28/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

28/2020

  Θέμα: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 & πρόσληψη υδρονομέων στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

20ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 & πρόσληψη υδρονομέων

στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] το από 10/02/2020 έγγραφο του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,

2]το από 05/02/2020 έγγραφο του Προέδρου Κοινότητας Καστανιάς,

3]την 1/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Λαύκας,

4]την αρ. πρωτ. 1187/11.02.2020 Βεβαίωση ύπαρξης σχετικής πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,

5] τον από 10/02/2020 πίνακα αποδοχών του Γραφείου Μισθοδοσίας του Δήμου μας,

σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ο  καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 & πρόσληψη υδρονομέων στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς, όπως παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα ανωτέρω έγγραφα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Καθορίζει , ως χρόνο διάρκειας της αρδευτικής περιόδου του έτους 2020,ως εξής :

Κοινότητα Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου
Καστανέας 01-06-2020  / 31-07-2020
Λαύκας 01-08-2020 / 30-09-2020

 

Β. Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) Υδρονομέων για την υπηρεσία άρδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών  ως εξής :

 

Κοινότητα Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής

Περιόδου

Είδος

Απασχόλησης

Καστανέας 1 01-06-2020 / 31-07-2020 πλήρης
Λαύκας 1 01-08-2020 / 30-09-2020 πλήρης

 

Γ. Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

 

Δ. Η δαπάνη μισθοδοσία θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του  Δήμου Σικυωνίων:

 

Κ.Α.25-6041.001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης»  3.600,00€
Κ.Α.25-6054.001  «ΕΦΚΑ-Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» 1.200,00€

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email