279/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

24η/25.08. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

279/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας  με τίτλο

«Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων

και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 25η Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε έκτακτη  συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13121/25.08.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. Σωτηρόπουλος Ι.
    -Ζάρκος Δ.        
απόντες:   – Μαστοράκης Δ.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος επανέλαβε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη  συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενο το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών,  την από 24-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Η εργασία αφορά καθαρισμό χώρων της βλάστησης των δασών που εκτείνονται περιμετρικά των οικισμών της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων, την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού (συσσωρευμένα απορρίμματα, ξερά χόρτα, κλαδιά κ.λ.π.) και τη βελτίωση της βατότητας των δασικών δρόμων (άρση καταπτώσεων, βελτίωση καταστρώματος, καθαρισμός τάφρου) με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε ενδεχόμενο πυρκαγιών.

     Επειδή η εκτέλεση όμως της υπόψη εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό και τα  μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό,                                 

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Eργασίες Kαθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

     Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά καθαρισμό χώρων της βλάστησης των δασών που εκτείνονται περιμετρικά των οικισμών της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων, την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού (συσσωρευμένα απορρίμματα, ξερά χόρτα, κλαδιά κ.λ.π.) και τη βελτίωση της βατότητας των δασικών δρόμων (άρση καταπτώσεων, βελτίωση καταστρώματος, καθαρισμός τάφρου) με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε ενδεχόμενο πυρκαγιών, με χρονική διάρκεια έως 31-10-2022.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, με ίδια μέσα και τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

 

Γ. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 61 του 3979/2011 και τα οριζόμενα της πράξης 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.08.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email