278/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27/12.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 278/2020   Θέμα 3ο: Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 8/2020 μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10175/08.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Ρουμπέκας Γεώργιος Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
απόντες: 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτ. Λεονάρδου Α. (Κιάτου) Δεδάκης Σ. (Καστανιάς)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις:

 

 1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος  Α΄)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτη προμήθειας της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (CPV:15000000-8 & 03200000-3).
 2. το 20REQ007442304 2020-10-08 πρωτογενές αίτημα (του Δήμου Σικυωνίων).
 3. την 365/10211/08.10.2020 (9Δ9ΦΩ1Θ-ΧΡ9)(20REQ007447538 2020-10-08) ΑΑΥ του Δήμου
 4. την 47/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 5. την 30/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 6. την 20/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 7. την 34/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 08/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (CPV:15000000-8 & 03200000-3), για την εκτέλεση της προμήθειας, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5/11/2020 από ώρα 09:30’ πμ και μέχρι 10:00’ πμ.

 

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.909,58€ (με Φ.Π.Α. 13%), για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: ………/…../……

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.909,58€ (με Φ.Π.Α. 13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη, και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

 1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος  Α΄)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. της αριθμ. 365/2020 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων
 8. της με αριθμ. 47/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 9. της με αριθμ. 30/2020 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 10. της με αριθμ. 20/2020 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 11. της με αριθμ. 34/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 12. Της με αριθμ. ………/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 1. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας

 

Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α.Φ.Μ. : 997636180
Δ.Ο.Υ: Κορίνθου
Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200- ΚΙΑΤΟ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360112 – 2742360158
Τ.Ο.Τ/ FAX: 2742023562 – 2742021103
e-mail: d-sikyon@otenet.gr, dskinisis@gmail.com
Δ/νσηURL: www.kiato.gov.gr

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Παραλαβή εγγράφων – Πληροφορίες

 1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ.14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) η με αρ. 08/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,

β) η παρούσα διακήρυξη,

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

 1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το Κ.Η.Μ.ΔΗΣ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων των τευχών της μελέτης στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ: 2742360112, 2742360158 FAX: 27420 23562, αρμόδια υπάλληλος κα Ευδοκία Σωτηροπούλου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Αντικείμενο του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (CPV: 15000000-8, 03200000-3). Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 και οι τεχνικές τους προδιαγραφές στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με την αριθ. 08/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτέλεσης – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στα άρθρα 117 και 86 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις που θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς έτους 2020 των φορέων. Συγκεκριμένα για το Δήμο Σικυωνίων θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6481.004.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός και οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

1ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “ΜΗΚΩΝΗ”)

 

1.10 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt 03333000-4 ΤΕΜ 3.520 1,05 3.696,00 € 480,48 13
          ΣΥΝΟΛΟ 3.696,00 € 480,48 €  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.176,48 €  
 

1.11 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Τυρί τύπου “φέτα” 15542300-2 ΚΙΛΟ 180 7,80 1404,00 182,52 13
2 Τυρί τύπου “κασέρι “ 15541000-2 ΚΙΛΟ 46 10,50 483,00 62,79 13
3 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι “ 15541000-2 ΚΙΛΟ 47 8,70 408,90 53,16 13
4 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” 15541000-2 ΚΙΛΟ 56 6,80 380,80 49,50 13
5 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” 15541000-2 ΚΙΛΟ 56 6,60 369,60 48,05 13
6 Τυρί τύπου “γραβιέρα” 15541000-2 ΚΙΛΟ 16 12,50 200,00 26,00 13
7 Γιαούρτι λευκό στραγγιστό 1kgr 15551300-8 ΤΕΜ 135 2,50 337,50 43,88 13
8 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5lt) 15411110-6 ΤΕΜ 45 28,00 1260,00 163,80 13
9 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) 15530000-2 ΤΕΜ 42 3,50 147,00 19,11 13
10 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr)πλάκα 15431100-9 ΤΕΜ 54 1,40 75,60 9,83 13
11 Ψωμί για τοστ (28 φέτες) ολικής άλεσης (700gr) 15811500-1 ΤΕΜ 68 1,90 129,20 16,80 13
12 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) 15612190-9 ΤΕΜ 72 0,90 64,80 8,42 13
13 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  (1 kg) 15612130-1 ΤΕΜ 27 1,20 32,40 4,21 13
14 Σιμιγδάλι (500 gr) 15625000-5 ΤΕΜ 55 0,90 49,50 6,44 13
15 Κορν φλάουρ  (200 gr) 15612410-8 ΤΕΜ 9 1,10 9,90 1,29 13
16 Τσουρέκι (400gr) 15812200-5 ΤΕΜ 70 4,00 280,00 36,40 13
17 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3x 250 gr) 15821200-1 ΤΕΜ 135 4,00 540,00 70,20 13
18 Mπισκότα κράκερ (140 gr)   ΤΕΜ 90 1,40 126,00 16,38 13
19 Μαγιά φακελάκι (3 x 8 gr) 15898000-9 ΤΕΜ 8 1,50 12,00 1,56 13
20 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι (43 gr) 15512100-5 ΤΕΜ 80 0,50 40,00 5,20 13
21 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ. x 125 gr) 15821110-3 ΠΑΚ 9 1,50 13,50 1,76 13
22 Ρύζι κίτρινο (500 gr) 15611000-4 ΤΕΜ 80 1,10 88,00 11,44 13
23 Ρύζι γλασέ (500 gr) 15611000-4 ΤΕΜ 60 1,00 60,00 7,80 13
24 Δημητριακά κλαμποκιού (375 gr) 15613300-1 ΤΕΜ 100 4,00 400,00 52,00 13
25 Μακαρόνια Νο 6 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 120 0,75 90,00 11,70 13
26 Μακαρόνια Νο 3  500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 55 1,15 63,25 8,22 13
27 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr 15851100-9 ΤΕΜ 40 1,15 46,00 5,98 13
28 Κριθαράκι μέτριο 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 60 1,00 60,00 7,80 13
29 Χυλοπίτες 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 30 2,50 75,00 9,75 13
30 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 9 1,15 10,35 1,35 13
31 Τοματάκι κον-κασέ (400 gr) 15331423-8 ΤΕΜ 200 0,80 160,00 20,80 13
32 Τοματα πάστα (250 γρ) 15331427-6 ΤΕΜ 54 1,50 81,00 10,53 13
33 Φακές (500 gr) 03212211-2 ΤΕΜ 140 1,40 196,00 25,48 13
34 Φασόλια (500 gr) 03221210-1 ΤΕΜ 80 1,50 120,00 15,60 13
35 Μέλι  1000 gr θυμαρίσιο 03142100-9 ΤΕΜ 17 10,00 170,00 22,10 13
36 Ζάχαρη (1 kg) 15831000-2 ΚΙΛΟ 21 0,80 16,80 2,18 13
37 Ταχίνι με κακάο (350gr) 15613300-1 ΤΕΜ 8 5,00 40,00 5,20 13
38 Ταχίνι με μέλι (350 gr) 15613300-1 ΤΕΜ 8 5,00 40,00 5,20 13
39 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) 15872400-5 ΤΕΜ 60 1,20 72,00 9,36 13
40 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4 1,50 6,00 0,78 13
41 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4 1,50 6,00 0,78 13
42 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 2 1,60 3,20 0,42 13
43 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) 15872100-2 ΤΕΜ 9 2,50 22,50 2,93 13
44 Πιπέρι σε κόκκους (φακ.100 gr) 15872100-2 ΤΕΜ 2 2,50 5,00 0,65 13
45 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4 1,40 5,60 0,73 13
46 Κύμινο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4 1,50 6,00 0,78 13
47 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4 1,40 5,60 0,73 13
48 Ρίγανη (κουτί 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 18 1,30 23,40 3,04 13
49 Ξύδι (350 ml) 15871110-8 ΤΕΜ 80 0,80 64,00 8,32 13
50 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) 15872200-3 ΤΕΜ 15 0,60 9,00 1,17 13
51 Κακάο 250 gr 15841000-5 ΤΕΜ 1 2,90 2,90 0,38 13
52 Αυγά (6ΑΔΑ) 03142500-3 ΤΕΜ 480 1,80 864,00 112,32 13
          ΣΥΝΟΛΟ 9.175,30 1.192,79  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.368,09 €  
 

1.12 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Ψωμί χωριάτικο (375 gr) 15811100-7 ΤΕΜ 1.750 0,80 1400,00 182,00 13
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ 15811000-6 ΤΕΜ 350 0,40 140,00 18,20 13
          ΣΥΝΟΛΟ 1.540,00 200,20  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.740,20 €  
 

 

1.13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό 15131620-7 ΚΙΛΟ 135 8,40 1134,00 147,42 13
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο 15111100-0 ΚΙΛΟ 200 8,40 1680,00 218,40 13
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο 15111100-0 ΚΙΛΟ 40 6,30 252,00 32,76 13
4 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο 15112130-6 ΚΙΛΟ 290 3,00 870,00 113,10 13
          ΣΥΝΟΛΟ 3.936,00 511,68  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.447,68 €  
 

