281/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29/13.12.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 281/2019   Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, δυνάμει την 147/2019 απόφασης ΟΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:30’μμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σταματόπουλου Σπυρίδωνα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15241/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπ. (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, δυνάμει της 147/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για δύο (2) επιδόσεις στην Αθήνα, της παρέμβασης του Δήμου μας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, υπέρ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ, δυνάμει της 147/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις ν. 3463/2006 (A’114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • την 147/2019 (Ψ68ΚΩ1Θ-ΝΦΛ) απόφαση ΟΕ,
  • την 505/15191/12.12.2019 (ΩΕΕΡΩ1Θ-291) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ορίζει τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών  Δανίκα Κατίνα προκειμένου να προβεί σε (2) επιδόσεις στην Αθήνα (προς την ΔΕΗ ΑΕ & την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), της παρέμβασης του Δήμου μας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, υπέρ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, δυνάμει της 147/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Γ. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 86,80€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».

 

Δ. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 21798/2016 (Β’ 709).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2019

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email