277/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Ορθή  Επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  277/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) μετά  τροποποίησης  της συστατικής πράξης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.11548/27.09.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος   12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος

 

15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης                  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) μετά  τροποποίησης  της συστατικής πράξης», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το άρθρο 255  παρ 1 , του Ν. 3463/06, ……….οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:

 • τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.
 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
 • Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Β. Το αριθ. 107/10.6.96 (τεύχος Α΄) Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το αριθ. 136/96 Προεδρικό Διάταγμα συνιστάται Ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ» στην οποία προβλέπεται (7) μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα: (Σχετική  η αριθμ. 185/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυώνος (Κιάτου).

α. Τέσσερα (4) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου,

β. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής,

γ. Δύο (2) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα, προστίθεται εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.

 

Γ. Το αριθ. 1070/ 30.8.00 (τεύχος Β΄) Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 11072/12-7-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου  τροποποιήθηκε  ως προς την επωνυμία   από «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΙΑΤΟΥ» σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» καθώς και η επέκταση της περιοχής αρμοδιότητάς της στα υπόλοιπα διαμερίσματα του νέου διευρυμένου Δήμου  Σικυωνίων βάσει του Ν. 2539/97 (Καποδίστρια), (Σχετική  η αριθμ. 153/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων).

 

Γ. Το αριθ.4538/30-12-2016 (τεύχος Β΄) Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε όλη την εδαφική περιφέρεια  του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων (ν. 3852/2010) με την αριθμ. 239165/23-12-2016 (ΦΕΚ 4538/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Κατόπιν της αριθ. 441/2016  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων).

 

Δ. Το αριθ. 3410/10-8-2018 (τεύχος Β΄) Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε  η αριθμ.  134240/13-7-2018   απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης  Σικυωνίων»  ως προς το άρθρο 3 αυτής που αναφέρεται στην περιουσία της επιχείρησης. (Σχετική  η αριθμ. 178/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων).

 

Ε. Το αριθ. 134/9-8-2019  (τεύχος Α΄) Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε  η παρ.  2  του  άρθρο 6  του Ν. 4623/2019 που αναφέρει.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

 

ΣΤ. Το  αριθ. 139/31-8-2019 (τεύχος  πρώτο) ΦΕΚ  στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 4625/2019, όπου στην περίπτωση  α΄  της παρ. 6 του άρθρου 10  τροποποιήθηκε  η  παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, όπου αναφέρει ότι η  ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.

 

Με βάση  τις  ανωτέρω διατάξεις   (παρ.  2  του  άρθρο 6  του Ν. 4623/2019) και (περιπτ. α΄ της παρ. 6  του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019)  καθίσταται ανάγκη όπως τροποποιήσουμε την διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΕΥΑΣ ) Σικυωνίων, σύμφωνα με τις επιταγές  του κώδικα  από   (7) μελές  διοικητικό συμβούλιο  που είναι μέχρι σήμερα  σε  (11) μελές διοικητικό συμβούλιο .     Με την παρ. 1  του  άρθρου  6  του Ν. 4623/2019  προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών  καθώς και των συνδέσμων τους,  κατά συγκεκριμένη αναλογία τα τρία πέμπτα (3/5)  των μελών,  συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους,  υποδεικνύονται από το Δήμαρχο και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

 

και πρότεινε τα παρακάτω μέλη  για την συγκρότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου  ότι   για τον υπολογισμό  της αναλογίας  της παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου το ένα τρίτο (1/3), σας γνωρίζουμε  πως  λόγω  ανεπάρκειας  ικανού  αριθμού  γυναικών  αφού στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει μόνο μία γυναίκα  και δεν επιθυμεί  την συμμετοχή της στην εν λόγω συγκρότηση:

 

       TAKTIKA      ΜΕΛΗ                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 1. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο Δήμαρχο, ως Πρόεδρο     1. Μυττά  Ιωάννη
 2. Θελερίτης Γεώργιος                                            Μέλος      2. Σώκος  Δημήτριος
 3. Φιακάς Παναγιώτης «            3. Τσολάκος  Γεώργιος
 4. Ζάρκος Δημήτριος                                                   «            4. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «            5. Τσιόγκας  Νικόλαος
 6. Κουβάτσου Ασπασία (Δημότισσα)               «            6.  Καραχοτζίτης  Νικόλαος (Δημότης)
 7. Μπούρης Ευάγγελος (Δημότης) «            7. Χρυσικός   Παύλος  (Δημότης)

 

Στη συνέχεια με βάση την παραπάνω διάταξη,  κάλεσε τις  παρατάξεις της Μειοψηφίας να προβούν στον ορισμό των δύο πέμπτων (2/5)  σε 11μελή Διοικητικό Συμβούλιο:

 

Η παράταξη του κ. Λέγγα  Μάρκου πρότεινε τους Δημοτικού Συμβουλου κ.κ. :

 

         TAKTIKA      ΜΕΛΗ                                                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 1. Κατσιμπούλας Αντώνιος                                    1. Ζαχαρόπουλος  Νικόλαος
 2. Γαλάνης Βασίλειος                             2. Νανόπουλος Βασίλειος

 

Η παράταξη του κ. Σαρχάνη Κων/νου πρότεινε τους Δημοτικού Συμβουλου κ.κ. :

 

          TAKTIKA      ΜΕΛΗ                                                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.- Σαρχάνης    Κων/νος                                                                     1.- Παπαβασιλείου   Νικόλαος

