28/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  7 /24-06-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   28 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1ο       Ημερήσιας διάταξης  «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στoν  Αθλητικό Όμιλο Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 142/20-06-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                             1.- Β.  Kελλάρης

2.- Γ.  Κουκουμέλης            Μέλος                                 2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Α.  Λούτα                         «                                       3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                       4 .-Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                  «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 1ο   Ημερήσιας διάταξης

.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ο  θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο   «Περί παραχωρήσεως  του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου

Κιάτου, στoν   Αθλητικό Όμιλο Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.»   έθεσε υπόψη

των μελών τα εξής:

Ο Αθλητικός Όμιλος Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ  1893», υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπ’ αριθ. 12/11-6-2019 έγγραφό του, όπου μας ζητεί να του χορηγήσουμε βεβαίωση παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για τους αγώνες των ομάδων,  στα πρωταθλήματα  Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 η οποία  θα κατατεθεί στις αντίστοιχες παραπάνω αναφερόμενες ομοσπονδίες.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,  με το υπ’ αριθ. 487/19-06-2019 σχετικό έγγραφό της,   συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν  υπόψη όλες οι ισχύουσες  διατάξεις    περί  παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Την παραχώρηση της χρήσης  του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον  Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ 1893) για τους αγώνες των ομάδων,  στα πρωταθλήματα  Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     28 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  24-06- 2018

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email