279/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 279/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ

ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 5ο/28.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 28/09/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 10410/13.10.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC0074676152020-10-13

 

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

Σχετ:    (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10410/13.10.2020 διακήρυξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

(3)Η αριθ. 279/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 62ΚΖΩ1Θ-ΖΓΚ) περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(4) Η  αριθ. 353/27-11-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 63Ν8Ω1Θ-ΤΤ5) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου μειοδότη οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με   μέση    έκπτωση 43,71 %.

(5) Η αριθ. 419/29-12-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΜΓΛΩ1Θ-390) περί α) απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», β) κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και γ)κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας, ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.».

(6) Η αριθ. 109/11-01-2021 Προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά της αριθ. 419/29-12-2020 Α.Ο.Ε.

(7) Το αριθ. 348/14-01-2021 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο νέος προσωρινός ανάδοχος «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε..»μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(8) Η υπ’ αριθ. 625/22.01.2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, « Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(9)  Το από 28-01-2021 3οΠρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρει  την απόρριψη της προσφοράς του   νέου  προσωρινού αναδόχου «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του υπέρ της αναθέτουσας αρχής και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής (ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ).

(10) Την αριθ. 23/10-02-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΤ1ΤΩ1Θ-ΑΚ8) περί έγκρισης του 3ου Πρακτικού με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της« Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» και κηρύχθηκε ως νέος προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση έκπτωση 30,16 %.

(11) Την αριθ. 403/22.02.2021  Προδικαστική προσφυγή της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»

(12) Την αριθ. 477/19-02-2021 Απόφαση ΑΕΠΠ  με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

(13) Την αριθ. 57/16-03-2021  Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Ψ7ΣΩ1Θ-ΘΗΨ) περί κατάπτωσης υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της e-91063/30-10-2020  ποσού 6.400,00ευρώ εγγυητικής επιστολής της «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

(14) Την αριθ. 79/30-03-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:62ΔΤΩ1Θ-563) περί κατάπτωσης υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της e-90761/27-10-2020 «ποσού 6.400,00ευρώ εγγυητικής επιστολής «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»

(15) Την αριθ. 746/02-04-2021 Απόφαση  του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται την προδικαστική προσφυγή του  Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ και ακυρώνει την 23/10-02-2021 Α.Ο.Ε. κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της

(16) Την αριθ. 99/23-04-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ2ΖΜΩ1Θ-3ΣΖ) με την οποία συμμορφώνεται ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθμ. 746/2021 απόφαση ΑΕΠΠ,

(17) Την αριθ. 100/23-04-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Α8ΟΩ1Θ-Ρ9Κ)  με την οποία ανακαλείται η αριθ. 79/30-03-2021 Α.Ο.Ε. , σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην αριθ.746/02-04-2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ

(18) Το αριθ. 3997/23-04-2021 έγγραφο του Δήμου προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για παράταση ισχύος των  προσφορών τους

(19) Την αριθ. 106/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  (ΑΔΑ:ΩΦΚΥΩ1Θ-ΙΧΚ)  με την οποία εγκρίνεται το από 05-05-2021 4ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα  «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με έκπτωση 32,9%

(20) Την αριθ. 117/24-05-2021 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ:ΩΞ84Ω1Θ-ΖΥ5) που ανακαλεί την αριθ. 106/2021 ΑΟΕ και επανεγκρίνει το από 05-05-2021 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

(21) Το αριθ. 5035/24-05-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, για παράταση ισχύος της εγγύησης   συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, η οποία έτεινε να εκπνεύσει,

(22) Την από 14-09-2021 απάντηση του προσωρινού αναδόχου  «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ότι δεν επιθυμεί την παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 10410/13.10.2020 διακήρυξή του ο Δήμος Σικυωνίων εκκίνησε ηλεκτρονική, ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης προϋπολογιζομένης αξίας 322.580,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορά εννέα (9) συνολικά οικονομικοί φορείς, ήτοι: 1)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 2) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/Ξ 3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 3)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», 4)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 5)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.», 6)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «MACON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 7)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», 8)ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε.», 9) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.».