1.14 ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Πατάτες 03212100-1 ΚΙΛΟ 520 0,70 364,00 47,32 13
2 Τομάτες 03221240-0 ΚΙΛΟ 250 1,00 250,00 32,50 13
3 Αγγούρια 03221270-9 ΤΕΜ 185 0,70 129,50 16,84 13
4 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 ΚΙΛΟ 90 1,00 90,00 11,70 13
5 Μαϊντανός (450 gr) 03221000-6 ΤΕΜ 35 0,45 15,75 2,05 13
6 Λεμόνια 03222210-8 ΚΙΛΟ 63 1,50 94,50 12,29 13
7 Μαρούλια 03221310-2 ΤΕΜ 130 0,80 104,00 13,52 13
8 Άνηθος (450 gr) 03221000-6 ΤΕΜ 38 0,50 19,00 2,47 13
9 Κρεμμύδια φρέσκα 03221113-1 ΚΙΛΟ 8 1,30 10,40 1,35 13
10 Καρότα 03221112-4 ΚΙΛΟ 90 0,90 81,00 10,53 13
11 Σέλινο 03221000-6 ΚΙΛΟ 36 1,30 46,80 6,08 13
12 Σκόρδα 03221110-0 ΤΕΜ 90 0,45 40,50 5,27 13
13 Λάχανα 03221410-3 ΚΙΛΟ 110 0,70 77,00 10,01 13
14 Πράσα 03221000-6 ΚΙΛΟ 8 1,20 9,60 1,25 13
15 Φασολάκια 03221212-5 ΚΙΛΟ 20 2,00 40,00 5,20 13
16 Αρακάς φρέσκος 15331130-7 ΚΙΛΟ 20 2,00 40,00 5,20 13
17 Μπρόκολα 03221430-9 ΚΙΛΟ 11 1,90 20,90 2,72 13
18 Μελιτζάνες τσακώνικες 15331130-7 ΚΙΛΟ 35 1,30 45,50 5,92 13
19 Κολοκυθάκια 03221250-3 ΚΙΛΟ 45 2,00 90,00 11,70 13
20 Πιπεριά πράσινη 03221230-7 ΚΙΛΟ 27 1,80 48,60 6,32 13
21 Σπανάκι 03221340-1 ΚΙΛΟ 55 1,50 82,50 10,73 13
22 Πορτοκάλια 03222220-1 ΚΙΛΟ 90 1,30 117,00 15,21 13
23 Μήλα 03222321-9 ΚΙΛΟ 260 1,00 260,00 33,80 13
24 Μπανάνες 03222111-4 ΚΙΛΟ 260 1,50 390,00 50,70 13
25 Μανταρίνια 03222240-7 ΚΙΛΟ 20 1,20 24,00 3,12 13
26 Αχλάδια 03222322-6 ΚΙΛΟ 210 1,80 378,00 49,14 13
27 Ροδάκινα 03222332-9 ΚΙΛΟ 70 1,60 112,00 14,56 13
28 Πεπόνια 15332180-9 ΚΙΛΟ 50 1,50 75,00 9,75 13
29 Καρπούζια 03222000-3 ΚΙΛΟ 70 0,45 31,50 4,10 13
30 Κεράσια 03222333-6 ΚΙΛΟ 30 4,00 120,00 15,60 13
31 Φράουλες 03222313-0 ΚΙΛΟ 60 3,50 210,00 27,30 13
32 Νεκταρίνια 03222321-9 ΚΙΛΟ 50 1,60 80,00 10,40 13
          ΣΥΝΟΛΟ 3.497,05 454,61  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.951,66 €  
 

1.15 ΓΛΥΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Βουτήματα 15812200-5 ΚΙΛΟ 26 7,90 205,40 26,70 13
2 Κωκάκια 15812200-5 ΚΙΛΟ 6 12,00 72,00 9,36 13
3 Παστάκια 15812200-5 ΚΙΛΟ 3 12,00 36,00 4,68 13
4 Μελομακάρονα 15812200-5 ΚΙΛΟ 10 9,70 97,00 12,61 13
5 Βασιλόπιτα 15812200-5 ΚΙΛΟ 6 9,70 58,20 7,57 13
          ΣΥΝΟΛΟ 468,60 60,92  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 529,52 €  
 

1.16 ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Νερό (6×1,5 lit) 15000000-8 ΤΕΜ 40 1,40 56,00 7,28 13
          ΣΥΝΟΛΟ 56,00 7,28  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 63,28 €  

 

1.17 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Αρακάς κατεψυγμένος (1Kgr) 15331100-8 ΤΕΜ 70 2,50 175,00 22,75 13
2 Φασολάκια κατεψυγμένα  (1Kgr) 15331100-8 ΤΕΜ 70 2,50 175,00 22,75 13
3 Φύλλο σφολιάτας κατεψυγμένο (800gr) 15812100-4 ΤΕΜ 25 4,00 100,00 13,00 13
4 Φύλλο κρούστας (450 γρ) 15812100-4 ΤΕΜ 8 4,00 32,00 4,16 13
          ΣΥΝΟΛΟ 482,00 62,66  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 544,66 €  

 

1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Παγκάσιους φιλέτο 15221000-3 ΚΙΛΑ 152 5,50 836,00 108,68 13
2 Βακαλάος ακέφαλος 03311220-0 ΚΙΛΑ 126 6,10 768,60 99,92 13
3 Γαλέος φέτα 15221000-3 ΚΙΛΑ 63 4,50 283,50 36,86 13
4 Γλώσσα φιλέτο 03311110-6 ΚΙΛΑ 63 7,00 441,00 57,33 13
5 Καλαμάρι καθαρισμένο 15250000-5 ΚΙΛΑ 10 8,50 85,00 11,05 13
6 Χταπόδι 15250000-5 ΚΙΛΑ 14 10,00 140,00 18,20 13
7 Σουπιές καθαρισμένες 15250000-5 ΚΙΛΑ 7 11,50 80,50 10,47 13
          ΣΥΝΟΛΟ 2.634,60 342,50  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.977,10 €  

 

 

 

 

2ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

 

2.4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt 03333000-4 ΤΕΜ 225 1,05 236,25 30,71 13
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt 03333000-4 ΤΕΜ 225 1,26 283,50 36,86 13
          ΣΥΝΟΛΟ 519,75 € 67,57 €  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 587,32 €  

 

2.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Γάλα εβαπορέ  410 γρ 15511000-3 ΤΕΜ 240 0,90 216,00 28,08 13
2 Τυρί σε φέτες για τοστ (συσκ. 10τεμ, 250 gr) 15541000-2 ΤΕΜ 52 2,80 145,60 18,93 13
3 Ψωμί για τοστ (28 φέτες) σταρένιο (700 gr) 15811500-1 ΤΕΜ 30 1,90 57,00 7,41 13
4 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ. x 125 gr) 15821110-3 ΠΑΚ 200 1,50 300,00 39,00 13
5 Μπισκότα (300 τεμ.) ατομική συσκευασία 5,8 gr 15821200-1 ΠΑΚ 12 14,00 168,00 21,84 13
6 Κέικ σε ατομική συσκευασία ( 42gr) 15812200-5 ΤΕΜ 125 0,60 75,00 9,75 13
7 Ζάχαρη (1Kgr) 15831000-2 ΤΕΜ 100 0,80 80,00 10,40 13
8 Ξύδι (5lt) 15871110-8 ΤΕΜ 1 4,00 4,00 0,52 13
9 Τσάι πακέτο  (25 x 1 gr) 15864100-3 ΤΕΜ 12 2,20 26,40 3,43 13
10 Χαμομήλι πακέτο  (25 x 1 gr) 15865000-9 ΤΕΜ 10 2,50 25,00 3,25 13
11 Κακάο 125 gr 15841000-5 ΤΕΜ 20 2,80 56,00 7,28 13
12 Καφές 0,5 kg 15861000-1 ΤΕΜ 160 6,00 960,00 124,80 13
          ΣΥΝΟΛΟ 2.113,00 € 274,69 €  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.387,69 €  

2.6 ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Χυμός φυσικός πορτοκάλι 250 ml 15321100-5 ΤΕΜ 125 0,40 50,00 6,5 13
2 Κρύο τσάι με γεύσεις 330 ml σε συσκευασία των 6 τεμ. 15860000-4 ΚΙΒΩΤΙΟ 200 3,60 720,00 93,6 13
3 Αναψυκτικό (330 ml) σε συσκευασία των 6 τεμ. 15982000-5 ΚΙΒΩΤΙΟ 100 3,60 360,00 46,8 13
          ΣΥΝΟΛΟ 1.130,00 € 146,90 €  
   

 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.276,90 €  

 

 

3ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

3.2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΠΑ %
1 Γάλα εβαπορέ  410 γρ 15511000-3 ΤΕΜ 400 0,90 360,00 46,80 13
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1Kgr) 15612130-1 TEM 400 1,20 480,00 62,40 13
3 Ρύζι γλασέ (Σακί 25 Kgr) 15611000-4 ΚΙΛΟ 400 1,74 696,00 90,48 13
4 Μακαρόνια Νο 6 (500gr) 15851100-9 ΤΕΜ 400 0,75 300,00 39,00 13
5 Φακές  (Σακί 25 Kgr) 03212211-2 ΚΙΛΟ 360 2,80 1008,00 131,04 13
6 Φασόλια  (Σακί 25 Kgr) 03221210-1 ΚΙΛΟ 360 3,00 1080,00 140,40 13
7 Ζάχαρη (1 kg) 15831000-2 ΤΕΜ 470 0,80 376,00 48,88 13
          ΣΥΝΟΛΟ 4.300,00 559,00  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.859,00 €  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “ΜΗΚΩΝΗ”) 25.485,55 € 3.313,12 € 28.798,67 €
2ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”) 3.762,75 € 489,16 € 4.251,91 €
3ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 4.300,00 € 559,00 € 4.859,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 33.548,30 € 4.361,28 € 37.909,58€

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το συνολικό προϋπολογισμό, είτε για τους ανωτέρω επιμέρους τμηματικούς προϋπολογισμούς.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η/11/2020, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 09:30π.μ. και μέχρι 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (1ος όροφος) του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού- Ενστάσεων

Η Επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού ορίστηκε με την 297/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 221 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών του διαγωνισμού ορίστηκε με την 299/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, όπως ορίζεται από την παρ. 11α του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δεκτοί στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εμπορία και στην διακίνηση σχετικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο :Λόγοι Αποκλεισμού

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

 1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 2. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 3. Διαφθορά & δωροδοκία,

iii. Απάτη,

 1. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
 2. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρους του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό αφορά ιδίως:

 • τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.)

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (i) έως (vi) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

 

 1. Αποκλείεται από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή

α) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

β) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

 1. i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
 2. ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό i) και ii) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της παρούσας).

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κριτήρια επιλογής οικονομικού φορέα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016:

 1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εμπορίας:
 • να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους και να έχουν:
 • Νόμιμη άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) για την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων της επιχείρησής του, η οποία να περιλαμβάνει τα είδη της παρούσας.
 • Κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου για την προμήθεια ζωικών προϊόντων.
 • Κωδικό αριθμό έγκρισης ψυκτικής εγκατάστασης (Κωδικός F)
 • Κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

 

 1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019), να έχουν εκτελέσει καλώς, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου και ανάλογου προϋπολογισμού με την παρούσα σύμβαση.

Να έχουν κατάλληλα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν (άδεια κυκλοφορίας και βεβαίωση καταλληλότητας) για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας. Ειδικά για τη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης απαιτείται άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής.

 1. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
 • Πιστοποιητικό ISO 22000 για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.
 • Πιστοποιητικό ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.
 • Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή των τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου
 • Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801– OHSAS 18001, ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή των τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.

Για όλα τα παραπάνω συμπληρώνεται το α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής του μέρους ΙV Κριτήρια Επιλογής στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της παρούσας).

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Υποβολή Φακέλου Προσφοράς

 1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 6 της παρούσας Διακήρυξης είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
 2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: …..……. …../……/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05/11/2020, ΩΡΑ: ΑΠΟ 09:30π.μ. ΕΩΣ 10:00π.μ.
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………….
ΑΦΜ:………..
ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ|:……………….
FAX:…..
E-MAIL:………………
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

 

 1. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει:

α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.

 

 1. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
 2. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
 3. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 4. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

 

 1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 79:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης (των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016),

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής προσφορών ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη σύναψη σύμβασης.

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

 

Β) Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής προσφοράς

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με τα οποία θα τεκμηριώνουν τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς τους με τα όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσης καθώς και το Φύλλο Συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ ορθά συμπληρωμένο με υπογραφή και σφραγίδα.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο :Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επιβάλλεται η συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, με υπογραφή και σφραγίδα, το περιεχόμενο του οποίου είναι απόλυτα δεσμευτικό.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προμηθευτής, αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά τμηματικό προϋπολογισμό, εφόσον άπαντα τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης.

 

Α.Σε ότι αφορά τις κάτωθι ομάδες ειδών:

 • Ελαιόλαδο
 • Είδη Οπωρολαχανοπωλείου – φρούτα – λαχανικά
 • Είδη Κρεοπωλείου
 • Κατεψυγμένα Ψάρια
 • Νωπά Ψάρια

η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά προκύπτει μετά από έκπτωση επί τοις εκατό % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

 

Β. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες ειδών:

Ο προσφέρων θα αναγράψει την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος και την προκύπτουσα συνολική δαπάνη προ και μετά Φ.Π.Α.

 

1.   Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.

3.                         Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 08/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ορίζονται στο [Παράρτημα Α] της παρούσας Διακήρυξης.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το συνολικό προϋπολογισμό, είτε για τους επιμέρους τμηματικούς προϋπολογισμούς.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨, πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης & αξιολόγησης – Κατακύρωση

 1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 6 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

β) Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

 

 1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο θα ορίζει και την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί μόνο οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στα προηγούμενα ως άνω στάδια.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Υπογραφή συμφωνητικού

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α’ 74) των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 πάντα του ίδιου νόμου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσης και θα παραδοθεί εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

1) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, (για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσας) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός μειοδότης δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, διαφθοράς, δωροδοκίας, απάτης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας προσφέροντα.

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας).

3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά σε όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του προσωρινού μειοδότη που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ε.Φ.Κ.Α.-Ι.Κ.Α.. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης και ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσωρινού μειοδότη σε αυτό και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (παρ. 3β του άρθρου 9 της παρούσας), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6) Για την περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσης (περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73), πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (παρ. 46, άρθρο 43 του Ν.4605/2019).

7) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εμπορίας. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

 • Νόμιμη άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) για την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων της επιχείρησής του, η οποία να περιλαμβάνει τα είδη της παρούσας.
 • Κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου για την προμήθεια ζωικών προϊόντων.
 • Κωδικό αριθμό έγκρισης ψυκτικής εγκατάστασης (Κωδικός F)
 • Κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

8) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

 • βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης-συνεργασίας από τους αναθέτοντες φορείς με αναφορά στον αριθμό της εκτελεσθείσας σύμβασης (εάν υπάρχει). Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, θα προσκομίζουν βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης.
 • Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας και της βεβαίωσης καταλληλότητας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας. Ειδικά για τη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης απαιτείται άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής.

9) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

 • Πιστοποιητικό ISO 22000 για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.
 • Πιστοποιητικό ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.
 • Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή των τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.
 • Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801– OHSAS 18001, ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, το οποίο να καλύπτει την αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διανομή των τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου.

 

 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

 

Γενικά:

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

β) Τα δικαιολογητικά φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

γ) τα δικαιολογητικά πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ειδική πρόσκληση-ειδοποίηση, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 2,3,4 & 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 εκτός των αναφερόμενων περί εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος (δέκα (10) ημερών) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

 1. i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
 2. ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τη παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, αν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο γίνεται, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά και μόνον στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. Τα σχετικά δικαιολογητικά ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως ορίζεται από το άρθρο 72 παρ.1β) του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του Φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Ο Φορέας είναι είτε ο Δήμος είτε κάποιο από τα Ν.Π. σύμφωνα με τους τμηματικούς προϋπολογισμούς της αριθμ. 08/2020 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης της καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από  το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακαταθήκη σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδιο ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 3 Ιανουαρίου 1927 (”Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ΄ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου ανεξαρτήτως του ύψους των.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση παράλειψης. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Επί των υποβληθέντων ενστάσεων γνωμοδοτεί σχετικά η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει τις προτάσεις της στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου).

Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι με το Ν.4412/2016 δεν προβλέπονται ενστάσεις κατά των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού παρά μόνο ως άνω κατά των αποφάσεων των αποφαινόμενων οργάνων.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της σύμβασης

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

 1. i) Θα τηρεί τις υποχρεώσεις του, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
 2. ii) δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης

iii) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Η σύμβαση υπογράφεται:

 • για τον Δήμο από το Δήμαρχο
 • για τα Ν.Π. από τους εκάστοτε Προέδρους τους

Η διάρκεια όλων των συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

 

Τυχόν δικαίωμα προαίρεσης δεν υφίσταται.

 

Τρόπος πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής των υπό προμήθεια προϊόντων.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις παραδόσεις, με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε Φορέα, στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσης δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών τους. Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και εισφορές υπέρ τρίτων κατά τις κείμενες διατάξεις τυχόν ισχύουσες την ημέρα Διαγωνισμού.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης:

 • με κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 • με κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
 • με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Σικυωνίων και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα.

 

Δικαιολογητικά πληρωμής

Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο πώλησης του προμηθευτή.

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016).

 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α)  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.

