28/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 28/2019   Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους,.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 21ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 06/02/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Π/Υ τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2019 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1 Από KA 02.20.6263.003  με   τίτλο   «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 29.197,90 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.904,60€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

2.904,60€

1.1 Στον ΚΑ 02.20.8113.010 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για συντήρηση& επισκευή μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας», ποσό 2.904,60€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-544/2018).

 

2 Από τις πιστώσεις των Κ.Α.

α) 02.20.6063.005

β) 02.30.6063.005

γ) 02.35.6063.005

δ) 02.70.6063.005  με   τίτλο   «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των α) 20.000,00 € β) 1.700,00 € γ) 1.300,00 € και δ) 3.500,00 € αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.839,24€+70,56€+43,48€+  251,81€ αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

1.839,24€

70,56€

43,48€   251,81€

2.1 Στον ΚΑ 02.20.8116.030 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018»,  ποσό  1.839,24€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-547/2018).
2.2 Στον ΚΑ 02.30.8116.030   των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018», ποσό  70,56€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-547/2018).
2.3 Στον ΚΑ 02.35.8116.030 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018», ποσό  43,48€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-547/2018).
2.4 Στον ΚΑ 02.70.8116.030 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018»,  ποσό  251,81€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-547/2018).
3 Από ΚΑ 02.20.6721.005  με   τίτλο   «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έτους 2018»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 95.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 9.980,96€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

9.980,96€

3.1 Στον ΚΑ 02.20.8113.002 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Δ΄ Τρίμηνο 2018)»,  ποσό 9.980,96€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 42.926,71€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 52.907,13€  (ΧΕΠ: Α-568/2018).
4 Από ΚΑ 02.10.6265.012  με   τίτλο   «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 5.676,72€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 267,84€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

267,84€

4.1 Στον ΚΑ 02.10.8113.003 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με την αρίθμ. 1/2018 Μελέτη του Δήμου (Δημοτικό κατ/μα & ΚΕΠ ΔΕ Στυμφαλίας /ΔΕ Φενεού έως  26/12/2018)»,  ποσό  267,84€  δημιουργώντας  νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-561/2018).
5 Από ΚΑ 02.10.6266.004  με   τίτλο   «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 7.588,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.348,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

3.348,00€

5.1 Στον ΚΑ 02.10.8113.004 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE), σύμφωνα με την αρίθμ. 14/2018  Μελέτη της Τ.Υ. του  Δήμου»,  ποσό  3.348,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-562/2018).
6 Από ΚΑ 02.00.6737.010  με   τίτλο   «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 2.839,51 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 967,74€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

967,74€

6.1 Στον ΚΑ 02.00.8117.004 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  για λειτουργικά έξοδα υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ», ποσό 967,74€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-563/2018).
7 Από ΚΑ 02.10.6265.008  με   τίτλο   «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 20.801,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.891,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

1.891,00€

7.1 Στον ΚΑ 02.10.8113.002 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη Φωτ/κών Μηχανημάτων και εκτυπωτών, σύμφωνα με την αρίθμ. 30/2018 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας από 01-12-2018 έως 31.12.2018 (18SYMV003615502)», ποσό 1.891,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-554/2018).
8 Από ΚΑ 02.30.6262.003  με   τίτλο   «Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 1.331,76€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.331,76€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

1.331,76€

8.1 Στον ΚΑ 02.30.8113.006 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για την συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (πλατεία Λυσίππου & πλατεία Ελευθερίας)  σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 339/2017 Απόφαση Δημάρχου, για το χρονικό διάστημα από 28-08-2018 έως 28-12-2018», ποσό 1.331,76€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-555/2018).
9 Από ΚΑ 02.25.6262.019  με   τίτλο   «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ »,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 6.510,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.510,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

6.510,00€

9.1 Στον ΚΑ 02.25.8113.001 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την αρίθμ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητου Μηχανολογικού Εξοπλισμού», ποσό 6.510,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-556/2018).
10 Από ΚΑ 02.25.6262.020  με   τίτλο   «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 6.154,12 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.154,12€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

6.154,12€

10.1 Στον ΚΑ 02.25.8113.002 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με την αρίθμ. 13/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου», ποσό 6.154,12€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-557/2018).
11 Από ΚΑ 02.70.6262.017  με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 24.793,80€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 15.687,24€ προερχόμενη από (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2018) Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

15.687,24€

11.1 Στον ΚΑ 02.70.8113.003 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2018)»,  ποσό 15.687,24€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-558/2018).
12 Από ΚΑ 02.70.6262.018  με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 24.793,80 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 16.899,96€ προερχόμενη από (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2018) Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

16.899,96€

12.1 Στον ΚΑ 02.70.8113.004 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2018)»,  ποσό 16.899,96€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Α-559/2018).

