281/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/24-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10102/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

¨       την υπ’ αριθμ. 277/2017 (ΑΔΑ:6ΟΔΑΩ1Θ-ΡΦ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί oρισμoύ δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της κας Σωτηρία Χρυσάνθης

¨       την Α191/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς και

¨       την απο 19.09.2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κας Παναγιώτας Βρέντα, στην οποία αναφέρεται πως «… δεν υφίσταται λόγος άσκησης ένδικων μέσων κατά της Α191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της …».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨             τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨             τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨             την απο 19.09.2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κας Παναγιώτας Βρέντα καθώς και

¨             τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, λόγω αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος.

Β. Να καταβάλλει ο Δήμος Σικυωνίων το ποσό των χιλίων εκατόν ενός Ευρώ και μηδέν Λεπτών #1.101,00# € στην Σωτηρία χήρα Νικολάου Χρυσάνθη, ύστερα από την Α191/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία έκανε μερικώς δεκτή την από 25/10/2010 αγωγή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2018

Print Friendly, PDF & Email