283/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 283/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/28.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κιάτο 28/09/2021

 

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5121/26.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008661540 2021-05-26

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ-Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

Στο Κιάτο  σήμερα  την 28.09.2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση οι παρακάτω:

 1. Μαστοράκος Λεωνίδας ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών , Πρόεδρος της επιτροπής,
 2. Στούκας Νικόλαος ΤΕ4 Ηλεκ/γων-Μηχ/γων, και
 3. Κατσιμπούλας Βασίλειος ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ,ως μέλη,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»,

και αφού λάβαμε υπόψη:

 • Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
 • την αριθ. 5121/26.05.2021 αναλυτική διακήρυξη,
 • την αριθ. 229/06.09.2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
 • το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GEOGENESIS A.E.» συμπλήρωσε το πεδίο του ΤΕΥΔ που αφορά στον Ειδικό κύκλο εργασιών, και
 • τον τελικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

μετά την υπ’ αριθμ. 229/06.09.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Α/Α κατάθεσης Διαγωνιζόμενος Οικ.Προσφ. (%) Αποτέλεσμα
1.   197110 «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GEOGENESIS A.E.» 42,47 ΔΕΚΤΗ
2.   198007 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 39,72 ΔΕΚΤΗ
3.   198044 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 32,11 ΔΕΚΤΗ
4.   197902 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 23,47 ΔΕΚΤΗ
5.   197603 «A.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E. 18,21 ΔΕΚΤΗ

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «GEOGENESIS Α.Ε.» με μέση έκπτωση 42,47%.

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν  υπογράφεται όπως  ακολουθεί.

 

  Κιάτο, 28/09/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5 Μηχανολόγων-Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.  Στούκας Νικόλαος

ΤΕ4 Ηλεκ/γων-Μηχ/γων

2. Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 182/2020 (ΑΔΑ: 672ΨΩ1Θ-ΝΧ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 9014/14.09.2020 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 6/2020 μελέτη του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»   (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.
 • Τον ΚΑ 02.63.7341.002 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ–Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030276» ποσού 2.200.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγρ. Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633295 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 261/4910/20.05.2021 (ΩΞ65Ω1Θ-Λ5Χ)(21REQ008638104 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146648/21.05.2021 (ΩΗΘ07Λ1-0Ρ6) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ,
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 118/2021 (ΨΜΚ4Ω1Θ-1ΟΞ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 5121/26.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008661540 2021-05-26,
 • την 5123/26.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC0088661686 2021-05-26,
 • την 5124/26.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΒΔ5Ω1Θ-80Ψ),
 • τo 1ο/17.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τις συναφείς αποφάσεις της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών και των αρμόδιων Δικαστηρίων,
 • την 229/2021 (9ΕΗΠΩ1Θ-ΠΙΜ) απόφαση ΟΕ με την οποία καλεί τον 1ο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» να προβεί στη συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ που αφορά στον ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κατά τ’ αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίησή της,
 • το ως άνω 2ο/28.09.2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 2ο/28.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ –  Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της 6/2020 μελέτης έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.

 

Β. Κηρύσσει σύμφωνα και με τον νέο πίνακα μειοδοσίας ως  -προσωρινό ανάδοχο- του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.»  με μέση έκπτωση 42,47%.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανωτέρω μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 283/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email