Γενικά για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν όσα ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Διοικητικές προσφυγές

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση) του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου δηλαδή της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Μονομερής λύση της σύμβασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν.4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Χρόνος και Τόπος παράδοσης

Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 206 & 207 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα:

 • Για το Δήμο Σικυωνίων: Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται έως και δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης για το φρέσκο – παστεριωμένο γάλα και έως και πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία επεξεργασίας για το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας. Οι προς προμήθεια ποσότητες γάλακτος θα παραδίδονται στο Κιάτο, στους Καλλιάνους και στην Γκούρα στα τοπικά Δημοτικά Καταστήματα, ως εξής:

Το φρέσκο – παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται στο Κιάτο καθημερινά και έως τις 11:00 π.μ. ενώ το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) θα παραδίδεται στους Καλλιάνους και στην Γκούρα μία φορά εβδομαδιαία, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

 • Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου: Κατόπιν έγκαιρης παραγγελίας και συνεννόησης με την Υπηρεσία. Τα είδη θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Νικηταρά 9, στο Κιάτο.
 • Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»: Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζεται η «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» Κλεισθένους 57, στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται κάθε εβδομάδα, σε ώρες και ημέρες που θα οριστούν ανάλογα και με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Θα προηγείται έγκαιρη παραγγελία.

Το φρέσκο – παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται στην έδρα του Ν.Π. καθημερινά και έως τις 11:00 π.μ. ενώ το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) θα παραδίδεται στους Καλλιάνους και στην Γκούρα μία φορά εβδομαδιαία, κατόπιν συνεννόησης με την «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.».

 • Για το ΝΠΠΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» : Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζεται ο κάθε παιδικός σταθμός του Δήμου Σικυωνίων, όπου εδρεύουν στην πόλη του Κιάτου. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται κάθε εβδομάδα, σε ώρες και ημέρες που θα οριστούν ανάλογα και με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Θα προηγείται έγκαιρη παραγγελία.

Το φρέσκο – παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται στους παιδικούς σταθμούς καθημερινά και έως τις 11:00 π.μ..

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Παραλαβή των υλικών

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016 .

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή (άρθρο 213 Ν. 4412/2016).

 • Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
 • Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 • Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Γενικά ισχύει το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: Γλώσσα Διαδικασίας

 1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
 3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
 4. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ).

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΤΡΟΦΙΜΑ

Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Κ.Τ.Π. που τα αφορά και την οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 περί “προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων”, όπως αυτή έχουν τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Επίσης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.:

 • 852/2004 περί “υγιεινής των τροφίμων”,
 • 853/2004 περί “καθορισμού ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης” και
 • 854/2004 περί “καθορισμού ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο”,

όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Φρέσκο γάλα (σύμφωνα με άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π., όπως αυτά ισχύουν σήμερα): Η παραγωγή και εμπορία φρέσκου – παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος, καθώς και γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας θα πρέπει να γίνεται σε εναρμόνιση και με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4254/14 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄) υποπαράγραφος ΣΤ8: άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων − ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων.

Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,5%, θα είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και να είναι συσκευασμένο σε τετράεδρη συσκευασία, της οποίας τα υλικά θα είναι κυρίως χαρτόνι (περίπου 70%), πλαστικό (περίπου 25%) και για τις ασηπτικές συσκευασίες – φύλλα αλουμινίου (περίπου 5%). Το πλαστικό χρησιμοποιείται σε στρώσεις και από τις δύο πλευρές του χαρτονιού για να προστατεύει τη συσκευασία από την εξωτερική και εσωτερική υγρασία.

Πρέπει να πληροί επίσης τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στην υποχρεωτική επισήμανση στην συσκευασία του (Ονομασία πώλησης, Επωνυμία και έδρα παραγωγού, ημερομηνία παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιμότητας, αριθ. παρτίδας, σήμα καταλληλότητας κ.λ.π. ).

Πρέπει να πληροί επίσης τις προδιαγραφές όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς (υγιεινές συνθήκες μεταφοράς, χειρισμού κ.τ.λ.). Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία 71,1ο C για 15 SEC ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους συνδυασμούς χρόνου-θερμοκρασίας, για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης (χρονική διάρκεια ζωής 4 ημερών από την ημερομηνία παστερίωσης). Η συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλους τους κανόνες της υγιεινής και να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του προϊόντος.

Συμπυκνωμένο γάλα: Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 80α του Κ.Τ.Π., όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα (του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα είναι περίπου 410 γραμμάρια, με απόκλιση όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης.

Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει θερμανθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες , των οποίων το σύστημα κλεισίματος να παραμένει άθικτο.

 

Γιαούρτι (σύμφωνα με άρθρο 82 του Κ.Τ.Π.): Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό ανώτερο κατά 10% τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται.

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σικυωνίων θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδας περιεκτικότητας σε λίπος 10%. Θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο από νωπό γάλα αγελάδος κατόπιν παστερίωσης και να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι περίπου 200 γρ. με απόκλιση όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος.

Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή.

 

Φέτα (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π.) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληροί -εκτός των άλλων- και τις απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και του Π.Δ. 81/19-3-1993 (ΦΕΚ 36 Α΄): ΄΄Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων΄΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.291/03.08.1993 (ΦΕΚ 130Α): ΄΄Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 61/1993 “Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων” (Α 27) και του Π.Δ. 81/1993 “Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων” (Α 36).΄΄

 

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως:

 1. « Φέτα »
 2. «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π.)
 3. «Τυρί»
 4. « Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου»
 5.  « Βάρος περιεχομένου»
 6.  «Ημερομηνία παραγωγής»
 7.  « Στοιχεία ελέγχου»:
 1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε.
 2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας
 3. Ημερομηνία παραγωγής

Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93.

Η φέτα θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένη από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

 

Σκληρά τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

 

Ημίσκληρα τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ):  Πρέπει να είναι εξαιρετικής πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 45% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

 

Κασέρι (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. 313027/94 (ΦΕΚ 8 Β/11-1-94): ΄΄Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) τυριού <ΚΑΣΕΡΙ> (KASSERI)΄΄, το κασέρι πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 40% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40% και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ 1 Θ του Κ.Τ.Π.  Θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν «Κασέρι» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ 1 Θ , περί επισήμανσης τυριού ‘ΚΑΣΕΡΙ’ καθώς και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

 

Οι παραπάνω κατηγορίες τυριών:

 1. θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ..
 2. Να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα οποία προέρχονται
 3. Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στην συσκευασία
 4. Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ, που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π.

Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π. και την Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12): “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει­ρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις”.

 1. Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας (κεφάλι, δοχεία κ.τ.λ.) σύμφωνα με το άρθρο 83 Γ του Κ.Τ.Π. όπως:
 • Κατηγορία τυριού
 • Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί.
 • Παστεριωμένο ή νωπό γάλα.
 • Το ελάχιστο λίπος.
 • Η μέγιστη υγρασία.
 • Το ελάχιστο υπόλειμμα για την κατηγορία των ανακατεργασμένων τυριών. ­
 • Η ημερομηνία παραγωγής για τα προϊόντα της κατηγορίας τυριών.
 • Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
 • Χώρα προέλευσης-παραγωγής τυριού
 • Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού(μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά)
 • Ποσοστό άλατος (μόνο στα νωπά-φρέσκα και ανακατεργασμένα)
 • Πρόσθετα (είτε έχουν προστεθεί στην μάζα είτε στην επιδερμίδα του τυριού ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π.
 • Η ποιότητα (πλην των ανακατεργασμένων τυριών).
 • Το σήμα καταλληλότητας: Ωοειδής σφραγίδα

Τέλος για όλες τις κατηγορίες τυριών επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, κανονισμούς και τροποποιήσεις αυτών περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία.

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Για όλα τα είδη παντοπωλείου απαιτείται η εναρμόνιση με τις ισχύουσες Αγορανομικές, Υγειονομικές Διατάξεις και άρθρα του Κ.Τ.Π., όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η παρασκευή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση όλων των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους κανόνες διασφάλισης της υγιεινής και πληρώντας τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων (βασικά συστατικά, πρόσθετα, η.μ. λήξης, κωδικό παρτίδας, κ.α.) στον έλεγχο της εμφάνισης, συσκευασίας, θερμοκρασίας μεταφοράς, στον έλεγχο της καθαριότητας, στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Η σύσταση, η υφή, η συνεκτικότητα και η ομοιογένεια των προϊόντων πρέπει να ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτούμενες ισχύουσες προδιαγραφές με βάση τον Κ.Τ.Π.. Τα διάφορα είδη δεν πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες (μέγεθος συσκευασίας) που δεν είναι σύμφωνες με αυτές που αναφέρονται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης.

Ειδικά:

 • Τα κονσερβοποιημένα είδη: Θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης πάνω στο άκρο του λευκοσιδηρού δοχείου και όχι στην επικολλημένη ετικέτα.
 • Οι φρυγανιές: Θα είναι σε αεροστεγή συσκευασία των δύο (2) τεμαχίων.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη: Θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία.

