278/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 37ο/14-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31-12-2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9507/10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31-12-2018», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τo από 12.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων, αναλυτικά ως εξής:

1.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.00.6121.003 με τίτλο «Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου», ποσού 8.640,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.640,00 €.

2.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6012.003 με τίτλο «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», ποσού 29.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.000,00 €.

3.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6012.004 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015)», ποσού 2.500,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

4.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6041.001 με τίτλο «Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ», ποσού 5.282,40 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.282,40 € .

5.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6051.001 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)», ποσού 28.500,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού 11.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.700,00 € .

6.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6051.004 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π.)», ποσού 5.600,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.600,00 € .

7.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6051.006 με   τίτλο   «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)», ποσού 22.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού 1.500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 20.500,00 € .

8.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6051.008 με   τίτλο   «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ.)», ποσού 5.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού   800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.200,00 € .

9.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.10.6051.016 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ )», ποσού 8.500,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού   800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.700,00 €        .

10.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.20.6021 με   τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», ποσού 102.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού   7.600,00 € προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 94.400,00 €      .

11.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.30.6051.001 με τίτλο   «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)», ποσού 10.500,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού   4.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.700,00 € .

12.- Από την πίστωση των Κ.Α. 02.70.6021 με τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 108.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση   ποσού   3.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 105.000,00 €    .

         Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού ( 4.000,00 + 1.000,00 + 2.500,00 + 3.000,00 + 11.800,00 + 2.000,00 + 1.500,00 + 800,00 + 800,00 + 7.600,00 + 4.800,00 + 3.000,00) 42.800,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει:

1.- Στον Κ.Α. 02.00.6053.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», πίστωση ποσού 600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.600,00 €.

2.- Στον Κ.Α. 02.00.6126 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», πίστωση ποσού 9.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 34.000,00 €.

3.- Στον Κ.Α. 02.10.6011.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 13.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 571.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 584.000,00 €.

4.- Στον Κ.Α. 02.10.6011.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 4.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 111.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 115.000,00 €.

5.- Στον Κ.Α. 02.10.6055.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.», πίστωση ποσού 3.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 9.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.500,00 €.

6.- Στον Κ.Α. 02.15.6041.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005», πίστωση ποσού 1.200,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.682,36 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.882,36 €.

7.- Στον Κ.Α. 02.30.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 266.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 271.500,00 €.

8.- Στον Κ.Α. 02.35.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 6.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 106.000,00 €.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6051.001 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», ποσού 15.500,00 € , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.200,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 13.300,00 €

Στον Κ.Α. 02.20.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 2.200,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 314.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 316.200,00 €.

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο12 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                               (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • το από 12.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1. Από ΚΑ 02.00.6121.003με τίτλο   «Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου», ποσού 8.640,00 € μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.640,00€.

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πιστώσεις συνολικού ποσού

42.800,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6053.001 των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», πίστωση ποσού 600,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.600,00€.
2. Από ΚΑ 02.10.6012.003με τίτλο   «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», ποσού 29.000,00€   μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.000,00€. 1.2 Στον ΚΑ 02.00.6126 των εξόδων με τίτλο «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», πίστωση ποσού 9.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 34.000,00 €.
3 Από ΚΑ 02.10.6012.004με τίτλο   «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015)»,   ποσού 2.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€ . 1.3 Στον ΚΑ 02.10.6011.001 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 13.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 571.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 584.000,00€.
4 Από KA 02.10.6041.001με τίτλο   «Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ»,   ποσού 5.282,40€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.282,40€. 1.4 Στον ΚΑ 02.10.6011.002 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 4.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 111.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 115.000,00€.
5 Από ΚΑ 02.10.6051.001με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)»,   ποσού 28.500,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού 11.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.700,00 €. 1.5 Στον ΚΑ 02.10.6055.001 των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.», πίστωση ποσού 3.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 9.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.500,00€.
6 Από ΚΑ 02.10.6051.004με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π.)», ποσού 5.600,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση   ποσού 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.600,00€. 1.6 Στον ΚΑ 02.15.6041.002 των εξόδων με τίτλο «Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης                  που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005», πίστωση ποσού 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.682,36 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.882,36€.
7 Από ΚΑ 02.10.6051.006με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)», ποσού 22.000,00€ μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 20.500,00 €. 1.7 Στον ΚΑ 02.30.6011 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 266.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 271.500,00€.
8 Από ΚΑ 02.10.6051.008με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ.)», ποσού 5.000,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση   ποσού     800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.200,00€. 1.8 Στον ΚΑ 02.35.6011 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 6.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 106.000,00€.
9 Από ΚΑ 02.10.6051.016 με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ )», ποσού 8.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.700,00 €.
10 Από ΚΑ 02.20.6021με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», ποσού 102.000,00€   μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση     ποσού 7.600,00€ προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 94.400,00 €.
11 Από ΚΑ 02.30.6051.001με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)», ποσού 10.500,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού     4.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.700,00€.
12 Από ΚΑ 02.70.6021με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 108.000,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση   ποσού 3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 105.000,00€.
2.1 Από ΚΑ 02.20.6051.001με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», ποσού 15.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 13.300,00€. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 2.200,00€ 2.1 Στον ΚΑ 02.20.6011 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 2.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 314.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 316.200,00   €.

        

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-09-2018

Print Friendly, PDF & Email