278/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 278/2021   Δ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * για την τήρηση προθεσμιών του προγράμματος χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 04/10/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ & Πολ/μιας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει,
 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Στυμφαλίας»,
 4. Τον 1ο ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ως έργου, με Ανάδοχο την εταιρεία «KETEM AE», και
 5. Το αριθ. 23/1-10-21 (θέμα 7ο) πρακτικό Τεχ. Συμβουλίου Δημ. Έργων Περ. Πελοπ/σου.

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

     Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Στυμφαλίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 45.925,78 € (με ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ & Πολ/μιας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018,                 * για την τήρηση προθεσμιών του προγράμματος χρηματοδότησης.

 

Β. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,  που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

 

Ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικού ποσού 45.925,78 € (με ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email