28/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/7.02.2019 ΈΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 28/2019

Περίληψη : Έγκριση Κανονισμού Σήματος , Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η  &  κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 1396/7-2-2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 13. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 14. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Κανονισμού Σήματος , Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Σικυωνίων»  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 6-2-2019 Σχέδιο του προαναφερόμενου κανονισμού και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • το από 6-2-2019 Σχέδιο του Κανονισμού Σήματος , Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Σικυωνίων   και-
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με

τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , τον Κανονισμό Σήματος , Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Σικυωνίων  ο οποίος έχει ως ακολούθως :

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α΄

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΕ  ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ  ΠΩΣ

 

Άρθρο 1ο Σήμα και συμπλήρωμα αυτού
Άρθρο 2ο Κλειδί του Δήμου
Άρθρο 3ο Μετάλλιο Αξίας
Άρθρο 4ο Μετάλλιο Τιμής
Άρθρο 5ο Μετάλλιο Προσφοράς
Άρθρο 6ο Μετάλλιο Διακρίσεως
Άρθρο 7ο Πλακέτα με το σήμα του Δήμου
Άρθρο 8ο Επίτιμος Δημότης
Άρθρο 9ο Τιμητικό Δίπλωμα
Άρθρο 10ο Το Σήμα του Δήμου
Άρθρο 11ο Το Διάσημο και το Σήμα του Δημαρχου
Άρθρο 12ο Το Σήμα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β΄

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

 

Άρθρο 13ο Ιδιοκτησίες των Διακρίσεων
Άρθρο 14ο Ιδιοκτησίες των Σημάτων
Άρθρο 15ο Ειδικός Ταμίας

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ΄

ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Κ .Λ.Π.  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 16ο Μητρώο Τιμωμένων
Άρθρο 17ο Αρχείο Αποφάσεων Τιμητικών Διακρίσεων
Άρθρο 18ο Εξαιρετικές και Επείγουσες Περιπτώσεις
Άρθρο 19ο Ορισμός Τελετάρχη, βοηθών Τελετάρχη

και καθήκοντα αυτών

Άρθρο 20ο Τροποποίηση του Κανονισμού
Άρθρο 21ο Ισχύς του παρόντος Κανονισμού

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α΄

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ  ΣΕ  ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ  ΠΩΣ

 

 

Άρθρο  1ο

ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΥ

 

 

Α. Σήμα του Δήμου Σικυωνίων είναι το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με   το άρθρο 5 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 9 του ΔΚΚ

 

 

 

 

 

 
 

 

            Β.  Παραπλήρωμα  (συμπλήρωμα)  του  σήματος  είναι  το  σήμα  που  αναπαριστά  τον  Αρχαίο Γρύπα και αναγράφει την επωνυμία του Δήμου «Δήμος  Σικυωνίων» στο πάνω μέρος. Ιστορικό για το σήμα.

 

Άρθρο  2ο

ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Το κλειδί του Δήμου Σικυωνίων είναι η  ανώτατη τιμητική διάκριση, είναι επίχρυσο και έχει στη μια πλευρά της κυκλικής λαβής το σήμα του δήμου και στην άλλη το παραπλήρωμα αυτού.

Το  κλειδί του Δήμου Σικυωνίων απονέμεται σε αρχηγούς κρατών, αρχηγούς Εκκλησιών, Προέδρους Κυβερνήσεως κατά την άφιξή τους στο Δήμο μας  και Δημάρχους αδελφοποιημένων Δήμων κατά την τελετή της αδελφοποίησης.

Η απόφαση για την απονομή αυτή λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για  την  απονομή  γίνεται  ειδική  προς  το  σκοπό  αυτό  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια κάνει ο Δήμαρχος την απονομή.

Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί ταυτόχρονα με την απονομή μεταλλίων ή άλλης τιμητικής διακρίσεως. Στην περίπτωση αυτή η άλλη διάκριση απονέμεται στο τιμώμενο πρόσωπο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απονομή συνοδεύεται από ειδικό δίπλωμα στο οποίο αναγράφεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο  3ο

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΑΞΙΑΣ

 

Το μετάλλιο ΑΞΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων είναι  χρυσό.  Έχει σχήμα κυκλικό, με διάμετρο 6cm πάχους 3mm. Στην μεν εμπρόσθια όψη φέρει το σήμα του δήμου με περιφερειακά τις λέξεις   «ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   στην   δε   οπίσθια   όψη   το   παραπλήρωμα   του   σήματος   με περιφερειακά τις λέξεις «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΞΙΑΣ».  Αναρτάται   στο λαιμό προς το στήθος, με χρυσή αλυσίδα (Δάφνη), ή αριστερά στο στήθος  με κυανόλευκη ταινία, η οποία θα κρέμεται από  χρυσό πλακάκι σε σχήμα αετώματος. Το πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις  «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και το οποίο από την οπίσθια πλευρά θα φέρει καρφιτσάκι ανάρτησης.

Τοποθετείται σε πολυτελή βελούδινη κασετίνα, βαθύ γαλάζιου χρώματος με επένδυση σατέν.

Συνοδεύεται από μεμβράνη στην οποία χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία υπογράφουν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το  χρυσό μετάλλιο  ΑΞΙΑΣ απονέμεται κατά την  άφιξη  στον  Δήμο  Σικυωνίων σε  Αρχηγούς Κρατών, Αρχηγούς Εκκλησιών, Προέδρους Κυβερνήσεων με ή χωρίς ειδική προσφορά στο Δήμο, σε Υπουργούς με προσφορά στο Δήμο Σικυωνίων, Έλληνες της διασποράς με σημαντική πνευματική ή  υλική προσφορά στο Δήμο, σε πρόσωπα με σημαντική κοινωνική προσφορά και σε Δημότες που έχουν διατελέσει τρείς και πάνω θητείες ως Δήμαρχοι μόλις σταματήσουν να ασχολούνται με τα κοινά.

Η απόφαση για την απονομή λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την απονομή γίνεται ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια κάνει ο Δήμαρχος την απονομή.

Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την απονομή της  πλακέτας του Δήμου ή την ανακήρυξη του τιμώμενου ως Επίτιμου Δημότη. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει τη μια από τις δύο απονομές σε συνεννόηση με το Δήμαρχο.

 

Άρθρο  4ο

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΤΙΜΗΣ

 

Το μετάλλιο ΤΙΜΗΣ του Δήμου Σικυωνίων είναι χειροποίητο ασημένιο 925”  επιχρυσωμένο  με  24 Κ  χρυσό .  Έχει σχήμα κυκλικό με διάμετρο 5 cm πάχους 3mm. Στην μεν εμπρόσθια  όψη φέρει το σήμα του δήμου με περιφερειακά τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στη δε οπίσθια όψη

το παραπλήρωμα του σήματος με περιφερειακά τις λέξεις «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΙΜΗΣ».

Αναρτάται στο λαιμό προς το στήθος με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 cm, ή αριστερά στο στήθος με κυανόλευκη ταινία, η οποία θα κρέμεται από ασημένιο επιχρυσωμένο με 24Κ χρυσό πλακάκι σε σχήμα αετώματος. Το πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και το οποίο από την οπίσθια πλευρά θα φέρει καρφιτσάκι ανάρτησης.

Τοποθετείται σε πολυτελή βελούδινη κασετίνα μπλε χρώματος, με ειδική υποδοχή για την τοποθέτησή του, με επένδυση σατέν.

Συνοδεύεται από μεμβράνη στην οποία χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία υπογράφουν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μετάλλιο τιμής απονέμεται κατά την άφιξη στο Κιάτο σε Προέδρους Κυβερνήσεων, Υπουργούς εν ενεργεία με ή χωρίς προσφορά στο Δήμο, σε πρόσωπα με προσφορά στο Δήμο, σε δημότες με διάκριση στα γράμματα, τις τέχνες τον αθλητισμό και τις επιστήμες, σε Έλληνες της διασποράς με προσφορά στο Δήμο, σε Δημάρχους που έχουν διατελέσει δύο θητείες κατά την αποχώρησή τους και την διακοπή της ενασχόλησής τους με τα κοινά, σε Δημοτικούς Συμβούλους με τέσσερις (4) και πάνω θητείες, σε πρόσωπα με σημαντική κοινωνική  προσφορά,  σε  πρόσωπα  με  προσφορά  στην     Ειρήνη,  τη  Δικαιοσύνη,  Δημοκρατία και την Ελευθερία.

