278/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  278/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ.  συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11548/27-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 64, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος   12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης                  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Η ΜΗΚΩΝΗ», η οποία συστάθηκε με την αριθ. 322/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 2199/Β’/30-09-2011 και τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα αντίστοιχα ΦΕΚ,  ως προς την ετήσια τακτική επιχορήγησή του από το Δήμο, (αριθ. 6/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 132/Δ’/27-1-2014, με την αριθ. 393/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 432/Δ’/21-2-2014, με την αριθ. 371/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ  3325/Δ’/11-12-2014,  και με την αριθ. 489/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 1241/Δ/11-4-2017).

 

 

Β.  Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και την αριθ. 102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί, «Συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α α΄και β΄ βαθμού».

 

Ακολούθως εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

Το Νομικό Πρόσωπο θα  διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο με αναλογία, 3/5 των μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και τα 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις, σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται :

 • 3 μέλη από την πλειοψηφία
 • 2  μέλη από την μειοψηφία
 • 3  μέλη  Δημότες
 • 1 μέλος  εκπρόσωπος των εργαζομένων  και εφόσον η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους, το μέλος αντικαθίσταται από Δημοτικό Σύμβουλο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2)  και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. Ζάρκο Δημήτριο        Πρόεδρο          αναπληρούμενο   από τον        Σωτηρόπουλο Ιωάννη
 2. Δομετίου Βασίλειο Αντι/δρο                    «                             «            Σώκο  Δημήτριο
 3. Τσολάκο Γεώργιο Μέλος                      «                             «            Κουτρέτση Σπυρίδων

 

δημότες μέλη πρότεινε τις  κ. κ.

   ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. Δουβή Κων/να  Μέλος           αναπληρούμενη   από την       Σαρχάνη – Βίλκα Βασιλική
 2. Πήχα Μαρία «                              «                       «                Χρυσανθακοπούλου Αγγελική
 3. Ρόκου Βαλεντίνα                  «                              «                       «                Λεβιδιώτη Σοφία

 

και κάλεσε τις παρατάξεις της μειοψηφίας να προτείνουν  τακτικά και αναπληρωματικά μέλη,  οι οποίες πρότειναν τους κ.κ.:

        ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. Συριάνο Κων/νο             Μέλος            αναπληρούμενο   από τον      Νανόπουλο  Βασίλειο
 2. Χουσελά Ευάγγελο         «                              «                           «            Σαρχάνη Κων/νο
 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος   «                              «                           «            Σαρχάνη Κω/νο
 4. Νανόπουλος Βασίλειος        «                              «                           «            Μπακόλια Παναγιώτη

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την πρόταση του Προέδρου
 • την πρόταση των παρατάξεων της μειοψηφίας
 • το αποτέλεσμα της διεξαχθείσας φανερής ψηφοφορίας
 • ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά  Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.:  Λέγγα Κ. , Συριάννου Κ. , Γαλάνη Β. , Γκούμα Στ. , Κατσιμπούλα Αντ. , Ζαχαρόπουλο Ν. , Ρουμπέκα Γ. , Χουσελά Ε.  και  Νανόπουλου Β. .  

 

Α.  Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί,  το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, 

«’Η Μηκώνη»  ως ακολούθως:

 1. Ζάρκος Δημήτριος           Πρόεδρος   αναπληρούμενος  από τον  Σωτηρόπουλο  Ιωάννη
 2. Δομετίου Βασίλειο         Αντι/δρο               «                           «         Σώκο  Δημήτριο
 3. Τσολάκος Γεώργιος           Μέλος              «                            «        Κουτρέτση Σπυρίδων
 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος      «                        «                            «         Σαρχάνη Κω/νο
 5. Νανόπουλος Βασίλειος      «                        «                            «        Μπακόλια Παναγιώτη 
 6. Δουβή Κων/να      «                        «                     από την  Σαρχάνη – Βίλκα Βασιλική     (Δημότες) 
 7. Πήχα Μαρία «                         «                            «       Χρυσανθακοπούλου Αγγελική       «
 8. Ρόκου Βαλεντίνα                       «                         «                            «       Λεβιδιώτη Σοφία                                  «

9.  Μαστοράκης Δημήτριος          «       αντικαθιστά τον εκπρόσωπο των εργαζομένων σύμφωνα με την αριθ. 52/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  αναπληρούμενος  από τον  Μυττά   Ιωάννη

 

Β. Η Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2) και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  278/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email