278/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 278/2019   Θέμα: Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

23ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. α του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, συντάσσει και τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

 • την υπ’ αριθμ. 252/2019 (Ψ7ΑΔΩ1Θ-1ΗΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Σχεδίου Π/Υ έτους 2020,
 • την υπ’ αριθμ. οικ. 55905/29.07.2019 (Β’3054) Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομικών & Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020,
 • την υπ’ αριθμ. 2290/29.11.2019 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2020,
 • τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και γενικά τον Προγραμματισμό των έργων, εργασιών και προμηθειών του Δήμου.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης 2019, μέχρι σήμερα, δηλαδή:

α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και

β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

 

 • Ότι το ταμειακό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε:
Τακτικά έσοδα 2.270.000,00 €
Έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα

Έκτακτα έσοδα ειδικευμένα

553.121,16 €

2.120.755,81

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 4.943.876,97 €

 

 

 

 

 

 • Τις καθοδηγητικές εγκύκλιες διαταγές τις σχετικές με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της χρήσης 2020 και
 • Τις διαφαινόμενες δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων του Δήμου Σικυωνίων και τις πιθανές δαπάνες, τις προβλεπόμενες για την εκτέλεση των περιληφθέντων στο Τεχνικό Πρόγραμμα κοινωφελών έργων και για την αντιμετώπιση γενικά των αναγκών των διαφόρων Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την από 12.2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2020, που ακολουθεί:

 

Με την υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β’ 3054) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2020 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Ε.Ε. συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασή της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έτσι όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπέβαλλε προς την Οικονομική Επιτροπή, προσχέδιο Π/Υ έτους 2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Παρεμπιπτόντως, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα στο Δήμο μας Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, η Οικονομική Επιτροπή, επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) έτσι όπως ισχύει σήμερα, με την υπ’ αριθ. 252/2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΔΩ1Θ-4ΝΩ) απόφασή της, κατάρτισε σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020, το οποίο η Στατιστική Ανταποκρίτρια του Δήμου, ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. την 28/11/2019, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), να διατυπώσει γνώμη επ’ αυτού, διαδικασία υποχρεωτική για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

Πράγματι το Παρατηρητήριο, με την υπ’ αριθ. 2290/29-11-2019 γνώμη του επί του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ, διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί πλήρως όλες οι οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και συνεπώς, μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην τελική ψήφιση αυτού. Σημειωτέον ότι, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020, είναι τα στοιχεία εκτέλεσης Π/Υ μηνός Αυγούστου 2019, έτσι όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β’ 3054) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00. Τονίζεται όμως, ότι δε θα υπάρξει εγγραφή για έσοδα από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρ. 27 ν. 3756/2009), λόγω λήξης του σχετικού προγράμματος την 31.12.2016. Η απώλεια για τα έσοδα του Δήμου μας ανέρχεται σε € 528.081,83 ετησίως.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις, παρά μόνο εξορθολογισμός των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2020 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2019, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ. Αύξηση και μάλιστα σημαντική, θα υπάρξει στο κονδύλι των εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τις επιταγές του άρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 87) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Η συγκεκριμένη κράτηση άρχισε να ισχύει από 1/1/2017, υπολογίζεται δε ότι θα βαρύνει σε βάθος τριετίας τον προϋπολογισμό του Δήμου κατά € 170.000,00 ετησίως.

Τέλος, σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. έτους 2020, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκρισή του και προώθησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τελική ψήφισή του, σε ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

                                          

Κιάτο, 02 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Λέγγα Μ. & Κατσιμπούλα Α.

 

Α. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2020, που έχει κατά γενική ανακεφαλαίωση όπως παρακάτω:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31.283.297,93
Έξοδα                                                 € 31.098.141,35
(+) Αποθεματικό                              € 185.156,58
(=) ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ € 31.283.297,93

 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να εισαγάγει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email