276/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 37ο/14-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9507/10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου»o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το ανωτέρω Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου, δυνάμει του οποίου αποβάλλεται ο Δήμος Σικυωνίων από το αναφερόμενο σε αυτό καταληφθέν Δημόσιο Δάσος και απαγορεύεται σ’ αυτόν στο μέλλον 1. κάθε διακατοχική πράξη που μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα νομής, κατοχής ή κυριότητος, 2. διατάσσεται η είσπραξη υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών από την αρμόδια Αρχή 9.493,07 € σαν αποζημίωση για τη ζημιά που έγινε στο Δημόσιο με την πιο πάνω διακατοχική πράξη και για την αποκατάστασή της σύμφωνα με την αρ. 136766/745/15.02.2016 εγκύκλιο διαταγή.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζειτο Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου, δυνάμει του οποίου αποβάλλεται ο Δήμος Σικυωνίων από το αναφερόμενο σε αυτό καταληφθέν Δημόσιο Δάσος και απαγορεύεται σ’ αυτόν στο μέλλον 1. κάθε διακατοχική πράξη που μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα νομής, κατοχής ή κυριότητος, 2. διατάσσεται η είσπραξη υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών από την αρμόδια Αρχή 9.493,07 € σαν αποζημίωση για τη ζημιά που έγινε στο Δημόσιο με την πιο πάνω διακατοχική πράξη και για την αποκατάστασή της σύμφωνα με την αρ. 136766/745/15.02.2016 εγκύκλιο διαταγή.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 3 ώρες εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-09-2018

Print Friendly, PDF & Email