 • Ο ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας, να είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς φλοιό και σπόρους, με ομοιόμορφο χρώμα ερυθρό ώριμης τομάτας, χωρίς κηλίδες και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες.
 • Ο τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης: Θα πρέπει να περιέχει συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28% με χρώμα ερυθρό βαθύτερου χρώματος, χωρίς κηλίδες, απαλλαγμένος από σπόρους, τεμάχια τομάτας και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες.
 • Όλα τα εδώδιμα λίπη και έλαια πρέπει να πληρούν όρους του Κ.Τ.Π (άρθρα 70,71,73,77,78) και να μην εμφανίζουν οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχουν από τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή τους ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Να μην περιέχουν βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα καθώς και υπολείμματα καταλυτών υδρογόνωσης ή διαλυτικών μέσων για την εκχύλισή τους. Να μην περιέχουν τοξικές ουσίες και να διατίθενται μη επιτρεπόμενης της οποιασδήποτε ανάμειξής τους με έλαια προερχόμενα από άλλους καρπούς ή ελαιούχα σπέρματα ή έλαια ζωικής προέλευσης. Επισημαίνεται, η οξύτητα στο EXTRA Παρθένο Ελαιόλαδο δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% σε ελαϊκό οξύ.
 • Τα κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, φασολάκια κ.λπ.), πρέπει να πληρούν όλους τους όρους των άρθρων 119 και 120 του Κ.Τ.Π. Θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα βρώσιμα μέρη των φυτών, χωρίς την ύπαρξη άλλων τμημάτων του φυτού ή άλλων ξένων υλών. Επισημαίνεται η απουσία φυτοφαρμάκων και ελαττωμάτων. Η συσκευασία, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. και θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει σαφώς το είδος. Τα διατηρημένα τρόφιμα μετά την απόψυξη τους πρέπει να παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόμοιους με εκείνους των νωπών τροφίμων από τα οποία προέρχονται. Ιδιαίτερη προσοχή στο χρώμα το οποίο πρέπει να είναι έντονο πράσινο και στο μέγεθος το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την ποσότητα των προσφερομένων προϊόντων.
 • Τα όσπρια: Θα πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα κάθε ξένης πρόσμιξης που οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διάφορων συμφυωμένων φυτών, χρωμάτων, ξύλων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα.
 • Τα δημητριακά: Θα πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένα, να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιή και απαλλαγμένα προσβολής εντόμων, ακάρεων κλπ. Να είναι απόλυτα καθαρά και απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην περιέχουν θραύσματα κόκκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Να μην περιέχουν κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις, κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Να μην περιέχουν υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15-16%. Στην συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα ρυζιού.
 • Το αλεύρι, το άνθος αραβοσίτου, το σιμιγδάλι, τα μπισκότα και τα διάφορα φύλλα και είδη ζαχαροπλαστικής πρέπει να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και της Αγορανομικής διάταξης 14/89 και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών έως σήμερα. Οι οργανοληπτικοί και μακροσκοπικοί χαρακτήρες των προϊόντων αυτών πρέπει να είναι άμεμπτοι και χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Το αλεύρι πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αμιγές χωρίς ελαττώματα και χωρίς ανάμιξη με άλευρα άλλων καρπών. Τα φύλλα θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία κατάψυξης και να παραδίδονται χωρίς σημάδια απόψυξης.
 • Τα ζυμαρικά (σύμφωνα με άρθρο 115 του Κ.Τ.Π.): δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει: α. να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο β. να μην διασπώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, γ. να μην παρουσιάζουν πολτώδη υφή, δ. το υγρό βρασμού πρέπει να είναι όσο το δυνατό διαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση.
 • Το εμφιαλωμένο νερό (σύμφωνα με άρθρο 149 του Κ.Τ.Π.): Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Τ.Π., Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630 Β/26-4-2007 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07 και στο ΦΕΚ 1215 β/11-4-12): Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998), τόσο για τις συνθήκες και μεθόδους παραγωγής, εμφιάλωσης, συντήρησης και διάθεσης όσο και για την εναρμόνιση στα ισχύοντα μικροβιολογικά σταθερότυπα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.
 • Αναψυκτικό σε συσκευασία των 330 ml (PET)

Θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και να είναι γνωστού και εύφημου οίκου.

Συστατικά: νερό, χυμός φρούτου (max 20%)*, ζάχαρη, διοξείδιο του άνθρακα (κατ’ επιλογή), μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ, αιθέρια έλαια, αρωματικές ύλες, συντηρητικά: σορβικό κάλιο – βενζοϊκό νάτριο, σταθεροποιητής: κόμμι χαρουπιού.

* από συμπυκνωμένο χυμό

Διατροφική Δήλωση ανά 100 ml

Ενέργεια: max 223 kj/53 kcal, Λιπαρά: 0 g εκ των οποίων κορεσμένα 0 g, Υδατάνθρακες: max 13 g εκ των οποίων σάκχαρα 13 g, Εδώδιμες ίνες: 0 g, Πρωτεΐνες: 0 g, Αλάτι: max 0,35 g

 • Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι σε συσκευασία tetra pack του 1 lt

Θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και να είναι γνωστού και εύφημου οίκου.

Συστατικά: 100% φυσικός χυμός πορτοκαλιών, πλούσιος σε βιταμίνη C.

Διατροφική Δήλωση ανά 100 ml

Ενέργεια: max 179kJ/42kcal, Λιπαρά: 0 g εκ των οποίων κορεσμένα 0 g, Υδατάνθρακες: max 9.0g εκ των οποίων σάκχαρα 9.0g, Πρωτεΐνες: 0.8g, Αλάτι: max 0.01g

 • Το επιτραπέζιο Ιωδιούχο αλάτι (σύμφωνα με άρθρα 11 και 38 του Κ.Τ.Π.) : θα πρέπει να παραδίδεται σε συσκευασίες των 800 γρ., να πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Π (άρθρα 38 και 11), να είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και γενικά ξένες ύλες, χωρίς πρόσθετες χρωστικές ύλες, με καθαρό λευκό χιονάτο χρώμα, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και η γεύση του να είναι αποκλειστικά και σαφώς αλμυρή.
 • Το ξύδι (σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Π.Τ.): Θα πρέπει να έχει οξύτητα τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ. Δεν θα πρέπει να είναι «αναπλήρωμα ξυδιού» και να διατίθεται στην συσκευασία εμφιάλωσης, περιεκτικότητας όπως αυτή περιγράφεται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης. Τονίζεται η υποχρεωτική αναγραφή της ημερομηνίας συσκευασίας του.
 • Για όλες τις αρτυματικές ύλες και τα ηδύσματα σε ξηρή μορφή: Ισχύουν οι απαιτήσεις του Κ.Τ.Π (όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους IV και V του Κ.Τ.Π.). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Απαιτείται η υποχρεωτική αναγραφή του αριθ. παρτίδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η ζάχαρη (σύμφωνα με άρθρο 64 του Κ.Τ.Π.): Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 1 Kgr. Θα πρέπει να έχει άμεπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας ή χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών. Να είναι αμιγής χωρίς ξένες ανόργανες ύλες ή χρωστικές ουσίες και να περιέχει αποκλειστικά και μόνο τα συστατικά που καθορίζουν οι κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση την άχνη ζάχαρη. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει υποστεί ζύμωση ή οποιαδήποτε αλλοίωση της κανονικής της σύστασης.
 • Ζαχαρίνη :υποκατάστατο ζάχαρης που θα διατίθεται σε συσκευασία των 120 δισκίων.
 • Για τις μαρμελάδες (σύμφωνα με άρθρα 131, 132 του Κ.Τ.Π.) : επισημαίνεται η παράδοσή τους στις συσκευασίες όπως αυτές περιγράφονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης και σε γεύσεις βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα.
 • Για το μέλι (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Τ.Π.) : Θα πρέπει να πληρούνται και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 498 της 14/27.12.83 (Α΄ 186): Περί του μέλιτος σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 74/409/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1974 του Συμβουλίου “Περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν το μέλι”, την αγορανομική διάταξη 14/89 και τις τροποποιήσεις αυτής, τις οδηγίες 74/409/Ε.Ο.Κ. και 2001/110/ΕΚ, 200/13/ΕΚ όπως και της απόφασης 127/2004 (ταυτοποίηση ελληνικών μελιών), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
 • Για το ταχίνι : Θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και να είναι γνωστού και εύφημου οίκου. Θα είναι απόλυτα φυσικό προϊόν διατροφής αποτελούμενο από αποφλοιωμένους, ελαφρά ψημένους και αλεσμένους σπόρους σησαμιού με προσθήκη μελιού (εναλλακτικά θα έχει γεύση κακάο). Πρόκειται για μια φυτική, ολοκληρωμένη τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο.

