28/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5 / 28-08-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   28/ 2017

Περίληψη: «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την

                 οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

                 (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»

 

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην   Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 63/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                      1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                  2.- Αλέξιος           Βυτινιώτης

3.- Kελλάρης       Bασίλειος                                                     3.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος      

4.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                             4.- Εκπρόσωπος   μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Οδυσσέας       Πανδής

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.) »εξέθεσε ότι:

Στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

   Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων απαρτίζεται από επτά (7) Σχολεία (Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας) και λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας (Α. Π. Δ, τιμολόγια, βιβλίο εσόδων – εξόδων ,απολογισμός σχολικών συμβουλίων κ.λ.π.) χρειάζεται άτομο με ειδικευμένες γνώσεις για την οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

   Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στερούμενη Οικονομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναθέσει την εργασία σε λογιστή (Λογιστικό γραφείο) την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ώστε να λειτουργήσει το Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς προβλήματα οικονομικής διαχείρισης.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου καθώς και το αρχικό αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ001859260  και   τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

                                          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά   Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Β. Κελλάρη, ο οποίος ψηφίζει λευκό)

     Α.- Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών, σε Λογιστή με

             ΑΔΑΜ: 17REQ001859260

Β.- Αναθέτει την απευθείας ανάθεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών στον λογιστή Γιώργο Τσολάκο του Σωτηρίου,   όπου τηρεί Λογιστικό Γραφείο με έδρα το Κιάτο επί της Πλατείας Πλουμιστού με   Α.Φ.Μ.  058402913                        Δ. Ο. Υ.   Κορίνθου, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31-08-2018 ως εξής: Οικονομική Διαχείριση , λογιστική υποστήριξη και διαπεραίωση των φοροτεχνικών υποθέσεων (όπως απολογισμός Σχολικών συμβουλίων, Α.Π.Δ, βιβλίο εσόδων –εξόδων, τιμολόγια κ.λ.π). έναντι αμοιβής δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00) χωρίς Φ.Π.Α. ή {(2.800,00 +(24% Φ.Π.Α. 672,00)}= 3.472,00€ με Φ.Π.Α. στο ποσό αυτό θα γίνουν οι ανάλογες κρατήσεις (Φόρος εισοδήματος 20%).

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή του εν λόγω λογιστή.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, για την υπογραφή της σύμβασης , με τον προαναφερόμενο Λογιστή και

     Ε. –Η πληρωμή του θα γίνεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο με την

         εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον λογιστή.

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό      28 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Ο. Πανδής

                                                                                                           3.- Ν. Σκαρμούτσος

                                                                                                           4.- Β. Κελλάρης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                  Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 29-08-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email