280/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  280/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής έλεγχου δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση Δημοτών.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.11548/27.09.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 7ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συγκρότηση Επιτροπής έλεγχου δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση δημοτών, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται και χρηματικά βοηθήματα».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4555/2018 «Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση ενώπιών του θεμάτων της αρμοδιότητάς του……»   

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη σύσταση τριμελούς επιτροπής έλεγχου δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση Δημοτών, αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ Σκαρμούτσο Νικόλαο, Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική & Συριάνο Κωνσταντίνο, έργο τις οποίας θα είναι η εξέταση υποβληθέντων αιτήσεων οι οποίες θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  δηλαδή η παράθεση πραγματικών και συγκεκριμένων γεγονότων, απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά που επηρεάζουν δραματικά το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσής του  αιτούντα και τον  καθιστούν οικονομικά αδύναμο,  ώστε να τεκμηριώνεται έτσι η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που αξιώνουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’133),
  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. δημοτικών συμβούλων Νανόπουλου Β., Χουσελά Ευαγ., & Κατσιμπούλα Αντ.

 

 

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί  τριμελής  Επιτροπή  Έλεγχου Δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση δημοτών, έργο τις οποίας θα είναι η εξέταση των υποβληθέντων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών,  δηλαδή η παράθεση πραγματικών και συγκεκριμένων γεγονότων, απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά που επηρεάζουν δραματικά το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσής του αιτούντα και τον  καθιστούν  οικονομικά αδύναμο, αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

 

 

ü  Σκαρμούτσο Νικόλαο, (πρόεδρος)
ü  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική, (μέλος)
ü  Συριάνο Κωνσταντίνο, (μέλος)

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  280/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email