276/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 276/2019   Θέμα: Απολογισμός 2016 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

21ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός 2016 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου καθώς και την 7/2018 σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τις οποίες εγκρίθηκε η διαχείριση οικονομικού έτους 2016 ως κάτωθι:

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 70.957,29€
Έσοδα από επιχορηγήσεις & τόκους 140.720,88€
Γενικά έσοδα 9.248,53€
Έξοδα 171.553,52€
Υπόλοιπο 49.373,18€

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 19/2018 (7Χ6ΣΟΚ3Ξ-ΙΜ8) απόφαση ΝΠΔΔ,
  • την 7/2018 (6ΟΒΔΩ1Θ-ΑΩ1) απόφαση ΔΕΠ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την 7/2018 σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email