277/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

277/2022

  16ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  (1ο Μονομελές) (σε ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μετά από -γνωμοδότηση-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 26/7/2022 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Αντιγόνης Κατσαβού που συμπερασματικά αναφέρει ότι «…. κατά την εκδίκαση της ανακοπής , αναζητήθηκε στα αρχεία του Δήμου το αποδεικτικό κοινοποίησης του βεβαιωτικού καταλόγου  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να προσκομισθεί στο δικαστήριο καθώς και αποδεικτικό κοινοποίησης της ταμειακής βεβαίωσης, πλην όμως δεν ανευρέθησαν, φρονώ ότι δεν είναι πιθανή η ευδοκίμηση ενδίκων μέσων, πλην όμως έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου να αποφασίσει εάν θα ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 141/3.7.2007 ανακοπή
  • την Α147/2022 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 254/2022 (ΨΕΝΥΩ1Θ-ΗΦ2) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 26.7.2022 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α147/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου αναφορικά με την 141/3.7.2007  ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email