276/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  276/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Επί της  αριθ. 30/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Οριοθέτηση νέων  αναρριχητικών Διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων». 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.αρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Επί της  αριθ. 30/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Οριοθέτηση νέων  αναρριχητικών Διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων»,    Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 2/2020 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων  η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 02/03-12-2020 Τ α κ τ  ι κ ή ς συνεδρίασης  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η.

Αριθ. Απόφασης : 2/2020

ΘΕΜΑ: Επί της  αριθ. 30/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Οριοθέτηση νέων  αναρριχητικών Διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ». 

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα:  18.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 12321/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του  Κανονισμού λειτουργίας,  τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν  με τον  Ν.4555/2018 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020),  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (8) μέλη ήτοι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Σκαρμούτσος Νικόλαος Πρόεδρος Πάππας Χρήστος
2.       Μπακόλιας Παναγιώτης Μέλος  
3.       Τσολάκος Γεώργιος      »  
4.       Κολοβίνος Παναγιώτης      »  
5.       Κουλούκης Ηλίας       »  
6.       Πανόπουλος Αντώνης      »  
7.       Φαρμάκη Κων/να      »  
8.       Λεκκός Χριστόφορος      »  

                                                                           Θέμα 1ο               

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της  αριθ. 30/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο : «Οριοθέτηση νέων  αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 30/2020 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και αφορά,  εργασίες οριοθέτησης νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. Στυμφαλίας  και συγκεκριμένα :

 • Τον εμπλουτισμό του αναρριχητικού πεδίου «Φρύγανη» με την διάνοιξη τεσσάρων (4) διαδρομών,
 • Στο πεδίο «Μύλος» με την διάνοιξη είκοσι (20) επιπλέον διαδρομών,
 • Στο πεδίο «Βράχος» δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου με  είκοσι (20) νέες διαδρομές ,

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.            

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 30/2020 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Σικυωνίων – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

Α.  Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί, υπέρ της «Οριοθέτησης νέων  αναρριχητικών Διαδρομών και στη δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθ. 30/2020 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 2/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3.12.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 30 /2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία ,
 • την αριθ. 2/2020 με ΑΔΑ: ΨΡΧ1Ω1Θ-Η5Ζ απόφαση της Τουριστικής  Επιτροπής – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει, την αριθ. 2/2020 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων όπως αυτή  αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και συγκεκριμένα:  

 

Την οριοθέτηση νέων  αναρριχητικών Διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας  ως κάτωθι : 

 • Τον εμπλουτισμό του αναρριχητικού πεδίου «Φρύγανη» με την διάνοιξη τεσσάρων (4) διαδρομών,
 • Στο πεδίο «Μύλος» με την διάνοιξη είκοσι (20) επιπλέον διαδρομών,
 • Στο πεδίο «Βράχος» δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου με  είκοσι (20) νέες διαδρομές ,

 

 

Β. Εγκρίνει την κάλυψη δαπάνης για την «Οριοθέτηση νέων  αναρριχητικών Διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 24.180,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την αρ. 30/2020 σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 276/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email