275/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  275/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 33/2020 απόφασης της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  με θέμα:  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου για μείωση μισθώματος κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 33/2020 απόφασης της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  με θέμα:  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου για μείωση μισθώματος κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 33/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων , η οποία έχει ως ακολούθως :

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  12  / 3-8-2020 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  33 / 2020

 

Περίληψη:  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου για  μείωση

μισθώματος κυλικείου στο   2ο Γυμνάσιο   Κιάτου. »

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Αυγούστου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 211/30-7-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.     Ζάρκος           (Πρόεδρος)                           1.- Ν.  Παπαβασιλείου     Μέλος

2.- Β.     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)     2.- Α.   Βαφειαδάκης        Μέλος

3.- Δ.     Βυτινιώτη          Μέλος                                3.- Αικ.  Λούτα                  Μέλος

4.- Β.     Νανόπουλος     Μέλος                                4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Π.    Πανάγου            Μέλος

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  4ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου για  μείωση  μισθώματος κυλικείου στο   2ο Γυμνάσιο   Κιάτου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Ο κ. Παπαδάκης  Αναστάσιος, μας υπέβαλε την από 2-7-2020 σχετική αίτησή του, όπου  μας ζητεί  να προβούμε στην μείωση του μισθώματος του κυλικείου, που έχει μισθώσει στο σχολείο που βρίσκεται στο   2ο  Γυμνάσιο Κιάτου, καθότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς στις υποχρεώσεις του, λόγω του αναγκαστικού κλεισίματος, ύστερα από υπουργική απόφαση (CONID -19),  και την μείωση της αγοραστικής κίνησης των μαθητών, λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται τη στιγμή της μείωσης. Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας των δήμων και των νομικών τους προσώπων γενικά και όχι μόνο σε μισθώσεις ακινήτων αυτών που υπάγονται στις εμπορικές μισθώσεις.

 

Όμως σύμφωνα με το έγγραφο 21816/12.6.2012 του ΥΠΕΣ γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις της  παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 που αφορούν στη μείωση των μισθωμάτων των ακίνητων ιδιοκτησίας των δήμων δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τη μίσθωση των σχολικών κυλικείων, καθόσον δεν πρόκειται για αμιγή μίσθωση δημοτικού ακινήτου αλλά για ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης κυλικείου σε χώρο του σχολείου που προορίζεται για το σκοπό αυτό.

 

Δυνάμει της γνωμοδότησης ΚΕΔΕ 2668/19.10.2012, διατυπώθηκε πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, με την οποία θα δύναται το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και οικονομικές συνθήκες της αγοράς, να επιτρέπει τη μείωση του ύψους των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, σε ποσοστό από 20% – 30% του μισθώματος, που καταβάλλεται, για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι 31 Μαίου 2012 και από 10% – 20% για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1η Ιουνίου 2012.

 

Επισημαίνουμε ότι το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων με το έγγραφό του Λ4-454/07.09.2012 κοινοποίησε την ΑΔ 3/2012, η οποία αναδιατυπώθηκε με την Α4-458/14.09.2012 (ΦΕΚ 2552/20.09.2012 τεύχος Β’),με την οποία μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές των ειδών που προσφέρονται από τα σχολικά κυλικεία γεγονός που αναμένεται να μειώσει το τζίρο των επιχειρήσεων αυτών κατά περίπου 20%. Κατόπιν τούτου προέβη σε σύσταση προκειμένου να επανεξεταστεί το ύψος των μισθωμάτων των παραπάνω επιχειρήσεων ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους προς όφελος των μαθητών.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, η  σύμβαση είναι  εννεαετής (9 χρόνια).

Αρχίζει από 1-10-2018 και λήγει 30-6-2027 και για την καλή τήρηση των όρων αυτής ο μισθωτής  κατέβαλε (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης)  το ποσό των χιλίων εκατό    ευρώ (1.100,00 €) που είναι ίσο με το 20% του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή (204 μαθητές που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019)  Αυτή θα παρακρατείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης άτοκα, επίσης θα του επιστρέφουμε και μετρητά τριακόσια (300,00) € που είναι η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας της σύμβασης ή προώρου λήξεώς της, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε σαράντα δύο  ευρώ και  ογδόντα  λεπτά    (42,80 €) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.   

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε πως λόγω του κορονοϊού  και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω και της τελευταίας οικονομικής κρίσης,   προτείνω την μείωση της  του μισθώματος του εν λόγω κυλικείου κατά 20%.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 • Την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων
 • Tην Υ. Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019  και
 • Τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

 1.-   Εγκρίνει   τη   μείωση     του  μισθώματος  του σχολικού  κυλικείου  που βρίσκεται  στο Σχολείο  του   2ο  Γυμνασίου  Κιάτου,  κατά είκοσι  (20% ) τοις εκατό,  από το αρχικό  συμβατικό μίσθωμα,  όπου μισθωτής είναι ο κ. Παπαδάκης  Αναστάσιος  του  Γεωργίου.

Ήτοι:

 

1α.- Το  αρχικό συμβατικό  μίσθωμα,  ανέρχεται στο ποσό   των  σαράντα δύο  ευρώ και  ογδόντα  λεπτών   (42,80)   ανά μαθητή  ετησίως  Χ   είκοσι τοις εκατό  (20%)   =   8,56  ευρώ .

 

1β.- Αρχικό συμβατικό ποσό,  σαράντα δύο  ευρώ και  ογδόντα  λεπτά    (42,80 €) ανά μαθητή  ετησίως –  οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά  (8,56) ευρώ η μείωση =    (34,24)  τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά  ανά  μαθητή ετησίως.

Άρα  το ετήσια μίσθωμα θα ανέρχεται σε  τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά  (34,24) ανά μαθητή του σχολείου ετησίως και θα ισχύει από το σχολικό έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος 2020) μέχρι λήξεως της συμβατικής προθεσμίας που είναι 30 Ιουνίου 2027  και

 

2.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την  αποστολή της εν λόγω απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για λήψη σχετικής απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33 /2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   03-08-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω εκετεθέντα,    – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την μείωση του μισθώματος του  κυλικείου του Σχολικού Συγκροτήματος του

2ου Γυμνασίου  Κιάτου , κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για το σχολικό έτος 2020-2021,  σύμφωνα με

το άρθρο 44 του Ν. 4735/ 12-10-2020 από το αρχικό συμβατικό μίσθωμα,  μισθωτής του οποίου είναι

ο κ Παπαδάκης Αναστάσιος.

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση  στο  Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων,  για τις δικές της ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 275/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email