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

 

 • Ο άρτος (σύμφωνα με άρθρα 111 του Κ.Τ.Π.) : πρέπει να είναι χωριάτικος, βάρους 350 gr. Απαιτείται η παρασκευή, συσκευασία και μεταφορά του να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες Διασφάλισης Υγιεινής των τροφίμων, τον Κ.Τ.Π. και της αγορανομικής διάταξης 14/89 και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών. Ο άρτος πρέπει να μεταφέρεται με χρήση κλειστών χαρτοκιβωτίων, εντός των οποίων υπάρχει λευκός κατάλληλος χάρτης περιτυλίγματος ή αναγεννημένη κυτταρίνη. Ο άρτος δεν πρέπει να παραδίδεται σε μέγεθος μεγαλύτερο ή μικρότερο απ’ ό,τι ζητείται στους όρους της διακήρυξης. Τα ανωτέρω είδη πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση (όνομα της επιχείρησης, διεύθυνση του αρτοποιείου, το είδος του άρτου, το καθαρό βάρος, ημερομηνία παρασκευής-με ανεξίτηλη σφραγίδα).
 • Όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας : Η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται από αυτοκίνητα κλειστού τύπου και τα προϊόντα που μεταφέρονται να μην έρχονται σε επαφή με σκόνη και διάφορους ρύπους. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να μεταφέρουν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

        Τα χορηγούμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές :

 • του Κ.Τ.Π., (άρθρο 119),
 • της Αριθ. 313312 της 25/28 Ιαν. 1994 (ΦΕΚ Β 52) : ΄΄Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 • ΚΥΑ Αριθ. 257543/03 (ΦΕΚ Β 1122/8-8-03) : ΄΄Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών΄΄, περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε.,
 • Π.Δ. 165/1974 (ΦΕΚ Α’ 62) : ΄΄Περί ποιοτικού ελέγχου επί προϊόντων κλάδων τινών Γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι’ εξαγωγήν΄΄, (για κονσερβοποιημένα – τυποποιημένα προϊόντα)
 • Των κανονισμών 2200/96/ΕΚ και 1148/01/ΕΚ,
 • Των κανονισμών της Ε.Ε. (1108/91/ΕΟΚ περί καθορισμού ποιοτικών προδιαγραφών για τα βερίκοκα, 1591/87/ΕΟΚ που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα, 79/88/ΕΟΚ που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα μαρούλια, τα κατσαρά αντίδια, τα πλατύφυλλα αντίδια και τις γλυκοπιπεριές, 778/83/ΕΟΚ που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τις τομάτες, 2251/92/ΕΟΚ περί του ελέγχου της ποιότητας των νωπών οπωροκηπευτικών, 1093/97/ΕΟΚ για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα πεπόνια και τα καρπούζια και 920/89/ΕΟΚ για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα καρότα, τα εσπεριδοειδή και τα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια και την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 58) και αφορούν το είδος την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση και τη διακίνηση αυτών,
 • Των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων (Αριθ. Α3/2811/00 (ΦΕΚ 873 Β’/00): ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 : Αντικατάσταση παραγράφων της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και άρθρο 67β της αγορανομικής διάταξης 14/89) περί λήψης ειδικών που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από την βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους.
 • Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στο Καν. 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 • της οδηγίας 2000/24/ΕΚ της Επιτροπής, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών
 • της Οδηγίας 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής, για τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων των ουσιών fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών.
 • του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού,
 • του Κανονισμού 1829/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και
 • του Κανονισμού 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

 

Τα νωπά οπωρολαχανικά: πρέπει να είναι EXTRA ή Α΄ ποιότητας ανάλογα με το είδος και την εποχή παραγωγής. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής , ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης. Συγκεκριμένα:

 • Να είναι προσφάτου συλλογής
 • Να είναι πρακτικά απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης και κάθε άλλης οργανικής και ανόργανης ύλης .
 • Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, όπως παραθείο, αρσενικούχα, μολυβδούχα σκευάσματα κ.λ.π. και συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω ουσιών που είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία .
 • Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής.
 • Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα , σχετικά με την ποικιλία , έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τους σε άριστη κατάσταση.
 • Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο.
 • Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π.
 • Η μεταφορά τους να γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
 • Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή που θα κρίνονται αναγκαία για τις διατροφικές ανάγκες των βρεφών και νηπίων των παιδικών σταθμών.
 • Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μήλων ,πορτοκαλιών , καρότων και κολοκυθιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Επισημαίνεται η τήρηση από τον προμηθευτή των κανόνων Ορθής Πρακτικής κατά την αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων.

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ)

 

Νωπό Βόειο Κρέας (σύμφωνα με άρθρα 88 του Κ.Τ.Π.): Απαιτείται η πλήρωση όλων των παρακάτω διατάξεων:

 • των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων,
 • Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Κανονισμός 1208/81/Ε.Ο.Κ. για τη θέσπιση κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών
 • 1760/2000/Ε.Κ. για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου.
 • Κανονισμός 1825/2000/ΕΚ της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας
 • Δ.Υ.Α. Αριθ. 412013/00 (ΦΕΚ 1594 Β΄): Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.
 • Απ.Υπ.Γεωργίας Αριθ. 232149/02 (ΦΕΚ Β 215/22-2-02) : Εφαρμογή επισήμανσης βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1.1.2002.
 • του κανονισμού 1234/2007/Ε.Κ για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ )
 • του κανονισμού 566/2008/ΕΚ της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών
 • Τονίζεται η υποχρεωτική επισήμανση των κρεάτων στην Ελληνική γλώσσα και σε υποδείγματα ετικετών όπως αυτά περιγράφονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Γεωργίας.

Επισημαίνεται η προμήθεια κρέατος βοειών, κατηγορίας V (βοοειδή ηλικίας το πολύ 8 μηνών-Μοσχάρι γάλακτος) ή Ζ (ηλικίας 8 έως 12 μηνών –νεαρό μοσχάρι), με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 και 2.

Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.

 

Νωπό χοιρινό κρέας (σύμφωνα με άρθρα 88 του Κ.Τ.Π.): Απαιτείται, εκτός των άλλων, και η πλήρωση:

 • όλων των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων,
 • Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Κανονισμός 3220/84/ΕΟΚ για τον καθορισμό της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου και καθώς και των σχετικών τροποποιήσεων αυτών.

Το υπό προμήθεια νωπό χοιρινό κρέας, θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επισήμανση (σήμα καταλληλότητας με σφραγίδα στη σάρκα ή σε ετικέτα το οποίο να προσαρτάται στο σφάγιο). Επίσης θα πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής ή σφαγίων ζώων που γεννήθηκαν σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (χρώμα μελάνης σφραγίδας λαμπρό κυανό Ε133).

Τα συγκεκριμένα σφάγια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Ε, U, R, με ποσοστό άπαχου κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%.

 

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

 

Νωπά πουλερικά (άρθρο 88 του Κ.Τ.Π.) : Απαιτείται η πλήρωση -εκτός των άλλων- και όλων των παρακάτω διατάξεων:

 • Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Του Κανονισμού 1906/90/ΕΟΚ σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών
 • Του Κανονισμού 1538/91/ΕΟΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού 1906/90/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
 • Οδηγία 92/116/Ε.0.Κ του Συμβουλίου για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπού κρέατος πουλερικών.
 • Και όποιας άλλης σχετικής, τροποποιητικής ή μη, διάταξης.

Τα σφάγια πουλερικά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία άλλη επεξεργασία εκτός από την ψύξη.

Τα σφάγια πουλερικά Τ 65% θα πρέπει να αποτελούνται από ολόκληρο το σώμα των πουλερικών μετά την αφαίμαξη, μάδημα, εκσπλαχνισμό καρδιάς, οισοφάγου, συκωτιού πνευμόνων, στομαχιού, προλόβου, κεφαλιού, και τραχείας. Η αποκοπή των ποδιών κρίνεται απαραίτητη να γίνεται στο ύψος του ταρσού.

Σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις, το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει:

  • Να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και την εμπορία νωπού κρέατος
  •  Να προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο το οποίο υπόκεινται σε αυτοέλεγχο

και σε έλεγχο από την Αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή

 • Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής .
 • Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην

έχουν κριθεί ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

 • Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας
 • Η συντήρηση να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής
 • Να συσκευάζονται κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και

Υγειονομικές Διατάξεις

 • Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας
 • Ο τεμαχισμός και η αποστέωση να πραγματοποιείται σε εργαστήριο τεμαχισμού εγκεκριμένο και ελεγχόμενο.
 • Τα παραλαμβανόμενα νωπά πουλερικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας χωρίς κεφάλι, πόδια και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στη σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους, είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά την σφαγή τους. Θα πρέπει να έχουν καθαρό βάρος 1.500-2.000 gr, να είναι εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και λείο. Να έχουν περιθώριο τριών (3) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του 6%.

Χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση τα κρέατα πουλερικών όταν εμφανίζουν:

 • Γενικευμένες λοιμώδεις ασθένειες και χρόνιες εντοπίσεις παθογόνων μικροοργανισμών
 • Συστηματική μυκητίαση και τοπικές αλλοιώσεις οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους
 • Εκτεταμένο υποδόριο ή μυϊκό παρασιτισμό
 • Δηλητηρίαση
 • Καχεξία
 • Μη φυσιολογική οσμή, χρώμα ,γεύση
 • Κακοήθεις ή πολλαπλοί όγκοι
 • Γενική ρύπανση ή μόλυνση
 • Σημαντικές κακώσεις ή εκχυμώσεις
 • Σπασμένα κοκάλα
 • Εκτεταμένες μηχανικές κακώσεις
 • Ανεπαρκής αφαίμαξη
 • Κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών

Κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις Π.Δ. 291/1996 κεφάλαιο XIV περί πρώτης και δεύτερης συσκευασίας νωπού κρέατος πουλερικών-παρασκευασμάτων και προϊόντων αυτών και περί επισήμανσης των υποχρεωτικών ενδείξεων: σήμα καταλληλότητας, ημερομηνία σφαγής, ανάλωσης, θερμοκρασία συντήρησης, επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού, ποιοτικής κατηγορίας σφαγίων κ.λ.π. ανάλογα με το είδος συσκευασίας (ατομική ή ομαδική) καθώς και διάφορες προαιρετικές ενδείξεις (μέθοδος ψύξης, μέθοδος εκτροφής).

