276/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

276/2022

  15ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ προσδιορισμός αποζημίωσης με ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 275/2022 (Ω3Ν7Ω1Θ-ΕΒ0) απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 12375/09-08-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αριθμ. 12130/04-08-2022 αίτησης της κας Αναγνωσταρά  Μαρία του Νικολάου και του κου Αναγνωσταρά  Ιωάννη του Νικολάου, με την οποία ζητούν να ληφθεί σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά τους που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα σύμφωνα με τις τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων :  «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983  και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 060114 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 89, έχει αρχικό εμβαδόν 218,34τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση  217,25τμ.

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει :

  • στην κα Αναγνωσταρά Μαρία του Νικολάου και της Ζωής κατά ποσοστό 26,67% , σύμφωνα  με τα υπ΄αριθμ. 143&144/1-12-1995 Συμβόλαια της συμβολαιογράφου Πειραιά Δήμητρας Μανιδάκη,
  • στον κο Αναγνωσταρά Ιωάννη του Νικολάου και της Ζωής κατά ποσοστό 16,67% , σύμφωνα  με το υπ΄αριθμό 143/1-12-1995 Συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Δήμητρας Μανιδάκη,
  • στον κο Τζέτο Νικόλαο κατά ποσοστό 23,33% (άνευ αναγραφής τίτλων) και
  • στον κο Τζέτο Νικόλαο κατά ποσοστό 33,33% (άνευ αναγραφής τίτλων).

 

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της κας Αναγνωσταρά  Μαρίας του Νικολάου, όσον αφορά το 26,67% της ιδιοκτησίας της  με ΚΑ 060114 και αποκλειστικά για τα 9,71 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα,  με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε   9,71×152,80=1.483,688 €.

Για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κου Αναγνωσταρά  Ιωάννη του Νικολάου, όσον αφορά το 16,67% της ιδιοκτησίας του με ΚΑ 060114 και αποκλειστικά για τα 6,07 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα,  με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε   6,07×152,80=927,496 €.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές οφειλές της ιδιοκτησίας που αφορούν σε προσκύρωση εδαφικής λωρίδας (προσκύρωση προς τρίτους ή φορέα) και αντιστοιχούν σε 0,25τ.μ. και 0,15τ.μ. αντίστοιχα δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν με την ίδια διαδικασία.

 

Επισυνάπτονται :

Αίτηση

Πίνακας Πράξης Εφαρμογής

Συμβόλαιο

 

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα παραπάνω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Β. Καθορίζει ως κάτωθι, το ύψος των υποχρεώσεων που αφορά, σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ανά συνιδιοκτησία του με ΚΑ 060114  ακινήτου με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€, σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 12375/09.08.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

Οι λοιπές οφειλές της ιδιοκτησίας που αφορούν σε προσκύρωση εδαφικής λωρίδας (προσκύρωση προς τρίτους ή φορέα) και αντιστοιχούν σε 0,25τ.μ. και 0,15τ.μ. αντίστοιχα δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν με την ίδια διαδικασία.

 

1) Αναγνωσταρά  Μαρία του Νικολάου,  με ποσοστό συνιδιοκτησίας 26,67% για τα 9,71 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 9,71×152,80=1.483,688€.

 

2) Αναγνωσταρά  Ιωάννη του Νικολάου,  με ποσοστό συνιδιοκτησίας 16,67% για τα 6,07 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 6,07×152,80= 927,496 €.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email