275/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16ης/13.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 275/2016

Περίληψη : Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην Τ.Κ. Μεσινού.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 10219/08.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα ΗΔ
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             11 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Προσήλθε στο 1ο θέμα ΗΔ 12 Χρυσικός Παύλος     Αποχώρησε μετά το 12ο θέμα ΗΔ
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       13 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ
5 Ζάρκος Δημήτριος         14 Λαλιώτης Γεώργιος    
6 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα ΗΔ 15 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       16 Νανόπουλος Βασίλειος    
8 Μυττάς Ιωάννης          
9 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ       
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 4 Μπούρης Ευάγγελος   7 Γεώργας Χρήστος 10 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2 Αλεξόπουλος Βασίλειος           5 Καρακούσης Ευάγγελος   8 Κελλάρης Βασίλειος 11 Μπακόλιας Παναγιώτης
3 Κελλάρη Ιωάννα 6 Φιακάς Παναγιώτης 9 Πανάγου Αθανάσιος      
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΘΕΜΑ 9o

Στο 9ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην Τ.Κ. Μεσινού, Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εν θέμα τι πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ

Τ. Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ

Σήμερα την 8η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

  • Κουτρέτσης Σπυρίδων Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
  • Κουλούκη Σωτήριο Πρόεδρο Τ. Κ. Μεσινού ως μέλος,
  • Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 324/24-11-2014 Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 324 / 17-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων,

( άρθρο 248 παρ. 6 και 252 ΠΔ 410/95) και καλούμεθα να κρίνουμε την καταλληλότητα του ακινήτου και να εκτιμήσουμε την αξία του σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.

Επισκεφθήκαμε το ακίνητο, στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού του Δήμου Σικυωνίων, που προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος, για την κάλυψη των αποχετευτικών αναγκών του υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου( πρώην κοινοτικού καταστήματος) & ειδικότερα προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος εναπόθεσης λυμάτων (ανόρυξη βόθρου).

Το ακίνητο που είναι διαθέσιμο, είναι ιδιοκτησία του κ. Γεωργίου Ξύδη του Νικολάου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 31.584/10-03-1989 Γονική Παροχή του συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασίλειου Σπηλιόπουλου .

Αφού λάβαμε υπ ΄όψη μας :

α) τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/81,το άρθρο 252 , το άρθρο 248 παρ. 6 , το άρθρο 111 παρ. 2 περιπ. γ΄του ΠΔ 410/95 και το άρθρο 191 του 3463/2006 .

β)το ακίνητο έχει εμβαδόν 246,46 τμ, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα , βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, στην θέση «Λαχίδια» και του αναλογούν 30,00 τμ δόμησης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 1504/1992 Πράξη ( Σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών )της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Καρπούζη.    

γ)τον προσδιορισμό της τιμής σύμφωνα με την ΔΟΥ Κορίνθου 20ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στο ποσό των 4.929,20 ευρώ

δ) την αναγκαιότητα αγοράς του ακινήτου για τους ανωτέρω λόγους

Κρίνουμε ότι το ως άνω ακίνητο είναι το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο λόγω της θέσης του, για την κάλυψη των αποχετευτικών αναγκών του υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου (πρώην κοινοτικού καταστήματος) & ειδικότερα προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος εναπόθεσης λυμάτων (ανόρυξη βόθρου) και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε 4.929,20 ευρώ € .    

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 08/07/2016 πρακτικό,
  • την αρ. 220/2016 απόφαση Δ.Σ. περί αναγκαιότητας,
  • το από 20/05/2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεσινού
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Με την θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεσινού κ. Κουλούκη Σωτηρίου.

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το από 08/07/2016 πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης για αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο προτίθεται να αγοράσει απ΄ ευθείας ο Δήμος σύμφωνα μετην υπ΄ αρ. 220/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουμε σκοπό την κάλυψη των αποχετευτικών αναγκών του υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου( πρώην κοινοτικού καταστήματος) & ειδικότερα προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος εναπόθεσης λυμάτων (ανόρυξη βόθρου).

Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 31.584/10-03-1989 Γονική Παροχή του συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασίλειου Σπηλιόπουλου .

Έχει εμβαδόν 246,46τμ, και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, στην θέση «Λαχίδια» και του αναλογούν 30,00 τμ δόμησης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 1504/1992 Πράξη ( Σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών )της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Καρπούζη.    

Κρίνουμε το ανωτέρω ακίνητο ως το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο λόγω της θέσης του και καθορίζουμε την αξία του σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (4.929,20 €).      

2. Π α ρ α π έ μ π ε ι το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 275/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email