Η μεταφορά και η συντήρηση του νωπού κρέατος των πουλερικών  και των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις (θερμ. συντήρησης, μεταφοράς, προδιαγραφές μέσων, συνθήκες υγιεινής κ.λ.π.). Σε περίπτωση εισαγωγής νωπού κρέατος πουλερικών και προϊόντων αυτών από τρίτη χώρα πρέπει να συνοδεύεται με υγειονομικό πιστοποιητικό (συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα), όπως ορίζεται από το Π.Δ. 120/6-4-2000 (ΦΕΚ 109 Α’/00): Τροποποίηση διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Γ του προεδρικού διατάγματος 420/93 (Α’ 179) “Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα, ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη”, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/78/ΕΚ.

Τέλος κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και κανονισμούς για όλα τα νωπά πουλερικά και προϊόντα αυτών σχετικά με την πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.

 

Αυγά (σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κ.Τ.Π) : Τα αυγά πρέπει να ανήκουν στην Α ποιοτική κατηγορία ή EXΤRA και η ταξινόμησή τους με βάση το βάρος να είναι κατηγορίας από L (63-73 gr) έως M(53-63 gr). Θα πρέπει να πληρούν εκτός των άλλων, και τις απαιτούμενες προδιαγραφές :

 • Του κανονισμού 1907/1990/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών εμπορίας αυγών,
 • του Κανονισμού 2052/2003/ΕΚ του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά,
 • του Κανονισμού 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής,
 • 2617/1993/ΕΟΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά
 • 3300/1993/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά

 

Τα αυγά θα πρέπει να φέρουν διακριτικά σήματα, τα οποία να δηλώνουν:

 1. Επωνυμία και Διεύθυνση Κέντρου ωοσκόπησης, συσκευασίας
 2. Διακριτικό κωδικό αριθμού έγκρισης Κέντρου συσκευασίας
 3. Κατηγορία ποιότητας και Κατηγορία βάρους
 4. Μέθοδο εκτροφής (0,1,2,3)
 5. Αριθμό των περιεχομένων αυγών
 6. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ημέρα, μήνας) με συστάσεις

αποθήκευσης για τα αυγά της κατηγορίας Α

 1. Ημερομηνία ωοτοκίας
 2. Για μικρές συσκευασίες η κατηγορία Α πρέπει να φέρει την ένδειξη EXTRA
 3. Επί των αυγών προελεύσεως τρίτων χωρών να αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης.

Τα αυγά της κατηγορίας Α θα πρέπει να παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Κέλυφος με μεμβράνη : κανονικό , καθαρό , άθικτο
 • Αεροθάλαμος : ύψος μη υπερβαίνων τα 6 mm (για την κατηγορία EXTRA τα 4mm)
 • Λευκό αυγών :διαυγές ,ζελατινώδη σύσταση χωρίς ξένα σώματα οποιασδήποτε προέλευσης
 • Κρόκος αυγών : μη απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο του αυγού και χωρίς ξένα σώματα.
 • Οσμή : χωρίς ξένες οσμές
 • Να μην έχουν καθαριστεί δια υγρής ή ξηρής μεθόδου
 • Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατήρησης ή ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις στις οποίες η θερμοκρασία διατήρησης είναι < 8ο C
 • Προστατευμένα από κραδασμούς και να μην εκτίθενται απευθείας στο φως του ήλιου.
 • Να παραδίδονται για κατανάλωση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας τους.

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

 

Απαιτείται η πλήρωση -εκτός των άλλων- και όλων των διατάξεων:

 • του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 92, 93,
 • η εναρμόνιση με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις,
 • Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Του Κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων
 • Αριθμ. Α2-3354/07 (ΦΕΚ 2207 Β/14-11-2007): Αντικατάσταση των άρθρων 105, 106 και 107 της Α.Δ. 14/1989, σχετικά με την απαγόρευση εμπορίας αλιευμάτων μικρού μεγέθους, στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας»
 • Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.

Το είδος Βακαλάος ΑΚ θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 600γρ-1000γρ. και σε άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά) έως 25 Kg.

Να έχουν περιθώριο (3) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του 6%.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ:

 1. Για όλα τα τρόφιμα επισημαίνεται η εμφάνιση άμεμπτων οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.
 2. Τονίζεται επίσης η απαγόρευση διάθεσης προϊόντων που έχουν υποστεί αλλοίωση από ζύμωση ή οτιδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής τους.
 3. Επισημαίνεται πως για όλα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης το χρονικό διάστημα από την παραγωγή μέχρι την ημερομηνία παράδοσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/4 της χρονικής διάρκειας ζωής τους.
 4. Η επισήμανση όλων των τροφίμων φυτικής προέλευσης πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα
 5. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τις παραγγελίες της Υπηρεσίας

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της Τεχνικής τους Προσφοράς, θα προσκομίσουν (με ποινή αποκλεισμού):

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται:

α) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν προκειμένου να αξιολογηθούν.

β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η δέσμευση της παράτασης αυτού εφόσον απαιτηθεί για το διάστημα που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη.

γ) Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών σε τόπο και χρόνο σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας.

 1. Κατάσταση με τις επωνυμίες των προσφερόμενων ειδών.
 2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης.
 3. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: Δήμος Σικυωνίων

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6276

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, 20200

– Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευδοκία Σωτηροπούλου

– Τηλέφωνο: 2742360112, Fax: 2742023562

– Ηλ. ταχυδρομείο: dsikyon@otenet.gr

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.kiato.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», CPV: 15000000-8, 03200000-3

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Άρθρο 5 της Διακήρυξης

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 08/2020

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. [   ]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): [……]

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; []Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 2. δωροδοκία
 3. απάτη
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:  
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; [] Ναι [] Όχι
 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; [] Ναι [] Όχι
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…………………..]

-[…………………..]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[…………………..]

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……….……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[…………]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[……………….…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[………………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ… [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ… [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ      8/2020

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

1ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “ΜΗΚΩΝΗ”)

 

1.10 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt 03333000-4 ΤΕΜ 3.520      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

1.11 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Τυρί τύπου “φέτα” 15542300-2 ΚΙΛΟ 180      
2 Τυρί τύπου “κασέρι “ 15541000-2 ΚΙΛΟ 46      
3 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι “ 15541000-2 ΚΙΛΟ 47      
4 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” 15541000-2 ΚΙΛΟ 56      
5 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” 15541000-2 ΚΙΛΟ 56      
6 Τυρί τύπου “γραβιέρα” 15541000-2 ΚΙΛΟ 16      
7 Γιαούρτι λευκό στραγγιστό 1kgr 15551300-8 ΤΕΜ 135      
8 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5lt) 15411110-6 ΤΕΜ 45      
9 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) 15530000-2 ΤΕΜ 42      
10 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr)πλάκα 15431100-9 ΤΕΜ 54      
11 Ψωμί για τοστ (28 φέτες) ολικής άλεσης (700gr) 15811500-1 ΤΕΜ 68      
12 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) 15612190-9 ΤΕΜ 72      
13 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  (1 kg) 15612130-1 ΤΕΜ 27      
14 Σιμιγδάλι (500 gr) 15625000-5 ΤΕΜ 55      
15 Κορν φλάουρ  (200 gr) 15612410-8 ΤΕΜ 9      
16 Τσουρέκι (400gr) 15812200-5 ΤΕΜ 70      
17 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3x 250 gr) 15821200-1 ΤΕΜ 135      
18 Mπισκότα κράκερ (140 gr)   ΤΕΜ 90      
19 Μαγιά φακελάκι (3 x 8 gr) 15898000-9 ΤΕΜ 8      
20 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι (43 gr) 15512100-5 ΤΕΜ 80      
21 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ. x 125 gr) 15821110-3 ΠΑΚ 9      
22 Ρύζι κίτρινο (500 gr) 15611000-4 ΤΕΜ 80      
23 Ρύζι γλασέ (500 gr) 15611000-4 ΤΕΜ 60      
24 Δημητριακά κλαμποκιού (375 gr) 15613300-1 ΤΕΜ 100      
25 Μακαρόνια Νο 6 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 120      
26 Μακαρόνια Νο 3  500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 55      
27 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr 15851100-9 ΤΕΜ 40      
28 Κριθαράκι μέτριο 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 60      
29 Χυλοπίτες 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 30      
30 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr 15851100-9 ΤΕΜ 9      
31 Τοματάκι κον-κασέ (400 gr) 15331423-8 ΤΕΜ 200      
32 Τοματα πάστα (250 γρ) 15331427-6 ΤΕΜ 54      
33 Φακές (500 gr) 03212211-2 ΤΕΜ 140      
34 Φασόλια (500 gr) 03221210-1 ΤΕΜ 80      
35 Μέλι  1000 gr θυμαρίσιο 03142100-9 ΤΕΜ 17      
36 Ζάχαρη (1 kg) 15831000-2 ΚΙΛΟ 21      
37 Ταχίνι με κακάο (350gr) 15613300-1 ΤΕΜ 8      
38 Ταχίνι με μέλι (350 gr) 15613300-1 ΤΕΜ 8      
39 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) 15872400-5 ΤΕΜ 60      
40 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4      
41 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4      
42 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 2      
43 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) 15872100-2 ΤΕΜ 9      
44 Πιπέρι σε κόκκους (φακ.100 gr) 15872100-2 ΤΕΜ 2      
45 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4      
46 Κύμινο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4      
47 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 4      
48 Ρίγανη (κουτί 50 gr) 15872200-3 ΤΕΜ 18      
49 Ξύδι (350 ml) 15871110-8 ΤΕΜ 80      
50 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) 15872200-3 ΤΕΜ 15      
51 Κακάο 250 gr 15841000-5 ΤΕΜ 1      
52 Αυγά (6ΑΔΑ) 03142500-3 ΤΕΜ 480      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

