275/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 22ης/24.07.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 275/2017

Περίληψη : Αποδοχή Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ 572), με το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00′ μ.μ., συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12042/24.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20.Μαυραγάνη Κυριακή  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος  
25.Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ 572), με το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €),έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/07/2017 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Με την με Α.Π.: ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/21.07.2017 (ΑΔΑ: Ω8Β4465ΧΘΞ-150) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών,   δεσμεύτηκε πίστωση ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1.ΙΒ), για τη χρηματοδότηση του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Σικυωνίων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, μεταβιβάζεται η πίστωση ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), στο Δήμο Σικυωνίων, ο οποίος θα αναλάβει την δημοπράτηση, την ανάρτηση, την υλοποίηση και την παραλαβή του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».

Τα αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ως εκ τούτου ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σικυωνίων, ως Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για το προσυμβατικό στάδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο για ο συμβατικό στάδιο και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/21.07.2017 (ΑΔΑ: Ω8Β4465ΧΘΞ-150) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί δέσμευσης πίστωση ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1.ΙΒ), για τη χρηματοδότηση του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/21.07.2017 (ΑΔΑ: Ω8Β4465ΧΘΞ-150) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/21.07.2017 (ΑΔΑ: Ω8Β4465ΧΘΞ-150) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομώνμε την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1.ΙΒ), για τη χρηματοδότηση του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Σικυωνίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) ορίζονται τα εξής:

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,

Προϊσταμένη Αρχή για το προσυμβατικό στάδιο είναι η Οικονομική Επιτροπή

                                   για το συμβατικό στάδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, θα προβεί στην απαιτούμενη τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, για την εγγραφεί της προαναφερθείσας πίστωσης.  

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 275/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email