28/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

4η/11 .02. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης* συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

28/2022

  14ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

συνολικού π/υ 340.000,00€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 11η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε σε                     –δια περιφοράς–  έκτακτη*συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 1811/11.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -7- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
    -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δημ.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως * λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας της                    28ης Φεβρουαρίου 2022 υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το Π.Α.Α. 2014-2020 και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 09/02/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 5474/23.12.2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του   Προγράμματος.
 2. Την υπ’ αριθμ. 23/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά στην βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, συνολικού μήκους  903,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ 2014-2020) και δει στο Μέτρο 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4, δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:       Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός:  340.000,00€ (274.193,55€+65.806,45€ ΦΠΑ)

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από ένα και μοναδικό υποέργο το οποίο είναι κατασκευαστικό-εργολαβία.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

Α.περί υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο : «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€ (274.193,55€+65.806,45€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά σε  υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

B.περί ορισμού της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης, απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει σήμερα,
 • την 5474/23.12.2021 (943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
 • την υπ’ αριθμ. 23/2021 μελέτη της Δ/νσης Υεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά στην βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, συνολικού μήκους  903,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας.
 • την 27/2022 (6ΜΤ2Ω1Θ-97Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη,
 • η ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018* λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας της  28ης Φεβρουαρίου 2022 υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το Π.Α.Α. 2014-2020.

 

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€ (274.193,55€+65.806,45€ ΦΠΑ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά σε υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

Γ. Ορίζει την Χήτα Αμαλία αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνη της ανωτέρω Πράξης, για την υποβολή της πρόταση προς ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11.02.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email