277/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  277/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 69/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.αρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 69/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019»,   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 69/2020 με ΑΔΑ : 6ΩΓΦΟΛΩ5-Χ57 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                         

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 17/23-11-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 69/2020

Θέμα : Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.

Στο Κιάτο σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 598/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018 και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.   Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Τσιώτος Βλάσιος Μέλος
2.   Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος    
3.   Αδαμοπούλου Πατρινιά Μαρία (Πατρίτσια)                             Μέλος    
4.   Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος    
5.   Καραβάς Ανδρέας Μέλος    
6.   Παπαβασιλείου Νικόλαος »    
7.   Πλατής Κων/νος     Εκ/πος Λ/Τ Αν/κο Μέλος  
8.   Τσατσάνης Βασίλειος Μέλος    

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα  Α΄ εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 23-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής:

ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρίθμ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, λόγω μη αναγραφής της φράσης «και τροποποίησης του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)».

 

Μετά το με αρίθμ. πρωτ. 162409/15-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» το οποίο απευθύνεται στο Δήμο Σικυωνίων και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Σικυωνίων»  και με αφορμή την αρίθμ. 193/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» μας ζητά να τους διευκρινίσουμε σχετικά με τη διατύπωση του Διατακτικού της εν λόγω απόφασης που αναγράφει ότι «Εγκρίνει τη τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων όπως αυτό αναγράφεται στην αρίθμ. 33/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.», δεδομένου ότι η αρίθμ. 33/2020 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος   και δεν αναγράφει σχετικά με την τροποποίηση του   Ο.Π.Δ. . 

 

Προτείνεται για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. {Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων} η λήψη νέας απόφασης με θέμα «Ορθή επανάληψη της αρίθμ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019», ως είχε δηλαδή και η από 29 Μαΐου 2020 εισήγηση για την οποία ελήφθη η αρίθμ. 33/2020 Απόφαση του Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. , η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 159/2020 (ΑΔΑ: Ω6Γ4Ω1Θ-140Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 122029, 108865/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΔΥΟΡ1Φ-4ΡΧ) απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.-

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • το από 23-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • Τις αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ:6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) και 80/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ67ΟΛΩ5-448) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020» και περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 αντίστοιχα.
 • Την αριθ. 296/2019 (ΑΔΑ:Ω7ΩΟΩ1Θ-Μ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΟΕΩ1Θ-Β37) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. πρωτ. 16109,8660/13-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικ. έτους 2020.
 • Την αριθ. 33/2020 (ΑΔΑ:6ΞΒΠΟΛΩ5-ΔΨ2) Α.Δ.Σ.
 • Την αριθ. 159/2020 (ΑΔΑ:Ω6Γ4Ω1Θ-140) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 122029,108865/23-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΔΥΟΡ1Φ-4ΡΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • Την αριθ. 193/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.
 • Το με αριθ. πρωτ. 162409/15-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 (ΑΔΑ:6ΞΒΠΟΛΩ5-ΔΨ2) Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού-Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019 και εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 23/11/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου 

 

 

Εγκρίνει, την 69/2020 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019», και συγκεκριμένα ως προς το σκέλος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης,  (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 ,  όπου και η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 277/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email