278/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  278/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 31/2020 απόφασης της Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Ανάκληση και λήψη νέας απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 31/2020 απόφασης της Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Ανάκληση και λήψη νέας απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 31/2020 απόφαση του συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ.8/03-11-2020 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της  Κοινότητας Κάτω Διμηνιού  του Δήμου Σικυωνίων.

 

Αριθ. Απόφασης:  31/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ανάκληση  και λήψη νέας απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου   για παραχώρηση  αίθουσας  του Κοινοτικού Καταστήματος , στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγκαλιά-ζω»

 

Στα γραφεία της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού σήμερα την 3η του μηνός Νοεμβρίου του  έτους  2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ το Συμβούλιο της  Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν  τρείς (3), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Ιωάννης Μιχόπουλος Πρόεδρος    1. Ανδρέας Μανιώτης       Μέλος
  2. Γεώργιος Πανούσης Μέλος 2. Παπακρίβος Θωμάς   (Δεν συμμετείχε στην λήψη απόφαση λόγω κωλύματος)
  3. Γεωργία Γεωργίου Μέλος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Χάιδω Κλουτσινιώτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5Ο

Ο Πρόεδρος   εισηγούμενος το  5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης περί «Ανάκληση  και λήψη νέας απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου   για παραχώρηση  αίθουσας  του Κοινοτικού Καταστήματος , στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγκαλιά-ζω» έθεσε  στους  Συμβούλους  το άρθρο  3.3 «Κώλυμα  συμμετοχής συμβούλου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου» της αριθ. 88/21-8-2019 Εγκυκλίου περί «Λειτουργίας Κοινοτήτων»  προσθέτοντας  ότι ο κ. Γεώργιος Πανούσης  δεν μπορεί να συμμετέχει στην συζήτηση και  στην κατάρτιση αποφάσεως του θέματος διότι είναι πρόεδρος και κατ΄ επέκταση  και μέλος του συλλόγου «Αγκαλιά -ΖΩ» Τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν στην μη συμμετοχή του συμβούλου στη λήψη της απόφασης σύμφωνα με την αριθ. 88/21-8-2019 Εγκυκλίου περί «Λειτουργίας Κοινοτήτων». Ο πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση του θέματος πρότεινε την ανάκληση της αριθ. 11/2020 Απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου και την λήψη νέας απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος  στο σύλλογο «Αγκαλιά-ζω» προτείνοντας να παραχωρηθεί η ανατολική διπλή αίθουσα του 1ου ορόφου του Κοινοτικού  καταστήματος της Κοινότητάς μας, με την επιφύλαξη ότι αν υπάρξει θέμα νομιμότητας της λειτουργίας του Συλλόγου, η απόφαση αυτή θα ανακληθεί. Συνεχίζοντας είπε ότι η απόφασή αυτή θα ισχύει, μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Συμβουλίου

Στη συνέχεια  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου  το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα ,τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), την παρ 4 άρθρο 83 και παρ. 3 άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε στο θέμα αυτό.

        

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

  1. Την ανάκληση της αριθ. 11/2020 απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου.
  2. Την παραχώρηση της ανατολικής διπλής αίθουσας του 1ου ορόφου του κοινοτικού καταστήματος της

Κοινότητάς Κ. Διμηνιού, στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Χωριού «Αγκαλιά-ΖΩ», με την επιφύλαξη  ότι

αν υπάρξει θέμα νομιμότητας της λειτουργίας του Συλλόγου, η Απόφαση αυτή θα ανακληθεί.

  1. Η απόφασή αυτή θα ισχύει, μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Συμβουλίου

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μιχόπουλος

 Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω εκετεθέντα,    – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την αριθ. 31 /2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Ανάκληση και λήψη νέας απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση αίθουσας

του Κοινοτικού Καταστήματος στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

Β. Μετά την λήψη της παρούσας παύει η ισχύς προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 278/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email