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1  ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.  29/10/2020 12:10:00
2  ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  30/10/2020 09:39:28
3  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  02/11/2020 08:44:37
4  ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  02/11/2020 08:56:37
5  Κ/Ξ 3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ –   ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  02/11/2020 09:40:44
6  Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε.  02/11/2020 10:18:35
7  Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ  02/11/2020 10:52:58
8  Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ    δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ  02/11/2020 11:03:39
9  MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  02/11/2020 11:07:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 170040 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,71 %
2 170377 Κ/Ξ 3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 38,00 %
3 169992 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ 32,90 %
4 169914 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,16 %
5 169695 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 25,31 %
6 170200 MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 24,10 %
7 170176 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,00 %
8 169202 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε. 12,00 %
9 170045 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 1,00 %

 

Τα προσκομισθέντα από τους προαναφερθέντες οικονομικούς φορείς δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία εντόπισε τα εξής:

Όσον αφορά στον έλεγχο των ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε πως :

Α)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κρίθηκε πως θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Δ της διακήρυξης να συμπληρώσει τα πεδία 2, 3 και 6  στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

Β)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,  κρίθηκε πως θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Δ της διακήρυξης να συμπληρώσει τα πεδία 2, 3 και 6  στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

Γ)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «MA. CON. STRUCTION A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κρίθηκε πως θα πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 22.Γ & 22.Δ της διακήρυξης να συμπληρώσει το πεδίο 6  στο Τμήμα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ και τα πεδία 2,3, & 6 στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

 

Όσον αφορά στον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι :

Α)Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» δεν υπέβαλε καμία εγγυητική επιστολή και  ως εκ τούτου απορρίφθηκε από την διαγωνιστική διαδικασία.

 

Αφού επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από την αναθέτουσα αρχή να αποστείλει έγγραφο στους οικονομικούς φορείς, καλώντας τους να προβούν στη συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους, όπερ και εγένετο δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 11519/09.11.2020 & 11520/09.11.2020 εγγράφων του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 170040  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,71 %
2  169992 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ 32,90 %
3  169914 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,16 %
4 169695 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ  25,31 %
5  170200  MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 24,10 %
6 170176 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,00 %
7 169202 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε. 12,00 %

 

Κατά τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία σημειώθηκε την 17η.11.2020, διαπιστώθηκε πως τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο σύστημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από τους οικονομικούς φορείς, με τις επωνυμίες : α) «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,  και β)«MA. CON. STRUCTION A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», δεν προσκόμισε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, όπως ζητήθηκε από την αναθέτουσα, ως εκ τούτου αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Κατόπιν των ως άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. », με μέση έκπτωση  43,71 %, κι εξ αυτού του λόγου ελήφθη η υπ’ αριθμ. 353/27.11.2020 απόφαση της προαναφερθείσας.

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε νομίμως την 22α.12.2020, ( 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού) κατόπιν του αριθ. πρωτ. 12982/11.12.2020 εγγράφου του Δήμου Σικυωνίων δυνάμει του οποίου προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει νομίμως κι εμπροθέσμως το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπου και κατέληξε στα εξής: «ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 10410/13.10.2020 Διακήρυξης του έργου, καθώς α)δεν είχε υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] και β)οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δεν εμπεριέχονται στα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων α)την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», β)την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και γ)την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας, ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.».

Τα ως άνω εγκρίθηκαν δυνάμει της αριθ. 419/29-12-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, συγχρόνως δε, κηρύχθηκε ως προσωρινή ανάδοχος η προσφεύγουσα εταιρεία.

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» υπέβαλε την αριθ. 109/11-01-2021 Προδικαστική προσφυγή, κατά της αριθ. 419/29-12-2020 Α.Ο.Ε. και με την αριθ. 477/19-02-2021 Απόφαση ΑΕΠΠ   απορρίφθηκε  η προσφυγή του.

