276/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 276/2018

Περίληψη : Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και υλοποίησης της διαδικασίας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2015.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και υλοποίησης της διαδικασίας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2015, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 16/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, το οποίο ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη:

1. το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

2. το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει

3. το Ν.4314/23.12.14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 265/23-12-2014/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/02-07-2015) και ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και ισχύει

  1. το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις», τους οδηγούς εφαρμογής της σειράς ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1,2,3) και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

και προκειμένου να είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε τη διοικητική ικανότητα του Δήμου μας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται με την παρούσα Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβεί σε:

  • Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Η Υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης & Πληροφορικής

Ευαγγελοπούλου Μαρία

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την από 16/07/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 210/2016 (7ΚΤΚΩ1Θ-ΒΛΟ) απόφαση ΔΣ «Έγκριση & επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 & οργανογράμματος εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων»
  • την 211/2016 (7ΣΜΒΩ1Θ-ΒΛΒ) απόφαση ΔΣ «Ορισμός υπευθύνων ανά υπηρεσία για το Σύστημα Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα αναλάβει και θα διαχειριστεί ο Δήμος Σικυωνίων»
  • την 433/2016 (ΩΔ8ΡΩ1Θ-ΖΓΡ) απόφαση ΔΣ «Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕNISO 9001:2008   για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α΄147)»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας και υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 276/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email