280/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27/12.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 280/2020   Θέμα 6ο : Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της  «Προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3» (6/2020 μελέτη) συνολικού π/υ 150.000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10175/08.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Ρουμπέκας Γεώργιος Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
απόντες: 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτ. Λεονάρδου Α. (Κιάτου) Δεδάκης Σ. (Καστανιάς)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 28/09/2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3»

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93902)

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», για την «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 120.967,74 (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 150.000,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 6/04-03-2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
 • Την αριθμ. πρωτ. 6062/15-07-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007045147 2020-07-17.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186596.
 • Τα από 31-08-2020, 02-09-2020 και 03-09-2020 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 243/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΑ8Ω1Θ-ΠΛΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.».
 • Την αριθ. 9146/17-09-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • Την από 24-09-2020 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 9516/25-09-2020

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ                                     ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ και Υ.Δ. – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ                                  και Υ.Δ. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ                                 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΟΙΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΕΚ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Υ.Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 6062/15-07-2020 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της «Προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3», στην ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην Ιερά Οδό 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2103459616 φαξ: 2103463850, έναντι ποσού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 148.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186596 προσφορά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 6/04-03-2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 6062/15-07-2020 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 330/2019 (ΩΧΗΖΩ1Θ-9Κ3) απόφαση ΔΣ «Αποδοχής της 83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 • την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης
 • την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 6/2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • το από ΔΥ/30.06.2020 (20REQ006948089 2020-06-30) τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας,
 • την 274/5439/01.07.2020 (ΩΜΖΔΩ1Θ-1Δ7) (20REQ006951119 2020-07-01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 • το γεγονός πως στον ΚΑ 02.62.7131.002 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 150.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 • την 67600/26-06-2020 (ΨΔΡΣΟΡ1Φ-ΨΧΑ) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
 • την 169/2020 (6ΓΥΝΩ1Θ-ΤΜ0) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 6062/15-07-2020 (20PROC007045147 2020-07-17) διακήρυξη ,
 • την ID:2020/S 137-336501 (20PROC007042954 2020-07-17) προκήρυξη,
 • την 6179/20-07-2020 (ΩΝ67Ω1Θ-75Υ) περίληψη διακήρυξης,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης,
 • την 7963/27-08-2020 μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με Αριθμό – Α/Α Ηλεκτρονικού Συστήματος: 186596/26-08-2020.
 • την 243/2020 (ΨΠΑ8Ω1Θ-ΠΛΖ) απόφαση ΟΕ «προσωρινού αναδόχου»
 • το ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 28/09/2020 πρακτικό  ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Β. Kατακυρώνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3»  (CPV:34144512-0) την κάτωθι εταιρεία, έναντι ποσού 120.000,00€ πλέον                ΦΠΑ 24%, ήτοι 148.800,00€  και σύμφωνα την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186596 προσφορά της.

 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με δ.τ.

«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

έδρα: Ιερά Οδός 162 τκ 12242 – Αιγάλεω
ΑΦΜ: 094036579
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ   : 2103459616
Φαξ  : 2103463850

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186596 προσφορά της ως άνω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 6/04-03-2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 6062/15-07-2020 διακήρυξης.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 280/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email