282/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  282/2020

Περίληψη: Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση πρόχειρων (μη μόνιμων κατασκευών) σε πεζοδρόμια στην Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  12ο

 

Στο12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση πρόχειρων (μη μόνιμων κατασκευών) σε πεζοδρόμια στην Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

Τ. Κ. 202 00, ΚΙΑΤΟ

Αρμόδιος υπάλληλος: Τ. Χασιώτης

Τηλ: 2742360107

Fax: 2742023562

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ (ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε δέκα (10) κατασκευές πρόχειρες (μη μόνιμες και μεταφερόμενες) που θα τοποθετηθούν σε χώρο εντός πεζοδρομίων στην κ. Κιάτου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, για την προβολή των τοπικών προιόντων.

Συγκεκριμένα: Οι κατασκευές θα είναι διαστάσεων 6.00*2.50*2.50 (ύψος), συνολικού εμβαδού 150 τ.μ.

Ο φέρων οργανισμός της, θα αποτελείται από μεταλλικές κολόνες και δοκούς τύπου SHS 100*3 που θα βρίσκονται εντός της τοιχοποιίας  στις τέσσερις (4) πλευρές, στο δάπεδο και στην οροφή της κατασκευής.

Οσο αφορά στην πρόσοψη θα αποτελείται από πέντε (5) φύλλα συρόμενα τύπου φυσαρμόνικα στα οποία στο ένα θα βρίσκεται η μεταλλική πόρτα εισόδου και στα υπόλοιπα υαλοπίνακες σε πλαίσιο μεταλλικό.

Οι υπόλοιπες πλευρές (πλάγια και όπισθεν) θα αποτελούνται από τοιχοποιία ξηράς δόμησης. Συγκεκριμένα (από μέσα προς τα έξω): μία (1) γυψοσανίδα ανθυγρή 12.50 mm, μεταλλικό προφίλ σχήματος «πι», στο οποίο θα περικλείεται ο μεταλλικός φέρων οργανισμός, (ο οποίος περιγράφηκε παραπάνω), πετροβάμβακας (5cm/50kg) για ηχομόνωση-θερμομόνωση, μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, μία (1) τσιμεντοσανίδα τύποy Κnauf 12.50 mm και σοβάς ενισχυμένος με μεταλλικό πλέγμα.

Η οροφή θα κατασκευαστεί από panel 4 cm λευκό.

Το δάπεδο θα αποτελείται από κόντρα πλακέ θαλάσσης 20 mm.

Τέλος το σκίαστρο έμπροσθεν της πρόσοψης θα αποτελείται από καδρόνια 60*60 mm με ενδιάμεσο κενό 5 cm.

Τα έξοδα των κατασκευών θα βαρύνουν το Δήμο.

 

Ο προιστάμενος Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω εκετεθέντα,    – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά  Πλειοψηφία  

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ : Μ. Λέγγα, Β. Γαλάνη, Α. Κατσιμπούλα, Ν. Ζαχαρόπουλου Ε. Χουσελά  . 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος  Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την παραχώρηση χρήσης  χώρου για την τοποθέτηση δέκα (10) πρόχειρων μεταφερόμενων

μη μόνιμων  κατασκευών (κιοσκιών)  , η τοποθέτηση των οποίων θα γίνει εντός των πεζοδρομίων της οδού Ποσειδώνος , για την προβολή των τοπικών προϊόντων του Δήμου Σικυωνίων .

 

Β.   Τα εν λόγω κιόσκια θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην σχετική Εισήγηση – Τεχνική έκθεση, η οποία αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας, καθώς  και του επισυναπτόμενου  Τοπογραφικού  Διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 282/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email