276/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  276/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.11548/27.09.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος   12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης                  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω :

Στο Δήμο μας υφίσταται και λειτουργεί  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθ. 96/28-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  εγκρίθηκε με την αριθ. 1049,676/4-5-2011  (ΑΔΑ : 4ΑΘΞΟΡ1Φ-8Κ) Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1324/16-06-2011 Τεύχος Β), με θέμα «Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006   Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθ. 3 της  υπ’ αριθ. 96/28-2-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1324/16-06-2011 Τεύχος Β΄) καθώς και  την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 63967/2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, (τροποποιεί  την αριθ. 8440/2011 υπουργική απόφαση) με (ΦΕΚ 3537/20-9-2019), αρθρο1 παρ. 1 …..Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Ν.Π.Δ.Δ. και Διοικούνται από τα Διοικητικά Συμβούλια…. πρέπει με απόφασή μας να προβούμε στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9/μελές και αποτελείται :

 

 • Ο Δήμαρχος ως πρόεδρος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας.
 • Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με το νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας με τους νόμιμους  αναπληρωτές τους.
 • Δύο (2) τουλάχιστον διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Β/θμιας

                 εκπαίδευσης με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 • Ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει  ένωση  Γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά

                 προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας με τον αναπληρωτή του.

 • Ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους

                 σχολικής μονάδας με τον αναπληρωτή του.   

 • Ένας (1) Δημότης με τον νόμιμο  αναπληρωτή του.

 

Μετά τον ορισμό των μελών του,   το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο Δήμαρχος αυτός καθίσταται αυτοδικαίως και Πρόεδρος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού   Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος  αναφέρθηκε στο  υπ’ αριθ. 6526/6-9-2019  έγγραφο του  Δ/ντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, στο οποίο αναγράφονται οι πέντε  (5) αρχαιότεροι   Δ/ντές  των  σχολείων του Δήμου Σικυωνίων :

 

1.- Σιετής  Ευάγγελος, Δ/ντής του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου.

2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος, Δ/ντής  του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.

3.- Βυτινιώτη Δήμητρα, Δ/ντρια  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

4.- Λούτα Αικατερίνη, Δ/ντρια  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.

5.- Θεοφιλόπουλος  Γεώργιος, Δ/ντής  του 2ου ΓΕΛ Κιάτου.

 

εκ των οποίων πρότεινε  τους  κ. κ.  Λούτα  Αικατερίνη  Δ/ντρια  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου και  Βυτινιώτη Δήμητρα  Δ/ντρια του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου ως τακτικά μέλη, αναπληρούμενες από τους  Θεοφιλόπουλο  Γεώργιο  Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ Κιάτου και Ασβεστόπουλο Δημήτριο  Δ/ντή  του 1ου ΓΕΛ  Κιάτου αντίστοιχα.

 

Ως εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων πρότεινε , τακτικό μέλος,  τον  εκάστοτε εκπρόσωπος  της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου  αναπληρούμενο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο 1ου  Γενικού  Λυκείου  Κιάτου.

Ακολούθως  ο Πρόεδρος ανέφερε το  αριθ.2/5-10-2019  έγγραφο της Ένωσης Γονέων Κιάτου, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε  το μέλος που εκλέχθηκε   και ορίστηκε  ως  τακτικό μέλος ο κ. Κουκουμέλης  Γεώργιος και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Βαφειαδάκης  Άρης.

 

Σύμφωνα με την παρ. 1  του  άρθρου  6  του Ν. 4623/2019  προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5)  των μελών,  συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους,  υποδεικνύονται από το Δήμαρχο  και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Ακολούθως   ο πρόεδρος με βάση   την παραπάνω διάταξη πρότεινε για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω μέλη :

 

       TAKTIKA      ΜΕΛΗ                                                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 1. Ζάρκος Δημήτριος                           ως  Πρόεδρο                       Σκαρμούτσος  Νικόλαος                                                         
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική ως Αντιπρόεδρο              Θελερίτης  Γεώργιος 
 3. Πανάγου Παναγιώτα (Δημότισσα) Μέλος                           Σπηλιώτη   Όλγα  (Δημότισσα)          

 

και κάλεσε τις λοιπές παρατάξεις της (Μειοψηφίας)  να προτείνουν τα μέλη τους  

 

Η παράταξη του κ. Λέγγα  Μάρκου πρότεινε:

 

 TAKTIKA      ΜΕΛΗ                                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 1. Συριάνος Κων/νος                                      Μπακόλιας Παναγιώτης                                                      

2.Νανόπουλος Βασίλειος                                      Μαστοράκης Δημήτριος                    

 

Η παράταξη του κ. Σαρχάνη πρότεινε :

 

TAKTIKA     ΜΕΛΗ                                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 1. Παπαβασιλείου Νικολαος Σαρχάνης Κων/νος
 2. Νανόπουλος Βασίλειος Μπακόλιας Παναγιώτης

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 

 • την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ 63967/13-9-2019(ΦΕΚ 3537/20-9-2019 τεύχος Β΄)
 • αριθ. 6526/6-9-2019 έγγραφο του  Δ/ντή της Β/θμιας
 • το αριθ.2/5-10-2019  έγγραφο της Ένωσης Γονέων Κιάτου
 • την διαδικασία ψηφοφορίας εκλογής των προτεινόμενων μελών , και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά     Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων  κ.κ. Μ. Λέγγα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Κ. Συριάνου     Α. Κατσιμπούλα, Β. Γαλάνη,  Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου.

 

Α.   Σ υ γ κ ρ ό τ ε ί  9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας             εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

 

 1. Ζάρκο Δημήτριο                                  Πρόεδρο,             αναπληρούμενο  από τον   Σκαρμούτσο Νικόλαο
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα  Βασιλική  Αντιπρόεδρο,    αναπληρούμενη  από τον   Θελερίτη Γεώργιο
 3. Παπαβασιλείο Νικόλαο,                         Μέλος             αναπληρούμενο,  από τον  Σαρχάνη  Κων/νο
 4. Νανόπουλο  Βασίλειο,                                 «                    αναπληρούμενο   από τον  Μπακόλια Παναγώτη
 5.   Κουκουμέλη Γεώργιο                                  «                    αναπληρούμενο   από τον  Βαφειαδάκη  Άρη

(εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων).

 1.  Λούτα  Αικατερίνη (Δ/ντρια 2ου Γυμνασίου Κιάτου) αναπληρούμενη  από τον  Θεοφιλόπουλο Γεώργιο

(Δ/ντή 2ου ΓΕΛ Κιάτου).

 1.   Βυτινιώτη  Δήμητρα (Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Κιάτου)αναπληρούμενη από τον Ασβεστόπουλο Δημήτριο

(Δ/ντή 1ου ΓΕΛ Κιάτου).

 1. Πανάγου Παναγιώτα (Δημότισσα       μέλος,        αναπληρούμενη από  την  Σπηλιώτη  Όλγα (Δημότισσα).
 2.   Ο εκάστοτε εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου μέλος,  αναπληρούμενο από τον

εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας του 1ου   Λυκείου  Κιάτου.

 

Β.  Η θ η τ ε ί α  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  

λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  276/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email