280/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 280/2021   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ

ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/27.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 27/09/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5253/28.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008681923 2021-05-28

2 o   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:

 

·  Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

·  Η  αριθ. πρωτ. 5253/28.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

·   Η υπ’ αριθ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

·   H αριθ. 161/28-06-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 23-06-21 1ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

·   Η Προδικαστική Προσφυγή με Γ.ΑΚ. Α.Ε.Π.Π. 1350/07-07-2021 του οικονομικού φορέα  ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨

·  Το  αριθ. 7268/09-07-2021 έγγραφο Κατάθεσης απόψεων του Δήμου Σικυωνίων επί του αιτήματος αναστολής εκτέλεσης προσωρινών μέτρων  που διατυπώθηκε στην προαναφερθείσα Προδικαστική προσφυγή

·   Η αριθ. Α207/12-07-2021Απόφαση 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ με την οποία απορρίπτεται το αίτημα αναστολής

·   Η από 19-07-2021 Παρέμβαση του οικονομικού φορέα ¨ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.¨

·   Το αριθ. πρωτ. 8533/22-7-2021 έγγραφο Δημάρχου Σικυωνίων προς την ΑΕΠΠ

·   Η αριθ. 1318/06-08-2021 Απόφαση 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία γίνεται δεκτή η Προδικαστική προσφυγή και ακυρώνεται η αριθ. 161/2021 Α.Ο.Ε., προκειμένου να ασκήσει η Αναθέτουσα αρχή την αρμοδιότητά της κατ ΄ άρθρο 102 του Ν. 4412/2016

·   Το από 09-08-2021 έγγραφο ΑΕΠΠ προς τον Δήμο Σικυωνίων για συμμόρφωση με την αριθ.  1318/06-08-2021 Απόφαση 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ

·   Η αριθ. 204/23-8-2021 Απόφαση Ο.Ε.

·   Η αριθ. 205/23-8-2021  Απόφαση Ο.Ε. 

·   Το από 06-09-2021 υποβληθέν ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ Α Α.Τ.Ε.»

·   Η από 15-09-2021 Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ Α Α.Τ.Ε.»

Σήμερα, την 27η/09/2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προκειμένου να ελέγξει το υποβληθέν ΤΕΥΔ και την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΙΡΚΑΜ.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος), κ. Τσέκος Παναγιώτης (μέλος) και κ.Στούκας Νικόλαος (μέλος).

Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως , έγινε έλεγχος των υποβληθέντων και συγκεκριμένα :

΄Εγινε έλεχγος του υποβληθέντος ΤΕΥΔ και διαπιστώθηκε ότι έχει συμπληρωθεί ο ειδικός  κύκλο εργασιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αποφασίστηκε στην 204/2021 Απόφαση Ο.Ε. 

Α) Ως προς το ζήτημα της εμπρόθεσμης υποβολής απάντησης σχετικής με το ζήτημα της αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ σχετικά με το έργο, λεκτέα τυγχάνουν τα παρακάτω:

Κατ’ άρθρο 10 («Προθεσμίες προς ενέργεια») παράγραφοι 1 και 7 του Ν. 2690/1999, ως ισχύει («Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας») ορίζεται ότι: «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν […] 7.  «Για τον υπολογισμό των προθεσμιών, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241-246 του Αστικού Κώδικα».
Κατ’ άρθρα 240-242 ΑΚ ορίζονται (αντίστοιχα) τα εξής: Άρθρο 240: «Στις προθεσμίες που καθορίζονται με νόμο, δικαστική απόφαση ή δικαιοπραξία ισχύουν οι ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 241 έως 246», Άρθρο 241: «Η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της […], Άρθρο 242: «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη».
Κατ’ άρθρο Ι παρ. 12 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 299), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (Α` 126), ορίζεται ότι: «Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρίαν της προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώραν της τελευταίας ημέρας, εάν δε αύτη είναι κατά νόμον εξαιρετέα ή Σάββατον, την αυτήν ώραν της επομένης εργασίμου ημέρας […]».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των ως άνω συνάγεται πως η υποβληθείσα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» απάντηση της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ την 15/09/2021 και ώρα 20:44:54 , τυγχάνει εκπρόθεσμη καθ’ ότι υπεβλήθη μετά την 7 ην μμ της τελευταίας ημέρας υποβολής.

