281/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

25η/30 .8. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

281/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού (783,00€) εντάλματος προπληρωμής (187/2022 ΟΕ) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13329/29.08.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος επανέλαβε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 15/03/2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του υπόλογου διαχειριστή, που ακολουθεί,

 

Με την αρίθμ. 187/01-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.10.6331.001, 02.20.6331.001, 02.30.6331.001,  το αριθμ. 215/2022 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 783,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ 2901, ΚΗΥ 2236, ΚΗΙ 5497, ΚΗΙ 5519, ΚΗΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211, ΚΗΗ 5489, ΚΗΗ 5460, ΚΗΗ 2936  με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 01-09-2022.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

Για το ΚΗΗ 2901 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ.  3089/08-06-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Για το ΚΗΥ 2227 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 €  σύμφωνα  με το αριθμ. 3088/08-06-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Για το ΚΗΥ 2236 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 3093/09-06-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Για το ΚΗΥ 5122 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 3199/29-06-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Για το ΚΗΗ 5489 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 3218/01-07-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Για το ΚΗΙ 5497  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3235/05-07-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΥ 2211  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3311/25-07-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΙ 5519  δαπανήθηκε το ποσό των  59,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3322/26-07-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΗ 2925  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3338/28-07-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΥ 2216  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3376/03-08-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΗ 5460  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3412/11-08-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΗ 2936  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3458/24-08-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για το ΚΗΥ 5128  δαπανήθηκε το ποσό των  0,00 €                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ=671,00 €

 

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 783,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 671,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 112,00 €                         (783,00-671,00=112,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ.  148A//2022  Γραμμάτιο Είσπραξης .

 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

 

Κιάτο   29 Αυγούστου 2022

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 187/2022 (Ψ4Τ8Ω1Θ-ΨΔ6) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.  Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου Τσήρο Νικόλαο με αριθμ. 215/2022 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 783,00€ για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το ως άνω Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο     30.08.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email