283/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/19.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 283/2019   Θέμα: Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α.02.00.6441 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 µε τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15265/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 3. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α.02.00.6441 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 µε τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 16/12/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6441  του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 µε τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», για α) Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τον Εμπορικό Σύλλογο ΚΙΑΤΟΥ Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων,  που θα πραγματοποιηθούν από 14 Δεκεμβρίου 2019 έως και 8 Ιανουαρίου 2020 στην πόλη του Κιάτου και β) Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης όπου θα γίνει αναβίωση του εθίμου των «γουρουνοκαυγάδων».-

 

Σχετ.: α) Το με αρίθμ. πρωτ.: 2746/02-12-2019  έγγραφο του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

          β) Το από 06-12-2019  έγγραφο του Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας       

Σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1 του άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019), «Ο ∆ήµαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγουμένη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκείμενου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού».

Τέτοιες πιστώσεις που χρήζουν εξειδίκευση με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

 Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται πλέον με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή ως όργανο αρμόδιο για την εξειδίκευση της πίστωσης, ενώ  για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 16.000,00€  .

Με επιστολή τους

Α)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου «Ο ΕΡΜΗΣ»  ζητά από τον Δήμο μας  την συμμετοχή του στις ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ οι οποίες θα διεξαχθούν στην Πλατεία Ελευθερίας Κιάτου το χρονικό διάστημα  από 14 Δεκεμβρίου  2019 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2020,  ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 36.850,00€  σύμφωνα με την από 02-12-2019 επιστολή του.

Β)  Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γκούρας  ζητά από τον Δήμο μας  την συμμετοχή του στην  αναβίωση του εθίμου των «γουρουνοκαυγάδων»  στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Φενεού η οποία θα διεξαχθεί  στις 26 Δεκεμβρίου  2019,  ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 4.500,00€  σύμφωνα με την από 06-12-2019 επιστολή του.

 

Επειδή η ανωτέρω πίστωση,  δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα εξειδικεύει την ως άνω πίστωση και θα καθορίζει το ποσό  (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο) που θα διατεθεί από το Δήμο μας ως συνδιοργανωτής για:

Α) Πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων οι οποίες θα διεξαχθούν στην Πλατεία Ελευθερίας Κιάτου το χρονικό διάστημα  από 14 Δεκεμβρίου  2019 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2020,  με καθορισμό του συγκεκριμένου ποσού που θα διατεθεί για τις ως άνω εκδηλώσεις  (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο), και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδηλώσεων και ειδικότερα  την μίσθωση εξοπλισμού και συγκεκριμένα (παιδικό βαρκάκι, πανοραμικός τροχός, τρενάκι με ελαστικούς τροχούς, τραμπολίνο και έλκηθρο Αϊ Βασίλη με δώρα και στολισμό), για το χρονικό διάστημα από 30 Δεκεμβρίου 2019 έως και 8 Ιανουαρίου 2020,   ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής («έχοντας υπόψη»).

Β) Πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης όπου θα γίνει αναβίωση του εθίμου των «γουρουνοκαυγάδων»   οποία θα διεξαχθεί στην Δημοτική Ενότητα Φενεού  στις 26 Δεκεμβρίου  2019,  με καθορισμό του συγκεκριμένου ποσού που θα διατεθεί για τις ως άνω εκδηλώσεις  (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο), και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδηλώσεων και ειδικότερα  την προμήθεια κρεάτων,  ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής («έχοντας υπόψη»).

Κιάτο   16  Δεκεμβρίου  2019

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών                         

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας 

 

   

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 16.000,00 στον Κ.Α.02.00.6441 µε τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», αναλυτικά :

 

Α) 14.800,00€ για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων οι οποίες θα διεξαχθούν στην Πλατεία Ελευθερίας Κιάτου το χρονικό διάστημα  από 14 Δεκεμβρίου  2019 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2020 και αφορά την μίσθωση εξοπλισμού και συγκεκριμένα (παιδικό βαρκάκι, πανοραμικός τροχός, τρενάκι με ελαστικούς τροχούς, τραμπολίνο και έλκηθρο Αϊ Βασίλη με δώρα και στολισμό), για το χρονικό διάστημα από 30 Δεκεμβρίου 2019 έως και 8 Ιανουαρίου 2020.

 

Β) 1.200,00€ για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης όπου θα γίνει αναβίωση του εθίμου των «γουρουνοκαυγάδων»  που θα διεξαχθεί στην ΔΕ Φενεού  στις 26 Δεκεμβρίου  2019 και αφορά την προμήθεια κρεάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 283/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email