύκου ) επί της οδού Δ. Σολωμού στην Κ. Σικυώνος – Κιάτου τα οποία καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη  ελεύθερης ζώνης όδευσης και το ριζικό τους σύστημα,  να καταστρέφει το εν λόγω  πεζοδρόμιο.

Η  κοπή των παραπάνω δένδρων θα εκτελεστεί , μετά από σχετικές ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου .      

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 285/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email