28/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /1.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   28/2022

Περίληψη: Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος 2022 (αριθ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων ).

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                         
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος

 

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24.  Χουσελάς  Ευάγγελος

 

       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Μυττάς Ιωάννης   

 

2 Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Νανοπουλος Βασιλειος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)  
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος 2022 (αριθ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 01/2022

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/21-2-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 2235/18-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 21-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης     Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως ακολούθως

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   21-2-2022

 

ΠΡΟΣ:

1.       Εκτελεστική Επιτροπή

2.       Οικονομική Υπηρεσία

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον  Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, όπως εμφανίζεται στη στήλη «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» του επισυναπτόμενου Πίνακα και αφορά σε έργα τα οποία συμβασιοποιήθηκαν μετά την κατάρτισή του κλπ.

Ο  Αν. Προϊστ/νος του Τμήματος Τ.Ε.-Η/μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ3

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
10 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών 264.627,65 €  12.150,95 € 252.476,70 €
10 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων 12.150,95 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 307/10-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΔΛΝΩ1Θ-ΧΘΙ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009720278)  ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΊΘΜ. ΠΡΩΤ. 18217/20-12-2021 Σύμβαση Ανάθεσης της Μελέτης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009781420)

      

12 30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 36.727,44 € 20.101,17 € 16.626,27 €
13 30.7323.007 Οδοποιία ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.800,00 € 3.640,00 € 69.160,00 €
14 30.7323.008 Οδοποιία ΔΕ  ΦΕΝΕΟΥ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 73.200,00 € 3.660,01 € 69.539,99 €
15 30.7331.002 Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25.000,00 € 1.000,01 € 23.999,99 €
16 30.7331.003 Eπισκευή-συντήρηση Κτιρίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 71.920,00 € 3.595,99 € 68.324,01 €
17 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}  68.722,74 € 37.200,00 € 31.522,74 €
17 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. (ΤΡΑΓΑΝΑ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. (ΠΛΑΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 37.200,00 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 359/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΘ88Ω1Θ-ΖΝΦ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009876678)       
20 45.7326.006 Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 42.320,00 € 5.280,00 € 37.040,00 €
31 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 45.310,32 € 43.185,96 €       2.124,36 €
33 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)   396.906,99 € 23.050,35 € 373.856,64 €
36 64.7341.016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=1.162.506,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=185.007,89€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.383.726,76 36.211,90 1.347.514,86
38 64.7326.001 Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 558.513,88 € 100.000,00 € 458.513,88 €
40 64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 39.500,00 € 20.349,04 €  19.150,96 €
42 64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)   56.156,48 €  675,63 €  55.480,85 €
47 64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)   69.440,00 €  2.777,61 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, σύμφωνα με την αρίθμ. 335/24-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω2ΘΝΩ1Θ-ΚΗΚ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009836044)

       66.662,39 €

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
10 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών 264.627,65 €  12.150,95 € 252.476,70 €
10 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων 12.150,95 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 307/10-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΔΛΝΩ1Θ-ΧΘΙ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009720278)  ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΊΘΜ. ΠΡΩΤ. 18217/20-12-2021 Σύμβαση Ανάθεσης της Μελέτης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009781420)

      

12 30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 36.727,44 € 20.101,17 € 16.626,27 €
13 30.7323.007 Οδοποιία ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.800,00 € 3.640,00 € 69.160,00 €
14 30.7323.008 Οδοποιία ΔΕ  ΦΕΝΕΟΥ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 73.200,00 € 3.660,01 € 69.539,99 €
15 30.7331.002 Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25.000,00 € 1.000,01 € 23.999,99 €
16 30.7331.003 Eπισκευή-συντήρηση Κτιρίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 71.920,00 € 3.595,99 € 68.324,01 €
17 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}  68.722,74 € 37.200,00 € 31.522,74 €
17 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. (ΤΡΑΓΑΝΑ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. (ΠΛΑΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 37.200,00 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 359/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΘ88Ω1Θ-ΖΝΦ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009876678)       
20 45.7326.006 Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 42.320,00 € 5.280,00 € 37.040,00 €
31 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 45.310,32 € 43.185,96 €       2.124,36 €
33 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)   396.906,99 € 23.050,35 € 373.856,64 €
36 64.7341.016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=1.162.506,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=185.007,89€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.383.726,76 36.211,90 1.347.514,86
38 64.7326.001 Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 558.513,88 € 100.000,00 € 458.513,88 €
40 64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 39.500,00 € 20.349,04 €  19.150,96 €
42 64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)   56.156,48 €  675,63 €  55.480,85 €
47 64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)   69.440,00 €  2.777,61 € ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, σύμφωνα με την αρίθμ. 335/24-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω2ΘΝΩ1Θ-ΚΗΚ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009836044)

       66.662,39 €

 

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  21-2-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • την αριθ. 1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Κατά πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου (ο οποίος δεν αιτιολόγησε την  αρνητική ψήφο του) 

 

 1. Εγκρίνει , την Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος 2022 σύμφωνα αριθ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

 

 

 

 

 

 

 1. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 28/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email