Η απόφαση για την απονομή λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις γίνεται με απόφαση Δημάρχου και επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την απονομή γίνεται ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια κάνει ο Δήμαρχος την απονομή.

Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την απονομή της πλακέτας του Δήμου ή την ανακήρυξη του τιμώμενου ως Επίτιμου Δημότη. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κάνει  τη μια από τις  δύο  απονομές  σε  συνεννόηση με  το Δήμαρχο.

 

 

 

 

Άρθρο  5ο

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Το μετάλλιο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Δήμου Σικυωνίων είναι  αργυρό  , έχει σχήμα κυκλικό διαμέτρου 5cm και πάχους 3 mm. Στην μεν εμπρόσθια όψη φέρει το σήμα του δήμου με περιφερειακά τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στην δε οπίσθια όψη το παραπλήρωμα του σήματος με περιφερειακά τις λέξεις «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Αναρτάται στο λαιμό προς το στήθος του τιμώμενου με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 cm, ή αριστερά στο στήθος με κυανόλευκη ταινία, η οποία θα κρέμεται από αργυρό πλακάκι σε σχήμα αετώματος. Το πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και το οποίο από την οπίσθια πλευρά θα φέρει καρφιτσάκι ανάρτησης.

Συνοδεύεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα στο οποίο χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  την  οποία  υπογράφουν  ο  Δήμαρχος  και  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μετάλλιο προσφοράς απονέμεται σε:

Υπουργούς εν ενεργεία, Προέδρους Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρεσβευτές Ξένων Κρατών, Νομικά Πρόσωπα (Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία), Πρόσωπα με προσφορά στο Δήμο, Διακεκριμένους Επιστήμονες, Διακεκριμένους Καλλιτέχνες, Διακεκριμένους Αθλητές, σε πρόσωπα με διάκριση στα Γράμματα, σε Σικυώνιους επιτυχημένους επιχειρηματίες ή σε επιχειρηματίες που αναπτύσσουν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στα όρια του Δήμου Σικυωνίων, σε Δημοτικούς Συμβούλους με τρεις θητείες όταν διακόψουν την ενασχόλησή τους με τα κοινά, σε Δημοτικούς Συμβούλους που κατέχουν την ίδια θεσμική θέση για δύο συνεχείς θητείες (Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Δ.Σ.) όταν διακόψουν την ενασχόλησή τους με τα κοινά, σε πρόσωπα με προσφορά στην Ειρήνη, στη Δικαιοσύνη, στη Δημοκρατία,  στην  Ελευθερία,  σε  Δημότες  ή  Τοπικά  Σωματεία  ή  εθελοντές  για  την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η  απόφαση  για  την  απονομή  λαμβάνεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις γίνεται με απόφαση Δημάρχου και επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την απονομή γίνεται ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια κάνει ο Δήμαρχος απονομή.

Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την απονομή της πλακέτας του Δήμου ή την ανακήρυξη του τιμωμένου ως Επίτιμου Δημότη.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει τη μία από τις δύο απονομές σε συνεννόηση με το Δήμαρχο.

 

 

`

 

Άρθρο  6ο

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

 

Το μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ του Δήμου Σικυωνίων είναι με  επιχρυσωμένο  μπρούτζο και σμάλτο. Έχει σχήμα κυκλικό διαμέτρου 5 cm και πάχους 3 mm. Στην μεν εμπρόσθια όψη φέρει το σήμα του δήμου με περιφερειακά τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στη δε οπίσθια όψη το παραπλήρωμα του σήματος με περιφερειακά τις λέξεις «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ».

Αναρτάται στο λαιμό προς το στήθος του τιμώμενου με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 cm, ή αριστερά στο στήθος, η οποία θα κρέμεται από επιχρυσωμένο πλακάκι μπρούτζου και σμάλτου σε σχήμα αετώματος. Το πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και το οποίο από την οπίσθια πλευρά θα φέρει καρφιτσάκι ανάρτησης.

Συνοδεύεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα στο οποίο χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  την  οποία  υπογράφουν  ο  Δήμαρχος  και  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τυλιγμένο σε ρολό και δεμένο με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 cm.