2.- Μπακόλιας  Παναγιώτης                                                             2.- Νανόπουλος    Βασίλειος

 

Οι λοιπές  Δημοτικές  παρατάξεις δεν πρότειναν  υποψηφίους  για  μέλη της ΔΕΥΑΣ.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 442/16-9-2019 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων της Επιχείρησης, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε  το μέλος που εκλέχθηκε μετά από Γεν. Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε  και ορίστηκε  ως  τακτικό μέλος ο κ. Κόλλιας  Παναγιώτης  και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μαγκιρίδης  Πέτρος,.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι, ο  Κοινωνικός  Φορέας είναι το ΤΕΕ, όπου  μέλος  από τον  Φορέα  με βάση το αριθ. …………….  έγγραφό του ορίζεται ο κ.  Εμμανουηλίδης Ιωάννης ο  οποίος  είναι  μέλος  του,  έχει εμπειρία  σε θέματα  τεχνικά και  ύδρευσης συναφείς με το αντικείμενο και  έχει εκπονήσει μελέτες τεχνικών έργων στους  ποταμούς  «Κύριλλο» και   «Όλβιο»  του Δήμου μας και έχει διατελέσει προϊστάμενος στην Πολεοδομία Ξυλοκάστρου για δέκα (10) χρόνια.

και  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980 (Α΄191)
 • την ισχύουσα νομοθεσία, παρ 1 , Άρθρο 255 του Ν. 3463/06.
 • την παρ. 1 και 2  του  άρθρο 6  του Ν. 4623/2019.
 • την περιπτ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.
 • την διεξαχθείσα ψηφοφορία μεταξύ των μελών,  και
 • τη διαλογική συζήτηση , ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,     

 

Α.  Ομόφωνα:

 

 • Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί , τη Συστατική Πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων»,  (αριθ. 185/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 107/10.6.96 (τεύχος Α΄)   ως προς το άρθρο 5 αυτής και συγκεκριμένα,  στην διοίκηση της επιχείρησης από (7) μελή  που είναι μέχρι σήμερα σε (11)μελή, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 2 του  άρθρο 6  του Ν. 4623/2019  και την περιπτ.  α΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.

ως ακολούθως:

 

– Από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο.

– Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην

παράταξη του Δημάρχου. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου,

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους

αναπληρωτές τους.

– Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον

αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει

τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου συγκαλεί σε  γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν,

– Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπο περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς

με το αντικείμενο της  επιχείρησης και

– Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο

της Επιχείρησης .

 

    Η τροποποίηση της συστατικής πράξης  δεν προκαλεί έξοδα στον προϋπολογισμό  του Δήμου μας.

 

Β.- Κατά  Πλειοψηφία:  (Για την  συγκρότηση)

 

Υπέρ,  της πρότασης του Προέδρου τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 

 

1) Ι. Μυττάς                   6) Π. Φιακάς                11) Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα     16) Π. Μπακόλιας

2) Γ. Θελερίτης             7) Δ. Σώκος                  12) Β. Δομετίου                                  17) Ν. Παπαβασιλείου   

3) Σ. Κουτρέτσης         8) Ν. Τσιόγκας           13) Δ. Παπαγεωργίου                      18) Β. Νανόπουλος

4) Ι. Σωτηρόπουλος    9) Δ. Ζάρκος                14) Γ. Ρουμπέκας                                        

5) Γ. Τσολάκος           10) Β. Αλεξόπουλος    15) Κ. Σαρχάνης

 

Κατά,  της πρότασης του Προέδρου τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

1)  Μ. Λέγγας                         4)  Δ. Μαστοράκης            7) Α. Κατσιμπούλας   

2)  Ν. Ζαχαρόπουλος          5)  Κ. Συριάνος                    8)  Ε. Χουσελάς

3)  Σ. Γκούμας                        6)  Β.Γαλάνης                       

 

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί,  το 11/μελές Διοικητικό Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. (Ειδικού σκοπού)  με την επωνυμία   Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ως ακολούθως :

 

 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων Δήμαρχος ως Πρόεδρο, αναπληρούμενος από τον Μυττά Ιωάννη  
 2. Θελερίτης Γεώργιος                                         Μέλος                        «                     «        Σώκο  Δημήτριο
 3. Φιακάς Παναγιώτης                                              «                             «                      «       Τσολάκο Γεώργιο
 4. Ζάρκος Δημήτριος                                     «                             «                      «       Σκαρμούτσο Νικόλαο
 5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                              «                             «                      «       Τσιόγκα  Νικόλαο
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος    «                             «                      «       Παπαβασιλείου Νικόλαο
 7. Μπακόλιας Παναγιώτης     «                              «                      «       Νανόπουλο Βασίλειο
 8. Κόλλιας Παναγιώτης(εκπρόσωπος των εργαζομένων)   «                      «       Μαγκιρίδη Πέτρο
 9. Εμμανουηλίδης Ιωάννης (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα) «                      «       Σπηλιώτη Κων/νο
 10. Κουβάτσου Ασπασία  (δημότισσα)                                     αναπληρούμενη      «       Καραχοτζίτη Νικόλαο
 11. Μπούρης Ευάγγελος   (δημότης)                                         αναπληρούμενος     «       Χρυσικό Παύλο

 

Γ. Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί, τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου (31-12-2023) και σε κάθε  περίπτωση  λήγει  το αργότερο τρείς (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου (Παρ. 3 άρθρο 3 ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  2 του ν. 4483/17 και την παρ. 2 του άρθρου 348 του ν. 4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του ν. 4604/19).

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  277/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email