279/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  279/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ.  συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11548/27-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 64, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος   12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης                  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ»,  η οποία συστάθηκε με τις αριθ. 66/2011 & 324/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, ΦΕΚ 2196/Β’/30-09-2011 και τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα αντίστοιχα ΦΕΚ, την αριθ. 1/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 2080/Β’/04.07.2012 και την αριθ. 54/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 1477/Β’/27-4-2018.

 

Β. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 255, 254 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και την αριθ. 102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί, «Συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α α΄και β΄ βαθμού».

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

 

Σύμφωνα με την Συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης διοικείται από το  9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο με αναλογία, 3/5 των μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και τα 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις, σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται :

 Το Νομικό Πρόσωπο θα  διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο με αναλογία, 3/5 των μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο (αιρετά μέλη και Δημότες) και τα 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις, σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται :

 • 3 μέλη από την πλειοψηφία
 • 1 μέλος από την μειοψηφία
 • 1 μέλος Κοινωνικού Φορέα
 • 4 μέλη  Δημότες

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2)  και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου..

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη Πρόεδρο      αναπληρούμενο   από τον    Ζάρκο Δημήτριο
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. Αντι/δρο αναπληρούμενη        «           Δομετίου Βασίλειο
 3. Θελερίτη Γεώργιο             Μέλος         αναπληρούμενος       «           Τσόγκα Νκόλαο

 

Από Κοινωνικό Φορέα πρότεινε μέλος την κ. Σκαρμούτσου Σταυρούλα

Δημότες μέλη πρότεινε τους  κ.κ. .

  

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. Ζάρκο Ευάγγελο          Μέλος           αναπληρούμενο   από   την    Αργυροπούλου Χρυσούλα
 2. Μπουζιώτη-Ραυτοπουλου Χ. « αναπληρούμενη       «                Γραβάνη Μαρία
 3. Βρέντα Ιωάννη         «                 αναπληρούμενο       «    τον     Σπηλιόπουλο Κων/νο
 4. Σπούλου Δήμητρα  «                 αναπληρούμενη       «    την     Αβράτογλου Κων/να

 

και κάλεσε τις παρατάξεις της μειοψηφίας να προτείνουν  τακτικά και αναπληρωματικά μέλη,  οι οποίες πρότειναν τους παρακάτω κ.κ.:

        ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. Γκούμα Σταμάτη             Μέλος            αναπληρούμενο   από τον      Νανόπουλο  Βασίλειο
 2. Μπακόλιας Παναγιώτης  «                              «                           «            Παπαβασιλείου Νικόλαο

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την πρόταση του Προέδρου
 • την πρόταση των παρατάξεων της μειοψηφίας
 • το αποτέλεσμα της διεξαχθείσας φανερής ψηφοφορίας
 • ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά  Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.:  Λέγγα Κ. , Συριάνου Κ. , Γαλάνη Β. , Γκούμα Στ. , Κατσιμπούλα Αντ. , Ζαχαρόπουλου Ν. , Παπαγεωργίου Δ. , Ρουμπέκα Γ. , Μαστοράκη Δ.,  Χουσελά Ε.  και  Νανόπουλου Β.   

 

Α.  Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί,  το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων, με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»  ως ακολούθως:

 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννη        Πρόεδρος        αναπληρούμενος   από  τον       Ζάρκο Δημήτριο
 2. Μπουζιάνη-Τσαντιλα Βασ. Αντι/δρος       αναπληρούμενη         «     τον       Δομετίου Βασίλειο               
 3. Θελερίτης Γεώργιος                  Μέλος           αναπληρούμενος       «       «          Τσόγκα Νκόλαο

4   Μπακόλιας Παναγιώτης                «                         «                                 «       «          Παπαβασιλείου Νικόλαο

 1. Ζάρκος Ευάγγελος                           «                 αναπληρούμενος    από   την     Αργυροπούλου Χρυσούλα    (Δημότες)     
 2. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.    «                 αναπληρούμενη       «          «         Γραβάνη Μαρία                                 «
 3. Βρέντας Ιωάννης                «                 αναπληρούμενος     «       τον      Σπηλιόπουλο Κων/νο                     «
 4. Σπούλου Δήμητρα               «                 αναπληρούμενη       «        την     Αβράτογλου Κων/να                       «
 5. Σκαρμούτσου Σταυρούλα         «            (εκπρόσωπος  Κοινωνικό Φορέα)

 

 

 

Β. Η Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2) και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  279/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email