Το μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ απονέμεται σε:

Προέδρους Ανωτάτων δικαστηρίων, Πρεσβευτές Ξένων Κρατών, Νομικά Πρόσωπα (Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία), Διακεκριμένους Επιστημονες, Διακεκριμένους Καλλιτέχνες, Διακεκριμένους Αθλητές, σε πρόσωπα με διάκριση στα Γράμματα, σε Σικυώνιους με διάκριση στα Γράμματα, Τέχνες, Αθλητισμό, Επιστήμη, σε Σικυώνιους επιτυχημένους επιχειρηματίες ή σε επιχειρηματίες που αναπτύσσουν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στα όρια του δήμου Σικυωνίων, σε Δημότες ή Τοπικά σωματεία για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Απονέμεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Δημάρχου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απονομή γίνεται είτε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική τελετή, είτε στο Γραφείο του Δημάρχου σε ειδική τελετή.

Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλη τιμητική διάκριση (πλακέτα ή δίπλωμα). Στην περίπτωση  αυτή  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κάνει  τη  μία  από  τις  δύο απονομές σε συνεννόηση με το Δήμαρχο.

 

 

Άρθρο  7ο

ΠΛΑΚΕΤΑ

 

Η  πλακέτα  του  Δήμου Σικυωνίων είναι  πλακίδιο  λευκού  μαρμάρου  σχήματος  ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων 11 cm Χ 15 cm. Επ’ αυτού έχει επικολληθεί επίχρυσο το σήμα του Δήμου. Κάτω δε απ’ αυτό επίχρυση τη γραφή: «ΕΝΘΥΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Συνοδεύεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα στο οποίο χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  την  οποία  υπογράφουν  ο  Δήμαρχος  και  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πλακέτα με το σήμα του Δήμου δίδεται σε:

Προέδρους Κυβερνήσεως, Υπουργούς εν Ενεργεία με ή χωρίς ειδική προσφορά στο Δήμο Σικυωνίων, σε Νομικά Πρόσωπα (Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία), Αρχηγούς των εντός της Βουλής Πολιτικών Κομμάτων, Αντιπροσωπείες που επισκέπτονται το Δήμο, σε σημαντικούς επισκέπτες του Δημαρχείου, σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών κατά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία σε ένδειξη αρίστης συνεργασίας με το Δήμο Σικυωνίων.

Απονέμεται  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Δημάρχου μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απονομή γίνεται είτε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική τελετή, είτε στο Γραφείο του Δημάρχου σε ειδική τελετή.

 

Άρθρο  8ο

ΕΠΙΤΙΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΗΣ

 

Η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Δημότη απονέμεται με μεμβράνη στην οποία έχει τυπωθεί απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ανακήρυξης του Επίτιμου Δημότη και φέρει πρωτότυπες τις υπογραφές Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μπορεί  να  συνδυάζεται  με  ταυτόχρονη  απονομή  και  μεταλλίου  της  πόλης.

Ο επίτιμος δημότης του Δήμου Σικυωνίων είναι τιμητική διάκριση που απονέμεται σε μη δημότες  του,  Έλληνες  ή  ξένους  που  προσέφεραν  σημαντικές  υπηρεσίες  στο  Δήμο, Υπουργοί εν ενεργεία με προσφορά στο Δήμο και σε κάθε άλλο πρόσωπο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο. Επίτιμοι δημότες είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν και οι Δήμαρχοι των αδελφοποιημένων Δήμων.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται πάντοτε με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η ανακήρυξη ενός φυσικού προσώπου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σικυωνίων πραγματοποιείται  σε ειδική συνεδρίαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου κατά την  οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγιγνώσκει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο Δήμαρχος εξαίρει την προσφορά προς το Δήμο του τιμωμένου.

Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με ταυτόχρονη απονομή του μεταλλίου ΤΙΜΗΣ ή ΑΞΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμαρχος απονέμει στο τιμώμενο πρόσωπο το μετάλλιο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την μεμβράνη με την τιμητική διάκριση.

 

Άρθρο  9ο

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

Η   τιμητική   διάκριση   απονομής   του   τιμητικού   διπλώματος   απονέμεται   σε   χαρτί πολυτελείας  στο  οποίο  έχει  τυπωθεί  η  απόφαση  του  οργάνου  με  την  οποία  γίνεται  η ανωτέρω τιμητική διάκριση.