1.12 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Ψωμί χωριάτικο (375 gr) 15811100-7 ΤΕΜ 1.750      
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ 15811000-6 ΤΕΜ 350      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

 

 

 

 

1.13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό 15131620-7 ΚΙΛΟ 135 8,40    
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο 15111100-0 ΚΙΛΟ 200 8,40    
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο 15111100-0 ΚΙΛΟ 40 6,30    
4 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο 15112130-6 ΚΙΛΟ 290 3,00    
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

1.14 ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Πατάτες 03212100-1 ΚΙΛΟ 520 0,70    
2 Τομάτες 03221240-0 ΚΙΛΟ 250 1,00    
3 Αγγούρια 03221270-9 ΤΕΜ 185 0,70    
4 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 ΚΙΛΟ 90 1,00    
5 Μαϊντανός (450 gr) 03221000-6 ΤΕΜ 35 0,45    
6 Λεμόνια 03222210-8 ΚΙΛΟ 63 1,50    
7 Μαρούλια 03221310-2 ΤΕΜ 130 0,80    
8 Άνηθος (450 gr) 03221000-6 ΤΕΜ 38 0,50    
9 Κρεμμύδια φρέσκα 03221113-1 ΚΙΛΟ 8 1,30    
10 Καρότα 03221112-4 ΚΙΛΟ 90 0,90    
11 Σέλινο 03221000-6 ΚΙΛΟ 36 1,30    
12 Σκόρδα 03221110-0 ΤΕΜ 90 0,45    
13 Λάχανα 03221410-3 ΚΙΛΟ 110 0,70    
14 Πράσα 03221000-6 ΚΙΛΟ 8 1,20    
15 Φασολάκια 03221212-5 ΚΙΛΟ 20 2,00    
16 Αρακάς φρέσκος 15331130-7 ΚΙΛΟ 20 2,00    
17 Μπρόκολα 03221430-9 ΚΙΛΟ 11 1,90    
18 Μελιτζάνες τσακώνικες 15331130-7 ΚΙΛΟ 35 1,30    
19 Κολοκυθάκια 03221250-3 ΚΙΛΟ 45 2,00    
20 Πιπεριά πράσινη 03221230-7 ΚΙΛΟ 27 1,80    
21 Σπανάκι 03221340-1 ΚΙΛΟ 55 1,50    
22 Πορτοκάλια 03222220-1 ΚΙΛΟ 90 1,30    
23 Μήλα 03222321-9 ΚΙΛΟ 260 1,00    
24 Μπανάνες 03222111-4 ΚΙΛΟ 260 1,50    
25 Μανταρίνια 03222240-7 ΚΙΛΟ 20 1,20    
26 Αχλάδια 03222322-6 ΚΙΛΟ 210 1,80    
27 Ροδάκινα 03222332-9 ΚΙΛΟ 70 1,60    
28 Πεπόνια 15332180-9 ΚΙΛΟ 50 1,50    
29 Καρπούζια 03222000-3 ΚΙΛΟ 70 0,45    
30 Κεράσια 03222333-6 ΚΙΛΟ 30 4,00    
31 Φράουλες 03222313-0 ΚΙΛΟ 60 3,50    
32 Νεκταρίνια 03222321-9 ΚΙΛΟ 50 1,60    
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

1.15 ΓΛΥΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Βουτήματα 15812200-5 ΚΙΛΟ 26      
2 Κωκάκια 15812200-5 ΚΙΛΟ 6      
3 Παστάκια 15812200-5 ΚΙΛΟ 3      
4 Μελομακάρονα 15812200-5 ΚΙΛΟ 10      
5 Βασιλόπιτα 15812200-5 ΚΙΛΟ 6      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

1.16 ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Νερό (6×1,5 lit) 15000000-8 ΤΕΜ 40      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

 

 

 

 

1.17 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Αρακάς κατεψυγμένος (1Kgr) 15331100-8 ΤΕΜ 70      
2 Φασολάκια κατεψυγμένα  (1Kgr) 15331100-8 ΤΕΜ 70      
3 Φύλλο σφολιάτας (800 gr)κατεψυγμένο 15812100-4 ΤΕΜ 25      
4 Φύλλο κρούστας (450 γρ) 15812100-4 ΤΕΜ 8      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Παγκάσιους φιλέτο 15221000-3 ΚΙΛΑ 152 5,50    
2 Βακαλάος ακέφαλος 03311220-0 ΚΙΛΑ 126 6,10    
3 Γαλέος φέτα 15221000-3 ΚΙΛΑ 63 4,50    
4 Γλώσσα φιλέτο 03311110-6 ΚΙΛΑ 63 7,00    
5 Καλαμάρι καθαρισμένο 15250000-5 ΚΙΛΑ 10 8,50    
6 Χταπόδι 15250000-5 ΚΙΛΑ 14 10,00    
7 Σουπιές καθαρισμένες 15250000-5 ΚΙΛΑ 7 11,50    
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

2ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

2.4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt 03333000-4 ΤΕΜ 225      
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt 03333000-4 ΤΕΜ 225      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

2.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Γάλα εβαπορέ  410 γρ 15511000-3 ΤΕΜ 240      
2 Τυρί σε φέτες για τοστ (συσκ. 10τεμ, 250 gr) 15541000-2 ΤΕΜ 52      
3 Ψωμί για τοστ (28 φέτες) σταρένιο (700 gr) 15811500-1 ΤΕΜ 30      
4 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ. x 125 gr) 15821110-3 ΠΑΚ 200      
5 Μπισκότα (300 τεμ.) ατομική συσκευασία 5,8 gr 15821200-1 ΠΑΚ 12      
6 Κέικ σε ατομική συσκευασία ( 42gr) 15812200-5 ΤΕΜ 125      
7 Ζάχαρη (1Kgr) 15831000-2 ΤΕΜ 100      
8 Ξύδι (5lt) 15871110-8 ΤΕΜ 1      
9 Τσάι πακέτο  (25 x 1 gr) 15864100-3 ΤΕΜ 12      
10 Χαμομήλι πακέτο  (25 x 1 gr) 15865000-9 ΤΕΜ 10      
11 Κακάο 125 gr 15841000-5 ΤΕΜ 20      
12 Καφές 0,5 kg 15861000-1 ΤΕΜ 160      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

2.6 ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Χυμός φυσικός πορτοκάλι 250 ml 15321100-5 ΤΕΜ 125      
2 Κρύο τσάι με γεύσεις 330 ml σε συσκευασία των 6 τεμ. 15860000-4 ΚΙΒΩΤΙΟ 200      
3 Αναψυκτικό (330 ml) σε συσκευασία των 6 τεμ. 15982000-5 ΚΙΒΩΤΙΟ 100      
          ΣΥΝΟΛΟ  
   

 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

3ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

3.2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟ ΦΠΑ
1 Γάλα εβαπορέ  410 γρ 15511000-3 ΤΕΜ 400      
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1Kgr) 15612130-1 TEM 400      
3 Ρύζι γλασέ (Σακί 25 Kgr) 15611000-4 ΚΙΛΟ 400      
4 Μακαρόνια Νο 6 (500gr) 15851100-9 ΤΕΜ 400      
5 Φακές  (Σακί 25 Kgr) 03212211-2 ΚΙΛΟ 360      
6 Φασόλια  (Σακί 25 Kgr) 03221210-1 ΚΙΛΟ 360      
7 Ζάχαρη (1 kg) 15831000-2 ΤΕΜ 470      
          ΣΥΝΟΛΟ  
        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΚΙΑΤΟ …../……/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   8/2020

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 1.10 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΝΑΙ    
2 1.11 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ    
3 1.12 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ    
4 1.13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ    
5 1.14 ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΑΙ    
6 1.15 ΓΛΥΚΑ ΝΑΙ    
7 1.16 ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΝΑΙ    
8 1.17 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΝΑΙ    
9 1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΝΑΙ    
10 2.4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΝΑΙ    
11 2.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ    
12 2.6 ΝΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΝΑΙ    
13 3.2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΚΙΑΤΟ …../……/2020

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email