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε νομίμως την 28η.01.2021,( 3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού) κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 348/14.01.2021 εγγράφου του Δήμου Σικυωνίων δυνάμει του οποίου προσκλήθηκε ο νέος προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει νομίμως κι εμπροθέσμως το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπου και κατέληξε στα εξής «Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και επιπροσθέτως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 23.3 παρ. γ  της 10410/13.10.2020 Διακήρυξης του έργου, καθώς δεν υποβλήθηκαν Ηλεκτρονικά τα  Στοιχεία  Μητρώου της Eταιρείας  από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.»

Κατόπιν αυτού η επιτροπή εισηγήθηκε : την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής (ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ), τηρούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Το ως άνω Πρακτικό εγκρίθηκε δια της  αριθ. 23/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της αναδόχου « Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», & κηρύχθηκε ως νέος προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση έκπτωση 30,16 %.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» υπέβαλε την αριθ. 403/22.02.2021 Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της αριθ. 23/10-02-2021 Α.Ο.Ε ., η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Αρχή κι εξ αυτού του λόγου εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 746/2021 απόφαση της προαναφερομένης.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε  την αριθ. 99/23-04-2021   απόφαση  της με την οποία συμμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 746/2021 απόφαση ΑΕΠΠ.

Επίσης δε, με το αριθ. 3997/23-04-2021 έγγραφο του ο Δήμος Σικυωνίων αιτήθηκε την παράταση ισχύος προσφοράς των συμμετεχόντων, στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

Α/Α Α/Α καταθ.  Οικονομικός φορέας Ανανέωση προσφοράς
1  169992 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ ΝΑΙ
2  169914 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΧΙ
3 169695 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ ΟΧΙ
4  170200  MA CON STRUCTION  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΙ
5 170176 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ
6 169202 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε. ΟΧΙ

 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την αριθ. 106/10-05-2021 Α.Ο.Ε. με την οποία ενέκρινε το από 05-05-2021 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  και κατακύρωσε το διαγωνισμό στην εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την αριθ. 117/24-05-2021 Α.Ο.Ε. που ανακαλεί την αριθ. 106/2021 Α.Ο.Ε. και επανεγκρίνει  το από 05-05-2021 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Εν τέλει δε, ο Δήμος Σικυωνίων απέστειλε το αριθ. 5035/2021 έγγραφο του προς την εταιρεία με την επωνυμία « Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», η οποία δυνάμει του από 14-09-2021 εγγράφου της, δήλωσε ρητά πως δεν επιθυμεί την ανανέωση της εγγυητικής συμμετοχής της, ενώ η εγγυητική συμμετοχής του έτερου φορέα, ήτοι της εταιρείας  «Μοσχοβίτης Παναγιώτης» έχει ισχύ έως 31-12-2021.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και αφού μελέτησε τα ανωτέρω σχετικά και  έλαβε υπόψη το άρθρο 97 παράγραφος 2 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Συντάσσει τον πίνακα μειοδοσίας , ο οποίος πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
      1. 169992 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ

δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ

32,90 % ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2.   170176 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,00 % ΔΕΚΤΗ

 

Εισηγείται :

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου « Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», ένεκα της ρητής άρνησής του περί ανανέωσης της εγγύησης συμμετοχής του,
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της τιμής «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με έκπτωση 16,00 %  , για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ » τηρούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Ιωάννου Αργύρης

ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών

2.  Σπανού Παναγιώτα

ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την 4207/30.12.2019 (ΑΔΑ:68Δ67Λ1-2Θ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί Ένταξης της Πράξης [Έργου] «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Κρυονερίου, Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2:  «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)» με τα στοιχεία του Παραρτήματος II αυτής.
 • Την 47/2020 (ΨΤΖ1Ω1Θ-ΜΞΓ) απόφαση ΔΣ αποδοχής απόφασης ένταξης
 • Την 58/2020 (ΩΜ8ΨΩ1Θ-ΔΣΗ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ, τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ».
 • Την 81/2020 (69ΒΘΩ1Θ-39Β) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ, έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • Την 79433,66576/27.05.2020 (ΩΦΨΥΟΡ1Φ-Ω0Γ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 9/2018 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212200-8) π/υ (322.580,64 + 77.419,35 ΦΠΑ 24%) 999,99€.
 • Τον Κ.Α. 02.64.7341.018 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με   τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, ποσού 999,99€  από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», της Περιφέρειας Πελοποννήσου.-
 • το 20REQ007279718 2020-09-09 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 338/8759/09.09.2020 (ΨΑΟ4Ω1Θ-25Ψ)(20REQ007284118 2020-09-10) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 10/09/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 279/2020 (62ΚΖΩ1Θ-ΖΓΚ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 10410/13.10.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007467615 2020-10-13,
 • την 10412/13.10.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007469001 2020-10-13,
 • την 10415/13.10.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΣΜ1Ω1Θ-ΨΒΞ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • το από 1ο/06.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 353/2020 (63Ν8Ω1Θ-ΤΤ5) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » με μέση έκπτωση 43,71 %.
 • το από 2ο/22.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν,
 • την 419/2020 (ΨΜΓΛΩ1Θ-390) απόφαση ΟΕ με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της ανωτέρω και κηρύχθηκε ως ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με μέση έκπτωση  32,90%.
 • το από 3ο/28.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν,
 • την 23/2021 (ΨΤ1ΤΩ1Θ-ΑΚ8) απόφαση ΟΕ με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της ανωτέρω και κηρύχθηκε ως ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση έκπτωση 30,16%,
 • την 79/2021 (62ΔΤΩ1Θ-563) απόφαση ΟΕ με την οποία αποφασίστηκε η κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»,
 • την από 22.02.2021 (403/23.02.2021) προδικαστική προσφυγή της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»,
 • την 746/2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ, η οποία κάνει δεκτή την ως άνω προσφυγή,
 • την 99/2021 (Ψ2ΖΜΩ1Θ-3ΣΖ) απόφαση ΟΕ με την οποία ακυρώθηκε η 23/2021 όμοια απόφαση,
 • την 100/2021 (6Α8ΟΩ1Θ-Ρ9Κ) απόφαση ΟΕ με την οποία ανακαλεί την 79/2021 (62ΔΤΩ1Θ-563) όμοια απόφαση, μετά την ακύρωση της 23/2021 όμοιας απόφασης, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην 746/2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ,
 • το από 4ο/05.05.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • την 106/10.05.2021 (ΩΦΚΥΩ1Θ-ΙΧΚ) απόφαση ΟΕ που χρήζει ανάκλησης και λήψης νέας μετά το από 14/05/2021 αποδεικτικό ανάρτησης (ΕΣΗΔΗΣ) του 4ου πρακτικού.
 • Την 117/2021 (ΩΞ84Ω1Θ-ΖΥ5) απόφαση ΟΕ η οποία εγκρίνει το ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με μέση έκπτωση 32,90% .
 • Την 119031/19.07.2021 (Ψ8ΤΔΟΡ1Φ-ΠΣΟ) απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης που νομιμοποιεί την 117/2021 απόφαση ΟΕ.
 • Την από 14/09/2021 δήλωση της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με την οποία δηλώνει ότι ΔΕΝ επιθυμεί να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής της .
 • Το ως άνω 5ο /28/09/2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 5ο/28.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212200-8)  με αρ. μελέτης 9/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (322.580,64 + 77.419,35 ΦΠΑ 24%) 399.999,99€.

 

Β. Ανακαλεί την 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του έργου  στο μειοδότη οικονομικό φορέα «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»  με μέση έκπτωση  32,90%.

 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με δτ «ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.

 

Δ. Κηρύσσει σύμφωνα και με τον νέο πίνακα μειοδοσίας ως  -ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο- του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με έκπτωση 16,00 % .

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανωτέρω μειοδότη (νέο προσωρινό ανάδοχο), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

ΣΤ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ζ. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email