Το τιμητικό Δίπλωμα απονέμεται σε:

Δημότες  ή  σωματεία  με  προσφορά  στο  κοινωνικό  σύνολο,  δημότες  με  διάκριση  για κάποια πράξη και σε υπαλλήλους του Δήμου για την ευσυνειδησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή μετά τη συνταξιοδότησή τους, λόγω ορίου ηλικίας και σε Διευθυντές Υπηρεσιών κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Η τιμητική διάκριση απονέμεται είτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είτε με απόφαση του Δημάρχου. Τέλος μπορεί να απονέμεται με έγγραφη πρόταση Δημοτικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απονομή του τιμητικού διπλώματος γίνεται σε ειδική τελετή, είτε στο γραφείο του Δημάρχου, είτε στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στην περίπτωση απονομής μετά από πρόταση Δημοτικού Συμβούλου.

Στην περίπτωση που το τιμητικό δίπλωμα συνδυαστεί με μετάλλιο, η απονομή γίνεται στο γραφείο  του  Δημάρχου  όπου  ο  Δήμαρχος  απονέμει     το  μετάλλιο  και  ο  Δημοτικός Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απονέμει το τιμητικό δίπλωμα.

 

 

Άρθρο  10ο

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Το σήμα του Δήμου έχει  επάργυρο  αποτυπωμένο το «ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Είναι  κυκλικό, έχει διάμετρο 2 cm και η περιφέρεια φέρει τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έχει σχεδιαστεί να φέρεται στην κομβιοδόχη.

Το σήμα του Δήμου απονέμεται σε Δημότες με διάκριση για κάποια πράξη, στα μέλη αντιπροσωπειών που επισκέπτονται το Δήμο και σε σημαντικούς επισκέπτες του Δημαρχείου.

Απονέμεται χωρίς ειδική απόφαση, από το Δήμαρχο ή από Δημοτικούς Συμβούλους με σύμφωνη  γνώμη  του   Δημάρχου  ή  Αντιδημάρχου  ή  του  Προέδρου  του  Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο  11ο

ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Α. Ο Δήμαρχος  Σικυωνίων στις επίσημες τελετές φέρει κρεμασμένο από το λαιμό προς το στήθος του με αλυσίδα Διάσημο. Αυτό αποτελείται από το σήμα του Δήμου που είναι επιχρυσωμένο και επισμαλτωμένο μετάλλιο διαμέτρου 6,5 εκ. και πάχους 4 χιλιοστών. Το μετάλλιο περιβάλλεται από πολυτελή ορειχάλκινη επίχρυση αλυσίδα λεπτής διπλής δάφνης. Έκαστη πλευρά της αλυσίδας αποτελείται από 40 διπλά φύλλα δάφνης μήκους 47 εκ. Ενδιαμέσως υπάρχουν δύο σειρές από 8 και 6 φύλλα δάφνης αντιστοίχως. Το διάσημο τοποθετείται σε πολυτελές βελούδινο κουτί χρώματος βαθύ γαλάζιου με επένδυση σατέν και.

Β. Ο Δήμαρχος  Σικυωνίων φέρει στην κομβιοδόχη του σήμα χρυσό.

Είναι κυκλικό, διαμέτρου 2,5cm επί του οποίου έχει την παράσταση του σήματος του Δήμου και περιφερειακά τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» πάνω και κάτω «ΔΗΜΑΡΧΟΣ».

Γ.  Το  Διάσημο  ή  το  σήμα  το  φέρει  ο  Δήμαρχος  υποχρεωτικά  κατά  τις  τελετές  και  τις επίσημες εκδηλώσεις και όπου εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων.

 

 

Άρθρο  12ο

ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τις επίσημες τελετές φέρουν στην κομβιοδόχη τους σήμα  Αργυρό .

Είναι κυκλικό, διαμέτρου 2cm επί των οποίων έχει την παράσταση του σήματος του Δήμου και περιφερειακά τις λέξεις: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Το σήμα αυτό το φέρουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στην κομβιοδόχη τους υποχρεωτικά κατά τις τελετές, τις επίσημες εκδηλώσεις και όπου εκπροσωπούν το Δήμο Σικυωνίων.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

 

 

Άρθρο  13ο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

 

Α. Τα κλειδιά, οι πλακέτες και τα μετάλλια του Δήμου αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου και ανήκουν σε αυτόν μέχρι την απονομή τους, οπότε ανήκουν στον τιμώμενο. Το διάσημο του Δήμου Σικυωνίων, ανήκει στο Δήμο Σικυωνίων.

