28/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 28/2018

Περίληψη : Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2018, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 322/10.01.2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο νέος Δήμος Σικυωνίων καλείται να παρέχει υπηρεσίες σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια που συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες του Φενεού και Στυμφαλίας.

Η έλευση του προαστιακού στο Κιάτο προκάλεσε μεγάλη ανοικοδόμηση και αύξηση του πληθυσμού, καθώς και προσέλευση πολλών παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και πολυάριθμων επισκεπτών κατά τις εορτές και αργίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιου φόρτου εργασίας στη Δ/νση Περιβάλλοντος, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από το υπάρχον προσωπικό, το οποίο τελευταία μειώθηκε δραματικά, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων.

Δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμός στις νέες προσλήψεις μονίμου και εποχιακού προσωπικού και για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωήςόλες τις ημέρες του μήνα ή και σε απογευματινή ή και νυχτερινή βάρδια για το 2018.

Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από το προσωπικό. Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο ή Κυριακή ή αργίες θα χορηγείται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας καθώς και οι όποιες προσαυξήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 και 6 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού των Ο.Τ.Α.», έτσι όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07, είναι δυνατό ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθημέρου εργασίας για όλο, ή μέρος του Προσωπικού, κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων καθώς και διακεκομμένες ώρες εργασίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους ή της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (αρμοδιότητα που μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κλάδος

Αριθμός υπαλλήλων

ΔΕ 29 Οδηγών
Δώδεκα (12)
ΔΕ 28 Χειριστές Μ.Ε. Έξι (6)
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας Εικοσιτρείς (23)
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας Ένας (1)

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έχει γίνει πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό έτους 2018 για υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, με Κ.Α.: 02.20.6012, 02.20.6022, 02.20.6042.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το τρέχον έτος.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τη ισχύουσα Νομοθεσία
  • το με αρ. πρωτ. 322/10.01.2018 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών, για το έτος 2018, όπως ανά Υπηρεσία και Κλάδο περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Καθημερινή απασχόληση των εργαζομένων, όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

  • Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  • Στο προσωπικό που θα απασχοληθεί Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  • Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 28/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email