28/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  7 – 12  – 2018

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    28  /  2018

 

 ΘΕΜΑ: 6ΟΝ   «Ανάκληση  ή μη άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» επί της οδού Καλογεροπούλου  60  στο Κιάτου.»

       Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην  Δεκεμβρίου   του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  13528/3-12-2018  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   6ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 6ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Ανάκληση  ή μη άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» επί της οδού Καλογεροπούλου  60  στο Κιάτου.»  ανέφερε τα  εξής:

To  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης   του Δήμου μας,  μας υπέβαλε  την από  5-11-2018  εισήγησή του, σχετικά  με την  ανάκληση  ή μη άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης και εισηγείται  την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3272/4-3-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» του κ. Δέδε Νικολάου,  λόγω  έλλειψης  πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας.

Ακολούθως  ο πρόεδρος  εξέθεσε ότι,  ο  κ. Δέδες  Νικόλαος  σήμερα  την 7ην  Δεκεμβρίου 2018  προσκόμισε το πιστοποιητικό ενεργειακής πυροπροστασίας  όπου ισχύει  μέχρι την 4/12/2023 και προτείνω  την μην γίνει ανάκληση  στην εν λόγω  άδεια.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από    05-11-2018 εισήγηση  του  Τμήματος Οικονομικής  Ανάπτυξης   του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

1.-  Την  μη    ανάκληση  της    άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ»  του  κ. Δέδε  Νικολάου  του Κων/νου, όπου διατηρεί κατάστημα  επί της οδού Καλογεροπούλου αριθ.  60  στο Κιάτο   καθ’ ότι  μας υπέβαλε  το πιστοποιητικό  ενεργειακής  πυροπροστασίας  που  του  έλλειπε  αρχικώς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   28 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  7-12-2018

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email