Β) Όλως επικουρικά ως προς το ζήτημα της επαρκούς αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ως προς το έργο, λεκτέα τυγχάνουν τ’ ακόλουθα:

 Σχετικά με την αιτιολόγηση της ΟΜΑΔΑΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ο συμμετέχων παραθέτει τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του, στον οποίο, όπως  υποστηρίζει, οφείλει το συγκριτικό πλεονέκτημά του στην εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, καθώς τα μόνα έξοδα του είναι η μεταφορά των μηχανημάτων, το καύσιμο κίνησης, η συντήρηση και η ασφάλεια. Όμως ουδέν από τα έξοδα αυτά περιλαμβάνεται στην κοστολόγηση της προσφοράς του. Περαιτέρω στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου οι εργασίες της συγκεκριμένης ομάδας εργασιών τεκμηριώνονται κυρίως από την προσφορά του τρίτου οικονομικού φορέα (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) κ. Θεοχάρη Χρήστου, καθώς η τιμή προσφοράς αξιολόγησης κάθε εργασίας ταυτίζεται με την τιμή προσφοράς της οικονομικής προσφοράς του κ. Θεοχάρη Χρήστου. Η μοναδική συμμέτοχη του ιδιόκτητου εξοπλισμού του συμμετέχοντα στην κοστολόγηση του έργου, έγκειται στην μεταφορά αμμού και των υλικών επίχωσης, όμως και σε αυτήν την περίπτωση το κόστος μεταφοράς δεν τεκμηριώνεται με στοιχεία κόστους (κατανάλωση καυσίμου, μισθοδοσία οδηγού, ασφάλεια οχήματος κλπ), παρά μόνο προσδιορίζεται αυθαίρετα στα 2,50€/ton.

 

Στην τεκμηρίωση του κόστους της  ΟΜΑΔΑΣ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ο συμμετέχων επαναλαμβάνει ότι οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν από τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του και επιπλέον δηλώνει ότι οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ανήκει στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας του. Αντίθετα με τους ανωτέρω ισχυρισμού στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου οι εργασίες της συγκεκριμένης ομάδας εργασιών τεκμηριώνονται αποκλειστικά από προσφορές τρίτων οικονομικών φορέων (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ) καθώς η τιμή προσφοράς αξιολόγησης κάθε εργασίας ταυτίζεται με την τιμή προσφοράς των οικονομικών προσφορών των κ. Θεοχάρη Χρήστου, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Ε.Ε..

 

Στην τεκμηρίωση του κόστους της  ΟΜΑΔΑ 3: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ο συμμετέχων ισχυρίζεται ότι διαθέτει έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, εξειδικευμένο σε υδραυλικά έργα αντίστοιχου μεγέθους. Παρόλα αυτά κανένα κόστος μισθοδοσίας τεχνικού προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου, στον οποίο οι εργασίες της συγκεκριμένης ομάδας τεκμηριώνονται από τις τιμές της προσφοράς του προμηθευτή του ΥΔΡΟΔΟΜΗ, και του υπεργολάβου κ. Θεοχάρη Χρήστου.  Επισημαίνουμε δε ότι η προσφορά της ΥΔΡΟΔΟΜΗΣ αφορά αποκλειστικά στην προμήθεια των υλικών, χωρίς καν την μεταφορά τους στον τόπο του έργου (πέραν των σωλήνων), ενώ στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου η τιμή προσφοράς αξιολόγησης δεν προβλέπει κανένα κόστος για την μεταφορά, την προετοιμασία και την εγκατάστασή τους στο έργο.

 

Στην τεκμηρίωση του κόστους της  ΟΜΑΔΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ο συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ και όχι από δικό του προσωπικό.

 

Κατόπιν των ανωτέρω για την Επιτροπή Διαγωνισμού, συνάγεται ότι δεν εξηγείται ικανοποιητικά η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ. Και τούτο, προεχόντως διότι δεν φαίνεται να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση στις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (παρ. 2 του αρ. 18, κατά την παρ. 2 του αρ. 88 του ν. 4412/2016), καθώς δεν προσκομίζει ούτε παραθέτει στοιχεία μισθολογικού κόστους των εργαζόμενων της ίδιας, ούτε και πολύ περισσότερο των υπεργολάβων, ούτε στοιχεία σχετικά με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία υπάγονται αυτοί, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τους. Άλλωστε όταν ελέγχεται ως ασυνήθιστα χαμηλή μια προσφορά, εφόσον δηλώνεται ότι τμήμα ή τμήματα της σύμβασης θα ανατεθεί σε υπεργολάβο/ους, μεταξύ άλλων αξιολογούνται και τα στοιχεία της προσφοράς του υπεργολάβου προς τον υποψήφιο ανάδοχο, τουλάχιστον ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

 

Περαιτέρω ούτε η εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ ούτε κανένας υπεργολάβος της υπέβαλε οργανόγραμμα με τους κατά ειδικότητα και αριθμό εργαζόμενους που θα απασχοληθούν

στο έργο. Έτσι, δεν μπορεί να ελεγχθεί αντικειμενικά το ύψος της οικονομικής προσφοράς σε σχέση με το αντικείμενο του έργου. Τα παραπάνω, μάλιστα, συντρέχουν και στο