 

13 Από ΚΑ 02.45.6262.005  με   τίτλο   «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 5.713,92€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.713,92€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

5.713,92€

13.1 Στον ΚΑ 02.45.8113.001 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίας καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου», ποσό 5.713,92€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-560/2018).

 

14 Από ΚΑ 02.00.6117.003  με   τίτλο   «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 3.608,04€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.430,40€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

2.430,40€

14.1 Στον ΚΑ 02.00.8113.003 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής & υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ {18SYMV003461553}», ποσό 2.430,40€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-566/2018).
15 Από ΚΑ 02.00.6117.014  με   τίτλο   «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 4.662,40 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.914,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

2.914,00€

  Στον ΚΑ 02.00.8113.004 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αρίθμ. 3/2018 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας}», ποσό 2.914,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-567/2018).

 

16 Από ΚΑ 02.00.6117.008  με   τίτλο   «Τεχνικός Ασφαλείας»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 8.680,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.935,98€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

2.935,98€

  Στον ΚΑ 02.00.8113.005 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Χρονικής περιόδου από 19/07/2018 έως 18/12/2018)», ποσό 2.935,98€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Β-239/2018).

 

17 Από τις πιστώσεις των Κ.Α.

α)02.20.6063.006

β)02.30.6063.002

γ)02.35.6063.004 και

δ)02.70.6063.004  με   τίτλο   «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους  (ένδυση κ.λ.π.),  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2019},  με    το   ποσό    των  α) 8.000,00 €    β) 1.500,00 €   γ) 3.000,00 €   και  δ) 1.000,00 € αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 8.000,00€ + 1.500,00€ + 3.000,00€ + 999,69€, αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

8.000,00€ + 1.500,00€ + 3.000,00€ + 999,69€

17.1 Στον ΚΑ 02.20.8116.005 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού  (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την 392/2018 Απόφαση Δημάρχου»,  ποσό  8.000,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  προερχόμενη   από   ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-238/2018).

 

17.2 Στον ΚΑ 02.30.8116.005 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού  (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την 392/2018 Απόφαση Δημάρχου»,  ποσό  1.500,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  προερχόμενη   από   ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-238/2018).

 

17.3 Στον ΚΑ 02.35.8116.005  των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού  (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την 392/2018 Απόφαση Δημάρχου»,  ποσό  3.000,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  προερχόμενη   από   ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-238/2018).

 

17.4 Στον ΚΑ 02.70.8116.005  των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού  (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την 392/2018 Απόφαση Δημάρχου»,  ποσό  999,69€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  προερχόμενη   από   ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-238/2018).

 

 

18 Από ΚΑ 02.30.6262.010  με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 24.800,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

24.800,00€

18.1 Στον ΚΑ 02.30.8113.007 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) και σύμφωνα με την αρίθμ. 8/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου {18SYMV002904254)» ποσό 24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Β-240/2018).
19 Από ΚΑ 02.30.6262.005  με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 24.552,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 24.552,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

24.552,00€

  Στον ΚΑ 02.30.8113.008 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την αρίθμ. 38/2017 Μελέτη & την αρίθμ. 327/2017 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 24.552,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  (ΧΕΠ: Β-241/2018).

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2019 ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

1 Από ΚΑ 02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό» ποσού 285.276,12€ μεταφέρει πίστωση ποσού 85.676,97€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 199.599,15€ (285.276,12 – 85.676,97) Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

85.676,97€

1.1 Στον  ΚΑ 02.15.8111.002 των εξόδων με   τίτλο «Καταβολή οφειλόμενης αποζημίωσης Αντιρρησιών Συνείδησης μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018», ποσό 327,85€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-235/2018).

Το ποσό των εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής θα βαρύνει τον τρέχοντα ΚΑ του προϋπολογισμού.

