284/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/19.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 284/2019 Θέμα: Παράταση της 15140/2019 σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας                           «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15265/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 3. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Παράταση της 15140/2019 σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ

του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 16/12/2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Σαρχάνης Ευάγγελος, αναπληρωματικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 451/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 15140/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2019».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 2. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 4. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 6. Την αριθ. 11/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 8393/15-07-2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005270432 2019-07-15) του διαγωνισμού, και το άρθρο 2 της αριθ. 15140/2019 σύμβασης σύμφωνα με την οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του».
 8. Την αριθ. 14628/02-12-2019 προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
 9. Την αριθ. 268/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναθέτει απευθείας την προμήθεια καυσίμων του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης στην «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΔΑΜ: 19AWRD005999449).
 10. Την αριθ. 15140/2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 11. Το αριθ. 15249/13-12-2019 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 15140/2019 σύμβασης.
 12. Την από 13-12-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Μανιώτη Παναγιώτη, νόμιμου εκπροσώπου της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. 15140/2019 σύμβασης μέχρι 31-05-2019.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την παράταση της αριθ. 15140/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 31-05-2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ. 8393/15-07-2019 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω 3/ Σαρχάνης Ευάγγελος

 

  

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • το ανωτέρω πρακτικό,
 • το 15249/13.12.2019 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων,
 • την από 13.12.2019 Υπεύθυνη Δήλωση της αναδόχου εταιρείας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την παράταση της αριθ. 15140/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι                             31/05/2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της                                      αριθ. 8393/15.07.2019 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της σύμβασης.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 284/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email