280/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 38ο/17-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης έργου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9847/17-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης ολοκλήρωσης του έργου και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στο 1oκαι μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης έργου ‘ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ’» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17.09.2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, το οποίο ακολουθεί:

*******************************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 117, Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 40.322,58 € {πλέον Φ.Π.Α. 24%}.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. (1)την αριθμ. 267/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΧΘΓΩ1Θ-ΤΘ8)
 2. (2)το αριθμ. 9511/10.09.2018 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
 3. (3)την με αριθμ. 9840/17-09-2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 17η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 οι κάτωθι:

   Τιμολέων Χασιώτης, Δημοτικός Υπάλληλος, ως Προεδρεύων (αναπληρωματικό μέλος),

   Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος &

   Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 466/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 8392/08.08.2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο Δήμο εγκαίρως, έγινε δεκτός και προχωρούμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της Διακήρυξης [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 9642/21.06.2018 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 65509293/03-09-2018 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1296/25.6.2018 Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α.(Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
658/17.09.2018 Ε.Φ.Κ.Α.

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 183/17.09.2018 Ε.Φ.Κ.Α.
Υ.Δ. για υπό εκτέλεση έργα ΝΑΙ

11.09.2018 Υ.Δ.

Φώτιος Β. Σαρλάς
 
Πιστοποιητικό Δ/νσης Πρ/μού & Συντονισμού Σ.Ε.Π.Ε. [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Βεβαίωση Σ.Ε.Π.Ε. ότι δε χορηγείται & υπ’ αριθμ. 970/11.09.2018 Ένορκη Βεβαίωση Ειρηνοδικείο Κορίνθου

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

2043/11.09.2018 &

2045/11.09.2018   (ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ)

Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2044/11.09.2018 Πρωτοδικείο Κορίνθου
Υ.Δ. [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 11.09.2018 Υ.Δ. Φώτιος Β. Σαρλάς

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 486/07.05.2018 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ

Δ15/19652/03.10.2017

(με ημερομηνίας λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02.10.2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑ», με μέση έκπτωση 8,00%.

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Τιμολέων Χασιώτης

(Τ.Υ.)

2. – Κωνσταντίνα Φίλη

(Τ.Υ.)

3. – Πηνελόπη Μακαβέλου

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8392/08.08.2018 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC003547226 2018-08-08,
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8393/08.08.2018 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ:6ΟΝ1Ω1Θ-ΣΚ5 και ΑΔΑΜ:18PROC003547405 2018-08-08,
 7. Την υπ’ αριθμ. 267/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΘΓΩ1Θ-ΤΘ8) περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου,
 8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 267/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9511/10.09.2018 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 10. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 9840/17.09.2018 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 11. Τo από 17.09.2018 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα λόγω αναγκαιότητας άμεσης ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18.

B. Εγκρίνει το από 17.09.2018 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», σύμφωνα με την 10/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού #50.000,00# € {συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%} στο μειοδότη«ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης οκτώτοις εκατό (8,00%).

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 280/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-09-2018

Print Friendly, PDF & Email