277/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 277/2019   Θέμα: Προϋπολογισμός & Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων                             «Η ΜΗΚΩΝΗ», οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

22ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Προϋπολογισμός & Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.)

του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»,

οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 58/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Σικυωνίων, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του για το οικονομικό έτος 2020.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις οδηγίες της 55905/29.07.2019 ΚΥΑ (Β’3054),
  • την 57/2019 (ΨΓ4ΨΟΚΣ8-3ΨΤ) απόφαση ΝΠ «σχέδιο προϋπολογισμού 2020»,
  • την 2246/21.112019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,
  • την 58/2019 (Ψ75ΔΟΚΣ8-6Ρ8) απόφαση ΝΠ «προϋπολογισμός 2020»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Λέγγα Μ. & Κατσιμπούλα Α.

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», οικονομικού έτους 2020, όπως παρουσιάζονται στην 58/2019 απόφαση και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

έσοδα :

940.914,05 €

έξοδα : 940.766,15 €
αποθεματικό : 147,90 €

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email