πρόσωπο των υπεργολάβων της, και ιδίως σε αυτούς, διότι μόνοι αυτοί σηκώνουν το κύριο βάρος του κόστους του έργου που πρόκειται να τους ανατεθεί, για τους οποίους όμως σχετικά με τις αμοιβές του προσωπικού τους, την προμήθεια των υλικών που θα εισφέρουν στο έργο, το κόστος μίσθωσης ή αγοράς του αναγκαίου για την εκτέλεση των εργασιών εξοπλισμού και εργαλείων, τα διοικητικά και λειτουργικά τους κόστη και το δικό τους εύλογο κέρδος, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προκύπτει ότι καταλείπεται (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 1299/2009), καμία ειδική αναφορά δεν διαλαμβάνεται, ούτε στην προσφορά της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, ούτε στην αιτιολόγησή της. (ΑΕΠΠ 1160/2019)

Επιπρόσθετα, οι εξηγήσεις που η ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ παρείχε διευκρινίζουν μη επιτρεπτώς την προσφορά της για την ανάληψη του έργου κατά τρόπο που εν τέλει τη διαφοροποιούν. Και τούτο διότι, στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε, στο Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, στο κεφάλαιο Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, στην ερώτηση «Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;» απάντησε «ΟΧΙ». Δήλωσε δηλαδή ότι θα εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα και προσωπικό και όχι με μέσα και προσωπικό τρίτων. Αντίθετα, από τις εξηγήσεις που η εταιρεία παρείχε προκύπτει ότι το έργο θα εκτελεστεί κυρίως από τρίτους, στους οποίους θα μισθώσει τμήματα της εκτέλεσής του (υπεργολάβοι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 681 επ. του Αστικού κώδικα, συνεπώς και του άρθρου 131 του ν. 4412/2016), επομένως οι εξηγήσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, διότι, εκτός του ότι είναι ανεπαρκείς και ελλιπείς, συνιστούν κατ’ ουσίαν και μη νόμιμη τροποποίηση της προσφοράς της. (ΑΕΠΠ 1160/2019).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού απορρίπτει τους ισχυρισμούς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία    ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή της αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της και την ίδια την αιτιολόγηση όπως αυτά εξηγήθηκαν ανωτέρω.

Κατόπιν των ως άνω ο Πίνακας κατάταξης προκύπτει ως εξής:

 

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Οικονομικής Προσφοράς                        Αποτέλεσμα
1. 198895 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. 39,20% Απορρίπτεται
2. 198907 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Α.Ε. 15,00% ΔΕΚΤΗ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε την σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 15,00% .

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9 Γεωπόνων

2.  Στούκας Νικόλαος

ΤΕ4 Ηλεκ/γων-Μηχ/γων

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 183/2020 (ΑΔΑ: ΨΔ96Ω1Θ-178) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ, Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 2.194.179,65€ (1.769.499,72€ + 424.679,93€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 9710/29.09.2020 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα,
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 11/2020 μελέτη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.150.000,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.003 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κοινότητα Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του  Δήμου Σικυωνίων} με  Κωδικό  ΟΠΣ 0022030870» ποσού 2.150.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633693 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 262/4911/20.05.2021 (6ΨΛΜΩ1Θ-Β5Ω)(21REQ008638117 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146704/21.05.2021 (ΩΓΝΣ7Λ1-ΘΕΝ) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ,
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 119/2021 (Ψ15ΗΩ1Θ-9ΟΧ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • την 5253/28.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008681923 2021-05-28,
 • την 5254/28.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008682078 2021-05-28,
 • την 5255/28.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 9ΣΝΥΩ1Θ-Ο32,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/23.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν,
 • την 161/2021 (Ψ0Μ7Ω1Θ-Τ7Ρ) απόφαση ΟΕ η οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 39,20 %.
 • την 1350/08.07.2021 (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ προσφυγή της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ»,
 • την υπ’ αριθμ. 1318/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ,
 • την 204/2021 (ΨΥΑ3Ω1Θ-ΡΡ3) απόφαση ΟΕ «συμμόρφωση στην απόφαση ΑΕΠΠ»,
 • την 205/2021 (9Ω5ΝΩ1Θ-9Φ2) απόφαση ΟΕ «παροχή διευκρινήσεων»,
 • το ως άνω 2ο/27.09.2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 2ο/27.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 11/2020 (CPV:45232120-9) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.733.870,96+416.129,04 ΦΠΑ 24%) 2.150.000,00€.

 

Β. Κηρύσσει σύμφωνα και με τον νέο πίνακα μειοδοσίας ως  -ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο- του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 15,00%.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανωτέρω μειοδότη (νέο προσωρινό ανάδοχο), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 280/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email