Β. Φυλάσσονται από τον ειδικό Ταμία του Δήμου Σικυωνίων και παραδίδονται απ’ αυτόν  στον Δήμαρχο, ή τον αρμόδιο για την επίδοση κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής. Το Διάσημο παραδίδεται από τον ειδικό Ταμία στο Δήμαρχο για να το χρησιμοποιήσει στην ειδική τελετή μετά το πέρας της οποίας επιστρέφεται από το Δήμαρχο στον ειδικό ταμία.

Γ. Μετά το τέλος της απονομής υπογράφεται απόδειξη παράδοσης για την απαλλαγή του υπόχρεου προς φύλαξη ειδικού Ταμία.

 

 

Άρθρο  14ο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

 

Α. Τα σήματα του Δημάρχου των συμβούλων ανήκουν σε αυτούς.

Β.  Παραλαμβάνονται  με  απόδειξη  από  τον  ειδικό  Ταμία  όπως  και  τα  σήματα  του  Δήμου  και  δεν επιστρέφονται.

Γ. Οι επανεκλεγόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν παίρνουν πάλι το σήμα, αλλά χρησιμοποιούν αυτό που είχαν.

 

Άρθρο  15ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

 

Ο  ειδικός  Ταμίας  ορίζεται  με  απόφαση  του  Δημάρχου,  τηρεί  το  βιβλίο  αποθήκης  για  όλα  τα διακριτικά και τα σήματα τα οποία φυλάσσει με ευθύνη του καθώς και το μητρώο τιμωμένων.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ  Κ.Λ.Π.  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο  16ο

ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Όλες οι απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με τίτλο «ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» και ευρετηριάζονται κατά το είδος της διάκρισης και το ονοματεπώνυμο των τιμωμένων.

Αρμόδιος για την τήρησή του είναι ο Ειδικός Ταμίας.

 

Άρθρο  17ο

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

 

Οι αποφάσεις των τιμητικών διακρίσεων φέρουν πρωτότυπες τις υπογραφές του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο από τον Ειδικό Ταμία.

 

Άρθρο  18ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις όπως μετάβαση Δημάρχου στο εξωτερικό ή απρόοπτη άφιξη ή αναχώρηση προσώπου άξιου τιμής, είναι δυνατόν να γίνει απονομή εκ μέρους του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγηθεί ενημέρωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα κρίνει το εξαιρετικό ή επείγον της απονομής και θα εγκρίνει τη γενόμενη απονομή.

Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η γενόμενη απονομή, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνει εγγράφως τον τιμηθέντα για τη μη επικύρωση της τιμητικής διάκρισης και δεν εγγράφεται ο τιμηθείς στο Μητρώο Τιμητικών Διακρίσεων.

 

Άρθρο  19ο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗ, ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

 

Α.   Με  απόφαση  του  Δημάρχου  Σικυωνίων  ορίζεται  ένας  εκ  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Σικυωνίων,  ως Τελετάρχης των εκδηλώσεων του Δήμου και ασκεί τα καθήκοντά του παράλληλα με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Β.  Με πρόταση του Τελετάρχη και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ορίζεται και ο βοηθός ή οι βοηθοί Τελετάρχη κατά την περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Γ. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής τιμητικών διακρίσεων ο τελετάρχης, ο ειδικός ταμίας και ο βοηθός  ή  οι  βοηθοί  τελετάρχη,  κρατούν  τα  προς  επίδοση  διακριτικά  του  Δήμου Σικυωνίων και  τις μεμβράνες ή τα καλλιτεχνικά διπλώματα τα οποία παραδίδουν στον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατά τη στιγμή της επίδοσης.

Δ.  Ο Τελετάρχης και οι βοηθοί του έχουν την ευθύνη της οργανώσεως των τελετών συνεργαζόμενοι με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου για τη ρύθμιση των λεπτομερειών.

 

Άρθρο  20ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Κανονισμός αυτός καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

 

Άρθρο  21ο

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων.

 

 

  1. Ο ρ ί ζ ε ι, Ταμία εθιμοτυπίας, το Δημοτικό Υπάλληλο ………………………………..

 

 

 

 

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 28/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7-2-2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email