277/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 277/2018

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 19/07/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία ακολουθεί:

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 19/07/2018

Πληροφορίες: Π. Μακαβέλου

ΠΡΟΣ:

1. κ. Πρόεδρο ΔΣ Δήμου Σικυωνίων

2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: “ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 6. του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 7. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 8. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 9. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 10. του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 & 13 έως 15,
 11. 11.του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 12. του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 14. της υπ’ αριθμ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1781Β΄/23.05.17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 15. της εγκυκλίου με αρ. 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών “Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού”

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018.
 2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής Κ.Α. και ποσά, Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018:
Για το Δήμο Σικυωνίων:
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 02.10.6634.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 5.994,35
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,77
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,77
       
Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 6634.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 798,31
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 15.6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.998,75

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 23.744,95 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 19.149,15 και Φ.Π.Α.: € 4.595,80).

Η διενέργεια και εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτη με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, προϋπολογισμού € 23.744,95 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η Υπάλληλος της Τ.Υ.

Πηνελόπη Μακαβέλου

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Συνημμένα:

 1. Υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
 2. Υπ’ αριθμ. 285/2018 Π.Α.Υ. του Δήμου
 3. Υπ’ αριθμ. 32/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Υπ’ αριθμ. 46/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Υπ’ αριθμ. 38/2018 Α.Δ.Σ. ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 6. Υπ’ αριθμ. 46/2018 Π.Α.Υ. ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 7. Υπ’ αριθμ. 62/2018 Α.Δ.Σ. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 8. Υπ’ αριθμ. 59/2018 Π.Α.Υ. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 23/2018 σχετική μελέτη,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €23.744,95 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €19.149,15 και ΦΠΑ: €4.595,80).

H εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με την 23/2018 μελέτη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα εγκρίνει την μελέτη.

Η δαπάνη της προμήθεια θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2018 και συγκεκριμένα:

Για το Δήμο Σικυωνίων:
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 02.10.6634.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 5.994,35
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,77
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,77
       
Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 6634.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 798,31
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»:
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α. 24%)

1 15.6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.998,75

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 277/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email