1.2 Στον  ΚΑ 02.00.8112.023 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος 2018», ποσό 3.043,80€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-236/2018).

 

 

 

1.3 Στον  ΚΑ 02.00.8112.022   των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος 2017», ποσό 2.017,80€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-237/2018).
1.4 Στον  ΚΑ 02.30.8111.001 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις  τους εκτός έδρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος», ποσό 34,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-269/2018).
1.5 Στον  ΚΑ 02.00.8112.007  των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων», ποσό 235,91€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-546/2018).
1.6 Στον  ΚΑ 02.00.8116.001 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα σε προμηθευτές για την υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Δήμου μας με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Φενεού Κορινθίας {Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ}», ποσό 2.197,02€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-548, 549 & 550/2018).
1.7 Στον  ΚΑ 02.00.8113.002 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος», ποσό 22,16€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 27,43€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 49,59€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-564 & 565/2018).
1.8 Στον  ΚΑ 02.00.8117.003 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το παρελθόν έτος», ποσό 1.500,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.700,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.200,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-220, 231 & 232/2018).
1.9 Στον  ΚΑ 02.30.8122.002  των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για την εξόφληση λογαριασμού του έργου Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,  ποσό 7.278,07€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Β-223/2018).
1.10 Στον  ΚΑ 02.00.8115.030 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή έτους 2018)», ποσό 36.010,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων)  (ΧΕΠ: Β-224/2018).
1.11 Στον  ΚΑ 02.00.8115.031  των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή έτους 2018)», ποσό 31.010,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων)  (ΧΕΠ: Β-225/2018).
1.12 Στον  ΚΑ 02.00.8112.001  των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενο Δώρο Χριστουγέννων έτους 2018 Αντιδημάρχου»,  ποσό 2.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Μ-238/2018).

Το ποσό των εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής θα βαρύνει τον τρέχοντα Κ.Α. του προϋπολογισμού.

1.13 Στον  ΚΑ 02.00.6117.003 των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσό 0,36€  ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 1.177,64€ (3.608,04€ – 2.430,40€) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.178,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   όσο και η αρίθμ. 7442/18-07-2018 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (18SYMV003461601  2018-07-20).

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

 

1 Από την διαμορφωμένη με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση πίστωση του                      ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο   «Αποθεματικό»,  ποσού 199.599,15€ μεταφέρει πίστωση ποσού 14.800,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 184.799,15€ (199.599,15–14.800,00) προερχόμενη από ιδίους πόρους ως εξής:

 

Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

14.800,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6441 των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις»,  ποσό 14.800,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 10.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00€ για ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ της αρίθμ. 378/2018 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση μίσθωσης εξοπλισμού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου με τον Εμπορικό Σύλλογο ΚΙΑΤΟΥ της Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωσης για το χρονικό διάστημα από 29-12-2018 έως 13-01-2019, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 14491/21-12-2018 σύμβασης με ΚΗΜΔΗΣ (18SYMV004253560 2018-12-21).

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2019

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018

1 Από ΚΑ 02.15.6474.003  με   τίτλο   «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 5.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.000,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

5.000,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.15.6474.001 των εξόδων με   τίτλο  «Δαπάνες  για την  παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»,  ποσό 5.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 5.000,00€ και  από επιχορήγηση του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) με το ποσό των 5.000,00€
2 Η πίστωση του  ΚΑ 02.00.6117.027  με   τίτλο   «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 22.940,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ),  μετά το από 10-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  να αποχαρακτηρισθεί από συνεχιζόμενη πίστωση σε νέα.
3 Η πίστωση του  ΚΑ 02.30.7135.001  με   τίτλο   «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια)»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  με το ποσό των 3.499,52€ προερχόμενη από ιδίους πόρους ,  μετά το από 31-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  να αποχαρακτηρισθεί από συνεχιζόμενη πίστωση σε νέα.
4 Η πίστωση του  ΚΑ 02.64.7135.001  με   τίτλο   «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»,  η οποία  είχε χαρακτηρισθεί εκ παραδρομής από την Οικονομική Υπηρεσία{ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019},  ποσού 218.023,19€  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  {ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010} με το ποσό των 201.000,00€ και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 17.023,19€  να αποχαρακτηρισθεί από συνεχιζόμενη πίστωση σε νέα.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email