28/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    28  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ:   2ον Περί  αγοράς οικοπέδου για νέο κοιμητήριο στην Κοινότητα  Πασίου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    15ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12874/10-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Μιχόπουλος  Ιωάννης Πρόεδρος Κ. Διμηνιού

4.- Κων/νος     Σαρχάνης          (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος  (Αναπληρωματικό μέλος της κας Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλικής)

6.- Βασίλειος   Γαλάνης             (Αναπληρωματικό μέλος του κου  Γκούμα  Σταματίου)

7.- Ραφτόπουλος   Παναγιώτης (Πρόεδρος Κοινότητας Πασίου)

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα <<Περί  αγοράς οικοπέδου για νέο κοιμητήριο στην Κοινότητα Πασίου>> ανέφερε τα  εξής:

 

 

Η Κοινότητα  Πασίου,    μας  απέστειλε  την υπ’ αριθ. 36/2019  απόφασή της,  σχετικά με την απόκτηση οικοπέδου για νέο κοιμητήριο, διότι  ο χώρος στο υφιστάμενο κοιμητήριο είναι πλήρης και δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέα μνήματα, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ώστε να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 36/2019 απόφαση της Κοινότητας Πασίου.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

1.- Εγκρίνει-  εισηγείται και γνωμοδοτεί θετικά προκειμένου να αποκτηθεί  οικόπεδο  για νέο Κοιμητήριο στην Κοινότητα Πασίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της  και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     28 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  15-12-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email