277/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 277/2017

Περίληψη : Αποδοχή Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ 572), με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του                           κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11921/21.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπούρης Ευάγγελος  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14. Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος   16.Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                    
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός Παύλος  
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Λαλιώτης Γεώργιος    
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10.Κελλάρης Βασίλειος 11.Μπακόλιας Παναγιώτης    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)    
Απόντες: 1.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20/07/17 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Α΄ προ Ημερήσιας Διάταξης θέμα με τίτλο: Αποδοχή Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ 572), με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §7 του Ν. 3852/2010 και με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου                                             Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) κ. Φαρμάκη Παναγιώτη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27/07/2017 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Με την με Α.Π.: ΔΑΕΕ/1136/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/27.07.2017 (ΑΔΑ: 78Α3465ΧΘΞ-Ψ2Ο) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών, δεσμεύτηκε πίστωση ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1.ΙΒ), για τη χρηματοδότηση του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Σικυωνίων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, μεταβιβάζεται η πίστωση ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), στο Δήμο Σικυωνίων, ο οποίος θα αναλάβει την δημοπράτηση, την ανάρτηση, την υλοποίηση και την παραλαβή του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων».

Τα αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ως εκ τούτου ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σικυωνίων, ως Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για το προσυμβατικό στάδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο για ο συμβατικό στάδιο και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: ΔΑΕΕ/1136/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/27.07.2017 (ΑΔΑ: 78Α3465ΧΘΞ-Ψ2Ο) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί δέσμευσης πίστωση ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1.ΙΒ), για τη χρηματοδότηση του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Σικυωνίων.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1136/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/27.07.2017 (ΑΔΑ: 78Α3465ΧΘΞ-Ψ2Ο) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών,
  • την από 27/07/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) κ. Φαρμάκη Παναγιώτη

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα έκτακτο & κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §7 του Ν.3852/2010.

2.Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1136/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/27.07.2017 (ΑΔΑ: 78Α3465ΧΘΞ-Ψ2Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών,με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1.ΙΒ), για τη χρηματοδότηση του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Σικυωνίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) ορίζονται τα εξής:

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,

Προϊσταμένη Αρχή για το προσυμβατικό στάδιο είναι η Οικονομική Επιτροπή

                                   για το συμβατικό στάδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, θα προβεί στην απαιτούμενη τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, για την εγγραφεί της προαναφερθείσας πίστωσης.  

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 277/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email