279/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 279/2019   Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

24ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 04/12/2019 & 05/12/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ του Δήμου μας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 04/12/2019 & 05/12/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων, ως κάτωθι:

 

 

 

1. Από Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  61.954,57€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.700,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 54.254,57€.

 

Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 7.700,00€

α) Στον Κ.Α. 02.00.6441 των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις»,  πίστωση ποσού 6.700,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 28.900,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 35.600,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους .
β) Στον Κ.Α. 02.00.6733.002 των εξόδων με   τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)»,  πίστωση ποσού 1.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 31.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2. Από Κ.Α. 02.25.6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων», ποσού  200.870,17€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  μειώνουμε κατά 10.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 190.870,17€. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 10.000,00€

Στον Κ.Α. 02.25.6262.001  των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  10.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα.
3. Από Κ.Α. 02.00.6492.001 με τίτλο «Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου», ποσού  5.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.000,00 €. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 3.000,00€

Στον Κ.Α. 02.15.6481.001 των εξόδων με   τίτλο «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 3.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email